Uczelnia

Władze


Pałac RektorskiNajwyższym ciałem ustawodawczym i opiniodawczym Uczelni jest Senat Akademicki. W jego skład wchodzi 52 osoby. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali jego członkowie wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.

Najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Uczelni jest Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uchwała Nr 8 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu SGGW

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z tym że:

1) § 112 ust. 1 zdanie ostatnie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki studenta SGGW,

2) § 125 ust. 1 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki doktoranta SGGW,

3) ust. 10 i ust. 16 załącznika Nr 6 do Statutu wchodzą w życie z dniem 1 października 2013 r.

SGGW stosuje także zasady Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych opracowanego przez Fundacje Rektorów Polskich i uchwalonego przez Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich (26 kwietnia 2007)

Władze akademickie Uczelni wybierane są przez kolegium elektorów. Ich kadencja trwa 4 lata i może być przedłużona o kolejne cztery lata.

Na czele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego stoi REKTOR, jego pracę wspomagają PROREKTORZY:
do spraw NAUKI
do spraw DYDAKTYKI
do spraw ROZWOJU
do spraw WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Senat ze swego grona wyłania Komisje (kolegialne ciała opiniotwórcze i doradcze), które bezpośrednio współpracują z władzami SGGW.

Administracją Uczelni kieruje KANCLERZ. Do jego kompetencji należy m.in. zarządzanie zasobami finansowymi i materialnymi Uczelni, nadzór nad inwestycjami i stanem technicznym obiektów, a także kierowanie personelem administracyjnym Szkoły.