Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup linii komórkowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

"LGC STANDARDS" Sp. z o.o.,

ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny,

05-092 Łomianki


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Zakup odczynników laboratoryjnych – NEFA

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup odczynników laboratoryjnych – NEFA

Randox Laboratories Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa.

NIP:951-23-64-112

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do hodowli komórkowych i barwników. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

 ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do oczyszczania wody.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Nauk Morfologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. 24, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na dostawę:

odczynnika: GenomONE™-CF EX SeV-E (HVJ-E) Cell Fusion Reagents,  1 vial.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup izotonicznego płynu osłonowego.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

czterotlenek osmu 99,95% czda – 20x100mg

Termin realizacji zamówienia 3 tygodnie

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 12/KNP/WMW/2017:

 

„DOSTAWA MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO Z LICZNIKIEM  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Mikroskop odwrócony z licznikiem szt.1

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych - NEFA

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Wzorzec kolorymetryczny do NEFA (NON-ESTERIFIED FATTY ACIDS)

2 zestawy

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 22.05.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

Inkubatora CO2 Memmert, typ ICO 150 med z wyposażeniem

Ogłoszenie niniejsze nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1.  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział

Medycyny Weterynaryjnej, Katedra  Nauk Fizjologicznych informuje, iż

unieważnia  prowadzone  na podstawie  art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmian.),

postępowanie  na dostawę  "Magnesu  do separacji  komórek " .

Powodem  unieważnienia  jest fakt , iż w postępowaniu  nie złożono żadnej oferty .

 


OGŁOSZENIE

 

o wyborze Partnerów do Projektu

do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

 

na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

Ogłoszenie dotyczy wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do Projektu, przygotowywanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w w/w konkursie ogłosił, w dniu 25 kwietnia 2017 r., otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do w/w konkurs na stronie Uczelni.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 wpłynęła jedna oferta złożona przez UPEMI „Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego”.

 

W dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2017 r., Komisja konkursowa, w oparciu o nadesłaną do Biura Nauki i Projektów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie propozycję współpracy, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgodnej z założonymi w ogłoszeniu kryteriami i postanowiła zaprosić UPEMI „Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego” do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

 

 

 

Warszawa, 17 maja 2017 r.

                                                                                              


  Warszawa dn. 2017-05-16

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Avantor Performance Materials

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Qiagen

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Bio-Rad

- Część 4 - dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich

- Część 5 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

- Część 6 - dostawa odczynników firmy BIOCHEM development

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Z dniem 17 maja 2017 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydłuża do dnia 22 maja 2017 r. termin OTWARTEGO NABORU NA PARTNERÓW  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu  nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 23 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA

                           

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup podłoża do hodowli

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

VWR International Sp. z o.o.,

ul. Limbowa 5,

80-175 Gdańsk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę naprawy lasera UV w cytometrze przepływowym

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę odczynników chemicznych

 

 

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Azotan magnezu 6 hydrat czda

1 kg

2

2

Węglan sodu czda

1 kg

1

3

Kwas solny 35-38% CZDA

1 L

2

4

Kwas octowy 99,5 % CZDA

1 L

2

5

Alkohol etylowy 96 % czda

500 ml

12

6

Aceton   >= 99.9 % czda

2,5 L

4

7

Izooktan  czda

1 L

6

8

Bibuła filtracyjna jakościowa śr prędkość filtracji 45x56 cm

100 SZT

20

9

Cesium ionophore I   21007 Sigma-Aldrich

50 mg

1

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Alfachem Sp. zo. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup stałej licencji oprogramowania do obsługi procedur z zakresu biologii molekularnej (SnapGene).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup acetonówki. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup linii komórkowej THP-1

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Bufor obciążający(6X) TriTrack DNA Loading Dye; Wzorzec wielkości DNA GeneRuler Plus DNA Ladder 100 bp; dNTP Mix Thermo (10 mM każdy); Polimeraza DreamTaq 5 x 500 U (5U/ul); EZNA GEL EXTRACTION KIT (V-SPIN), 200 izolacji

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup zestawu do izolacji DNA z żeli agarozowych (250 izolacji) - EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT, ilość: 6 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup polimerazy FastStart™ High Fidelity PCR System 500 U (2 x 250 U)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na: zakup odczynników firmy Megazyme

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na: zakup odczynników firmy Noack Polen

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2017-05-08 r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie B.V.

Dla   części 2 i 3  nie wpłynęła żadna oferta t.j.

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Avantor Performance Materials

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Qiagen

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do hodowli komórkowych i barwników.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup alkoholu etylowego 96%.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do hodowli komórkowej.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, dnia 8 maja 2017

 

O G Ł O S Z E N I E 

            Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na dostawę 9 000 szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW, w tym 8 000 szt. blankietów w zamówieniu podstawowym i 1 000 szt. blankietów w zamówieniu opcjonalnym. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Określenie przedmiotu  zamówienia:

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS

 

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma niezależnymi układami procesorowymi: jeden z interfejsem stykowym a drugi z interfejsem bezstykowym:

 1. stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów.
 2. bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu. Sposób wykonania kart określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz. 1188).

Wygląd legitymacji

Wygląd blankietu ELS określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz. 1188).

Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach  ISO/IEC 7816-2
i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10 kilobajtów.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet ELS może być stosowany jako komponent techniczny urządzenia do składania podpisu elektronicznego (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450).

 

Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania:

 1. Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym.
 2. Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej  EAL4+.
 3. Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1
 4. System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1
 5. Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169).
 6. Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890).
 7. DAP zgodne z Global Platform 2.1  (PK-Based).
 8. Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS.
 9. Prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds.
 10. Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty.
 11. Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie.
 12. Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika.
 13. Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES.
 14. Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

 

Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

 

Wymagania wobec nadruku numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE

1. Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy.

2. Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty:

a. Zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np. 001 00000001),

b. Grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 000, 255 >,

c. Grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 00000000,16777215 >,

d. Obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr),

e. Cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm.

3. Kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego.

4. Kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

 

Zgodność z systemem

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

W celu sprawdzenia zgodności i kompatybilności z systemem prosimy o dołączenie 3 szt. blankietów do testów.

Producent i typ oferowanej karty ELS:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

cena netto

cena brutto

 

23 %

9 000

 

 

 

Termin dostawy:

Zamawiający wymaga dostawy 8 000 blankietów w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający ma prawo zamówić 1000 blankietów z zamówienia opcjonalnego w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 2. Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbkę oferowanych blankietów w ilości 3 sztuk w celu sprawdzenia spełniania wymagań Zamawiającego.
 3. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 11 maja 2017 r. do godziny 14.00 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. Nr 1. pokój nr 11 lub mailem na adres ci@sggw.pl.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę odczynników chemicznych SIGMA-ALDRICH

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

 Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate

60588-50MG

50 mg

1

2

 Tridodecylmethylammonium chloride

91661-1G

1 g

1

3

 Tributylhexadecylphosphonium bromide

276200-5G

5 g

1

4

 Carbonate ionophore VII

93206-50MG

50 mg

1

5

 Hydrogen ionophore I

95292-100MG

100 mg

1

6

 Amine ionophore I

06571-50MG

50 mg

1

7

 Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate

60591-1G

1 g

1

8

 Sodium ionophore X

71747-50MG

50 mg

1

9

 Potassium ionophore I

60403-100MG

100 mg

1

10

 Calcium ionophore I

21192-50MG-F

50 mg

1

11

 Chromoionophore II

27087-10MG-F

10 mg

1

12

 Chromoionophore XI

27102-50MG-F

10 mg

1

13

 Chromoionophore X

28222-10MG

10 mg

1

14

 Chromoionophore VI

27095-100MG-F

100 mg

1

15

 Chromoionophore VIII

27098-50MG-F

50 mg

1

16

Tenax® Porous Polymer Adsorbent matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh,

12168-U

100 g

1

 

 

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA ALDRICH Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, Poznań

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

dostawę odczynników chemicznych:
 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Azotan magnezu 6 hydrat czda

1 kg

2

2

Węglan sodu czda

1 kg

1

3

Kwas solny 35-38% CZDA

1 L

2

4

Kwas octowy 99,5 % CZDA

1 L

2

5

Alkohol etylowy 96 % czda

500 ml

12

6

Aceton   >= 99.9 % czda

2,5 L

4

7

Izooktan  czda

1 L

6

8

Bibuła filtracyjna jakościowa śr prędkość filtracji 45x56 cm

100 SZT

20

9

Cesium ionophore I   21007 Sigma-Aldrich

50 mg

1Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup barwników do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- jodek propidiowy – 1 ml

- Zinpyr-1 – 20 mg

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie: Symbios Sp. z o.o., ul Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę probówek oraz produktów z tworzyw sztucznych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 05.05.2017 r.

 

 

Lp.

Przedmiot

Liczba sztuk

 

Probówka płaskodenna z nakrętką 10ml, średnica 25mm

40

 

Probówka płaskodenna z nakrętką 30ml, średnica 25mm

35

 

Probówka płaskodenna z nakrętką 40ml, średnica 25mm

35

 

Statyw z PP składany, 24 miejsca, średnica otworu 25

3

 

kuweta laboratoryjna z PP 360 x 310 x 130 mm

2

 

butelka na próbki z nakrętką PE-HD 20ml

20

 

butelka czworokątna PE-HD ECO 250ml

10

 

butelka czworokątna PE-HD ECO 500ml

10

 

Termin składania ofert: 10.05.2017.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Magnes do separacji komórek

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy
z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

III. Cel projektu:                                                                                                                                          

Celem projektu są działania nastawione na świadczenie wysokiej jakości usług przez Biuro Karier SGGW wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

W ramach projektu planowane m.in.: działania wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz podnoszące kompetencje kadry Biura Karier SGGW w zakresie poradnictwa zawodowego, coachingu kariery, mentoringu, poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, w tym także stosowania narzędzi diagnozowania kompetencji. Ponadto wsparcie będzie obejmowało rozwój nowoczesnych technologii w zakresie narzędzi służących poradnictwu zawodowemu.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od października 2017 r. przez okres 2 lat.

 

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Warsztaty z metod poszukiwania pracy skierowane do studentów wspólnie przez Biuro Karier i Urząd Pracy.
 2. Spotkania, sesje warsztatowe z ekspertem rynku pracy mające na celu przygotowanie studentów do procesu rekrutacji.
 3. Działania informacyjno-promocyjne.

 

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku
  o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych, uruchomienie i obsługa strony www projektu, organizacja konferencji projektowej.
 4. Warsztaty z metod poszukiwania pracy skierowane do studentów.
 5. Spotkania, sesje warsztatowe z ekspertem rynku pracy mające na celu przygotowanie studentów do procesu rekrutacji.

 

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • wykaz realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, analogicznych do zadań wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich 5 lat, w szczególności wykazanie następującego doświadczenia:
 1. realizacji projektów szkoleniowo – doradczych lub projektów dofinansowanych z EFS (w roli Lidera lub Partnera), rozwijających kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne oraz analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. Minimum 5 projektów w okresie ostatnich 5 lat.
 2. realizacja szkoleń rozwijających kompetencje 1) komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, 2) kompetencje interpersonalne oraz 3) analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. Minimum 5 szkoleń w każdym z 3 powyższych obszarów kompetencyjnych w okresie ostatnich 5 lat.

 

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budynek nr 2 pok. nr 7

ul. Nowoursynowska 166

02 – 787 Warszawa

poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

 

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

 

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 20 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze

0 – 10 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności SGGW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/abk17/

Warszawa, 25.04.2017 r.

Karta zgłoszenia


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania
(o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy
z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

III. Cel projektu:                                                                                                                                          

Celem projektu są działania nastawione na świadczenie wysokiej jakości usług przez Biuro Karier SGGW wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

W ramach projektu planowane m.in.: działania wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz podnoszące kompetencje kadry Biura Karier SGGW w zakresie poradnictwa zawodowego, coachingu kariery, mentoringu, poradnictwa w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, w tym także stosowania narzędzi diagnozowania kompetencji. Ponadto wsparcie będzie obejmowało rozwój nowoczesnych technologii w zakresie narzędzi służących poradnictwu zawodowemu.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od października 2017 r. przez okres 2 lat.

 

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Bezpośrednie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier (w tym m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe i z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzia informatycznego z nowym modułem, coaching, mentoring i monitoring absolwentów).
 2. Podniesienie kompetencji pracowników Akademickiego Biura Karier, zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy (w tym m.in. poprzez szkolenia dla pracowników z zakresu doradztwa zawodowego, wystąpień publicznych, wykorzystania social media w promocji Biura Karier, podniesienia umiejętności języków obcych oraz zarządzania projektami).
 3. Działania skierowane do studentów realizowane wspólnie przez Biuro Karier i Urzędy Pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.
 4. Działania informcyjno-promocyjne.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku
  o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań mających na celu podniesienie kompetencji pracowników Akademickiego Biura Karier poprzez szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, wystąpień publicznych, wykorzystania social media w promocji Biura Karier, podniesienia umiejętności języków obcych oraz zarządzania projektami.
 4. Warsztaty dla studentów z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. warsztaty studyjne w przedsiębiorstwach, ABC przedsiębiorczości, Autoprezentacja w biznesie.
 5. Badanie profilu osobowościowego studentów poprzez pokazanie indywidualnego stylu funkcjonowania w życiu zawodowym oraz osobistym.
 6. Warsztaty skierowane do studentów z zakresu kompetencji miękkich (m.in. kreatywne myślenie poprzez zajęcia z dramy, team building, zarządzanie sobą w czasie)
 7. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych, uruchomienie i obsługa strony www projektu, organizacja konferencji projektowej.

 

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • wykaz realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, analogicznych do zadań wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich 5 lat, w szczególności wykazanie następującego doświadczenia:
 1. realizacji projektów szkoleniowo – doradczych lub projektów dofinansowanych z EFS (w roli Lidera lub Partnera), rozwijających kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne oraz analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. Minimum 5 projektów w okresie ostatnich 5 lat.
 2. realizacja szkoleń rozwijających kompetencje 1) komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, 2) kompetencje interpersonalne oraz 3) analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. Minimum 5 szkoleń w każdym z 3 powyższych obszarów kompetencyjnych w okresie ostatnich 5 lat.

 

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budynek nr 2 pok. nr 7

ul. Nowoursynowska 166

02 – 787 Warszawa

poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

 

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

 

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 20 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze

0 – 10 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności SGGW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/abk17/

 

Warszawa, 25.04.2017 r.

Karta zgłoszenia


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- jodek propidiowy – 1 ml

- Zinpyr-1 – 100mg

Termin realizacji zamówienia 3 tygodnie

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- jodek propidiowy – 1 ml

- Zinpyr-1 – 100mg

Termin realizacji zamówienia 3 tygodnie

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

dostawę odczynników chemicznych SIGMA-ALDRICH:
 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

 Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate

60588-50MG

50 mg

1

2

 Tridodecylmethylammonium chloride

91661-1G

1 g

1

3

 Tributylhexadecylphosphonium bromide

276200-5G

5 g

1

4

 Carbonate ionophore VII

93206-50MG

50 mg

1

5

 Hydrogen ionophore I

95292-100MG

100 mg

1

6

 Amine ionophore I

06571-50MG

50 mg

1

7

 Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate

60591-1G

1 g

1

8

 Sodium ionophore X

71747-50MG

50 mg

1

9

 Potassium ionophore I

60403-100MG

100 mg

1

10

 Calcium ionophore I

21192-50MG-F

50 mg

1

11

 Chromoionophore II

27087-10MG-F

10 mg

1

12

 Chromoionophore XI

27102-50MG-F

10 mg

1

13

 Chromoionophore X

28222-10MG

10 mg

1

14

 Chromoionophore VI

27095-100MG-F

100 mg

1

15

 Chromoionophore VIII

27098-50MG-F

50 mg

1

16

Tenax® Porous Polymer Adsorbent matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh,

12168-U

100 g

1Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup D-sorbitol reagent grade, wielkość opakowania: 2 opak./5 kg.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do oczyszczania plazmidowego DNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Usługę wykonania analizy efektywności ekonomicznej procesu skrawania bezwiórowego kłód o długości 500mm.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wymagania dotyczące usługi:

-Materiał wyjściowy: Kłody z drewna sosnowego o średnicy 25 – 40 cm,

-Czynności prac:

•Określenie miąższości kłód dostarczonych przez Zamawiającego

•Przygotowanie materiału do procesu skrawania: korowanie kłód, uplastycznienie w dołach warzelnianych (pH wody około 7 – czysta woda w dole warzelnianym), pocięcie kłód na wyrzynki, określenie miąższości uplastycznionych wyrzynków tuż przed procesem skrawania, analiza ilości braków– kolejność operacji oraz temperatura i czas uplastyczniania zgodne z doświadczeniem Wykonawcy

•Skrawanie materiału o wymiarach (grubość z dokładnością tolerancji + 0,2 mm):

Wariant

Wymiary po skrawaniu

Ilość surowca

Gr.

Dł.

Szer.

[mm]

[mm]

[mm]

[m3]

1

4,8

2300

500

3,1

2

5,2

2300

450

3,3

 

W każdym wariancie przewiduje się około 100 wyrzynków do skrawania.

•Określenie miąższości otrzymanych obłogów oraz wałków połuszczarskich, analiza ilości braków

•Suszenie obłogów do wilgotności 6 % +/-1 wilgotności bezwzględnej – temperatura i czas suszenia zgodne z doświadczeniem Wykonawcy

•Określenie miąższości obłogów po suszeniu, analiza ilości braków

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

dostawę odczynników laboratoryjnych firmy Sigma-Aldrich

Zamówienia udzielono firmie:

Glob Center Lesław Kalisz,

ul. 1-go Maja 50

17-240 Czeremcha

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup zestawu do oczyszczania GEL/PCR Purfication GPB Mini Kit - 300 izolacji.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup FastDigest PstI, opakowanie 800 reakcji; T4 DNA Ligase, opakowanie 1000 U.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup:  statyw z PP, plastikowy na probówki Eppendorf i Falcon, Combi Rack – autoklawowalny, 4 x 50ml, 12 x 15ml, 32 x 1.5/2.0ml, 32 x 0.5m, ilość: 10 szt.; jednostronny statyw na probówki typu Eppendorf  80x1.5ml/2.0ml, ilość: 10 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, dn. 2017.04.24

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Urządzenie do lutowania na miękko

 

Zamówienia udzielono firmie:

RS Components Sp. z o.o.

Ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

 

 • Oświetlacz do mikroskopów
 • Aparatura światłowodowa (1część)
 • Laser światłowodowy

 

Zamówienia udzielono firmie:

Spectra-Laser

Ul. Luboszycka 18

45-215 Opole

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Usługę wykonania analizy efektywności ekonomicznej procesu skrawania bezwiórowego kłód o długości 2500mm.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wymagania dotyczące usługi:

-Materiał wyjściowy: Kłody z drewna sosnowego o średnicy 25 – 40 cm,

-Czynności prac:

•Określenie miąższości kłód dostarczonych przez Zamawiającego

•Przygotowanie materiału do procesu skrawania: korowanie kłód, uplastycznienie w dołach warzelnianych (pH wody około 7 – czysta woda w dole warzelnianym), pocięcie kłód na wyrzynki, określenie miąższości uplastycznionych wyrzynków tuż przed procesem skrawania, analiza ilości braków– kolejność operacji oraz temperatura i czas uplastyczniania zgodne z doświadczeniem Wykonawcy

•Skrawanie materiału o wymiarach (grubość z dokładnością tolerancji + 0,2 mm):

Wariant

Wymiary po skrawaniu

Ilość surowca

Gr.

Szer.

Dł.

[mm]

[mm]

[mm]

[m3]

1

3,1

500

2300

1

2

3,1

450

2300

1

 

W każdym wariancie przewiduje się około 50 wyrzynków do skrawania.

•Określenie miąższości otrzymanych obłogów oraz wałków połuszczarskich, analiza ilości braków

•Suszenie obłogów do wilgotności 6 % +/-1 wilgotności bezwzględnej – temperatura i czas suszenia zgodne z doświadczeniem Wykonawcy

•Określenie miąższości obłogów po suszeniu, analiza ilości braków

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.04.2017 r.

na dostawę szkła laboratoryjnego

Lp. 

Przedmiot Zamówienia

Ilość

1

Pipeta automatyczna, wielomiarowa,  w typie Gilson Pipetman model P200G lub równoważnym (równoważność oznacza, że pipeta będzie na sprężynie redukującej siłę pipetowania. Typ uszczelki oraz specjalny smar zmniejszy uczucie zmęczenia dłoni w wyniku długotrwałego i intensywnego pipetowania. Metalowy zrzutnik typu Clip redukuje siłę potrzebną do wyrzucania końcówek), pracująca w zakresie od 20 do 200ul

1 sztuka

2

Pipeta automatyczna, wielomiarowa, w typie Gilson Pipetman model P1000G lub równoważnym (równoważność oznacza, że pipeta będzie na sprężynie redukującej siłę pipetowania. Typ uszczelki oraz specjalny smar zmniejszy uczucie zmęczenia dłoni w wyniku długotrwałego i intensywnego pipetowania. Metalowy zrzutnik typu Clip redukuje siłę potrzebną do wyrzucania końcówek), pracująca w zakresie od od 100 do 1000ul

1 sztuka

3

Pipeta automatyczna, wielomiarowa, w typie Gilson Pipetman model P5000G lub równoważnym (równoważność oznacza, że pipeta będzie na sprężynie redukującej siłę pipetowania. Typ uszczelki oraz specjalny smar zmniejszy uczucie zmęczenia dłoni w wyniku długotrwałego i intensywnego pipetowania. Metalowy zrzutnik typu Clip redukuje siłę potrzebną do wyrzucania końcówek), pracująca w zakresie od 500 do 5000ul

1 sztuka

4

Pipeta automatyczna, wielomiarowa, w typie Gilson Pipetman model P10 ml G P5000G lub równoważnym (równoważność oznacza, że pipeta będzie na sprężynie redukującej siłę pipetowania. Typ uszczelki oraz specjalny smar zmniejszy uczucie zmęczenia dłoni w wyniku długotrwałego i intensywnego pipetowania. Metalowy zrzutnik typu Clip redukuje siłę potrzebną do wyrzucania końcówek), pracująca w zakresie od 1000 do 10000ul

1 sztuka

5

Stojak na siedem pipet w typie Gilson Pipetman lub równoważnym z poz. 1-4 – Karuzela.

1 sztuka

6

Haczyk z elementem samoprzylepnym w typie Gilson Pipetman lub równoważnym z poz. 1-4

3 sztuki

7

Końcówki Diamond model D200 lub równoważne. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 2 do 200 µl; obsługujące pipety typu Gilson Pipetman P200G.

Pakowane w opakowania 1000 szt. Końcówki do pipet z poz. 1

2 opakowania

(każde opakowanie po 1000 sztuk)

8

Końcówki Diamond, model D1000 lub równoważne. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 100 do 1000 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P1000.

Pakowane w opakowania 1000 szt. Końcówki do pipet z poz. 2

2 opakowania

(każde opakowanie po 1000 sztuk)

9

Końcówki Diamond, model D5000 lub równoważne. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 500 do 5000 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P5000G.

Pakowane w opakowania 1000 szt. Końcówki do pipet z poz. 3

2 opakowania

(każde opakowanie po 1000 sztuk)

10

Końcówki Diamond, model D1200 lub równoważne. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności nominalnej minimum od 1000 do 10000 µl; obsługujące pipety typów Gilson Pipetman P10 ml G P5000G.

Pakowane w opakowania 1000 szt. Końcówki do pipet z poz. 4

2 opakowania

(każde opakowanie po 1000 sztuk)

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 

Termin składania ofert: 26.08.2017.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – płytki do liczenia

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

„ALAB” Sp. z o.o.,

ul. Stępińska 22/30 lok. 222 ,

00-739 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę szkła laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Liczba sztuk

 

kolba miarowa 25ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

kolba miarowa 50ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

kolba miarowa 100ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

kolba miarowa 250ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

kolba miarowa 500ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

kolba miarowa 1000ml certyfikat klasa a z korkiem

5

 

cylinder klasa a stopa szklana 10ml

5

 

cylinder klasa a stopa szklana 25ml

5

 

cylinder klasa a stopa szklana 50ml

6

 

cylinder klasa a stopa szklana 100ml

5

 

cylinder klasa a stopa szklana 250ml

5

 

cylinder klasa a stopa szklana 500ml

5

 

lejek laboratoryjny szklany 4cm ś

2

 

lejek laboratoryjny szklany 7,5cm ś

10

 

lejek laboratoryjny szklany 10cm ś

3

 

bagietka szklana 3-4mm ś 200mm dł

10

 

bagietka szklana 5-6mm ś 200mm dł

10

 

zlewka niska 10ml

8

 

zlewka niska 25ml

8

 

zlewka niska 50ml

8

 

zlewka niska 100ml

8

 

zlewka niska 250ml

8

 

zlewka niska 500ml 

8

 

zlewka niska 1000ml 

8

 

zlewka niska z uchem szklana 500ml

5

 

zlewka niska z uchem szklana 1000ml

5

 

kuweta 10mm szkło optyczne 10mm 45x12,5x12,5

12

 

probówka wirówkowa plastikowa 85ml - wymiary 38x106mm z nakrętką

24

 

statyw z PP składany 21 miejsc fi 30

2

 1.  

statyw do probówek rotacyjny wzmocniony, średnice

wewnętrzne: 30 20, 17,12

2

 

filtr membranowy MCE 0,45 um, średnica 47mm op=200szt

1

 

butelka 250ml z niebieskim korkiem

10

 

szpatułko łyżeczka mikro stal

5

 

szpatułka podwójna do proszków stal 18-8 dł 130mm

5

 

szpatułko szufelka stal 18-8 dł 200 mm

5

 

Lejek z PP Buchnera o średnicy 70mm

1

 

kolba próżniowa z króćcem szlif 29/32 00500ml

1

 

kolba próżniowa ze szklanym króćcem poj. 01000ml

1

 1.  

uchwyt sprężynowy do łaźni wodnej z wytrząsaniem na kolby 100ml ze stali nierdzewnej ze śrubką

10

 

uchwyt sprężynowy do łaźni wodnej z wytrząsaniem na kolby 250ml ze stali nierdzewnej ze śrubkami

10

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do izolacji plazmidowego DNA

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

„Syngen Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.”

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska  159, bud. nr 34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pirolizera kompatybilnego z zestawem GC-MS Shimadzu QP2010Ultra.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych- pipety serologiczne

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

“EQUIMED” s. j.

ul. Prądnicka 46

31-202 Kraków

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu (DPBS).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa dn. 2017-04-19

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Zakup sprzętu komputerowego do badań naukowych  - model Lenovo Notebook G50-30 15.6'' N3540 4G 500 INTEGRATED P/N 80G0026TPB – 2 szt.


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup płodowej surowicy bydlęcej (FBS).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Zadanie IDostawa odczynników laboratoryjnych firmy SIGMA - ALDRICH

Lp.

Przedmiot zamówienia

Czystość

Numer katalogowy

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Deoxynivalenol

-

D0156-1MG

op. (1mg)

2 opakowania

2

ODCZYNNIK do sililacji: BSA+TMCS+TMSI (SYLON BTZ)  3:2:3, pkg of 1 × 25 mL (Supelco)

-

33031-U

op. (25 mL)

 

1 opakowanie

 

 

 

Termin składania ofert do: 25.04.2017 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Zapytanie ofertowe 1 i 2

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017:

Opis przedmiotu zamówieni: dostawa szkła i plastików laboratoryjnych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Numer Katalogowy

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

Cena jednostkowa netto w zł

Wartość netto w zł

Stawka VAT %

Wartość VAT w zł

Wartość brutto w zł

Producent ( wypełnić, jeżeli inny niż podano w opisie przedmiotu zamówienia)

1

2

3

4

5

6,00

7=5x6

8

9=7x8 

10=7+9

11

Samodzielny Zakład Fitopatologii

1

Zlewka szklana wysoka z wylewem 50 ml SIMAX

6.100.000.050

szt.

10

 

 

 

 

 

 

2

Zlewka szklana wysoka z wylewem 100 ml SIMAX

6.100.000.100

szt.

10

 

 

 

 

 

 

3

Końcówki do pipet UltraFine 0,1-10 ul

613-0364

1000 szt.

10

 

 

 

 

 

Medlab

4

Końcówki HTL do pipet 0,1-10 ul bez znacznika pojemności, bezbarwne, sterylne w statywie 10x96 szt

 

960 szt.

1

 

 

 

 

 

 

5

Pojemnik 125 ml, PP

75.565

1 op. (50 szt.)

20

 

 

 

 

 

 

6

Pojemnik 70 ml, przezroczysty,

odporny na temperaturę 122 0C

75,9922,744

1 op. 250 szt.

1

 

 

 

 

 

 

7

Pojemnik wysoko transparentny 125 ml, PP

75.1355

1 op. 1000 szt.

2

 

 

 

 

 

 

8

probówki reakcyjne do PCR 0,2 ml z wypukłym wieczkiem, przezroczyste

9.409 370

1 op

(1000 szt.)

1

 

 

 

 

 

 

9

Probówki do PCR o poj. 0,2ml z płaskim wieczkiem, przezroczyste

AB-0620

1000 szt.

5

 

 

 

 

 

 

 

10

Szkiełka nakrywkowe Menzel 18x18 mm

 

1 op. (100 szt.)

1

 

 

 

 

 

 

11

Szkiełka podstawowe, szlifowane, z matowym polem do opisu, 76x26x1mm

B-1198

1 op. (50 szt.)

4

 

 

 

 

 

 

Razem       

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na usługę: organizacja Sympozjum Akarologicznego w dniach 24.05-27.05.2017

 

Zamówienia udzielono firmie:

SKANDINA Sp. z o.o.

HOTEL ‘’POD SOSNAMI’’

ul. Warszawska 68

08-445 Osieck

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do hodowli bakteryjnej

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

„Merck” Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137

02-231 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 2 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2017, w dniach 02-03.06.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o podpisaniu umowy z:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie B.V.

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Avantor Performance Materials

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Qiagen

 Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


10.04.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup przeciwciał sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Królicze poliklonalne przeciwciała anti-LC3B 100 mikroL sztuk 1.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szkła i plastików laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na usługę: organizacja Sympozjum Akarologicznego w dniach 24.05-27.05.2017

 

Zamówienia udzielono firmie:

SKANDINA Sp. z o.o.

HOTEL ‘’POD SOSNAMI’’

ul. Warszawska 68

08-445 Osieck


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup linii komórkowych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na usługę publikacji artykułu pt: „Estry chloropropanoli, chloropropanodioli i glicydolu - termicznie indukowane procesowe zanieczyszczenia żywności” w kwartalniku naukowym  „Problemy Higieny i Epidemiologii”.

Polskie Towarzystwo Higieniczne, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa