Uczelnia

Włodzimierz Kluciński


SGGW Włodzimierz KlucińskiUrodził się w 1947 r. Studia weterynaryjne w SGGW ukończył w 1971 r. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w wieku 32 lat (1979), tytuł profesora w wieku 44 lat (1991). Od 1995 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1971 r. początkowo w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, następnie w Instytucie Hematologii, a od 1977 r. pracuje na Wydziale Weterynaryjnym SGGW.

W latach 1981-83 pracował jako visiting professor na Wydziale Weterynaryjnym w Ohio State University i Iowa State University of Science and Technology (USA). Odbył dwukrotne staże naukowe w National Animal Diseases Center USDA (1986) i Washington State University (1992) oraz na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech (1994). W 1995 r. odbył trzytygodniowy kurs szkoleniowy z zakresu zarządzania uczelnią w Purdue University (USA).

W latach 1987-93 był kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką. 1984-86 – prodziekanem ds. naukowych, 1986-1990 – dziekanem Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W latach 1990-96 był prorektorem ds. nauki, 1996-2002 – rektorem SGGW, 2002-2008 – dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Dotychczas opublikował łącznie 386 prac naukowych, z których 38 ukazało się w międzynarodowych czasopismach. Wyniki prac W. Klucińskiego weszły na stałe do literatury światowej i są cytowane m.in. w podręcznikach , np. „Veterinary Immunology An Introduction”, J. Tizard , W.B. Saunders Company 1987, oraz „Oparzenia jako problem badawczy i leczniczy”, W. Rudowski.

Wykonał także 44 ekspertyzy i recenzje oraz wypromował 6 osób na stopień doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W latach 2000-2003 był pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego.

Dzięki jego staraniom powstała na Wydziale pracownia cytometrii przepływowej, echokardiografii, a także współuczestniczył w utworzeniu pierwszej w Polsce wydziałowej pracowni tomografii komputerowej. Aktualnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i przewodniczącym Komitetu Nauk Wydziału V PAN.

Wyróżniony wieloma nagrodami Wydziału V PAN, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Zarządu Głównego PTNW oraz JM Rektora SGGW. Otrzymał odznaki: „Za zasługi dla SGGW”, „Zasłużony dla PTNW”, „Zasłużony dla Leśnictwa”, „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz statuetkę Centaura (nauka – praktyce).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.