Rekrutacja

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących cudzoziemcami


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

  1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
  2. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
  3. Oryginał albo wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości albo poświadczona przez SGGW kopia świadectwa dojrzałości; dodatkowo aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplom IB / dyplom EB / inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty.
    W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.
  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu).
  5. Aktualna fotografia (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu).
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wzór kopii.
  7. Orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.

UWAGA!
Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.