Rekrutacja

Studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich


DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;
 • posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkajacymi na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujace obywateli polskich, patrz: Studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
 • posiadają ważną Kartę Polaka, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, patrz: Studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW:

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Cudzoziemcy ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się na takich samych warunkach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej o następujące rodzaje świadczeń:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

ZASADY KWALIFIKACJI:

Osoby posiadające ww. uprawnienia przystępują do kwalifikacji w drodze postępowania ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem – zgodnie z Uchwałą nr 46-2015/2016 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2017/2018:

 1. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
 2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
 3. Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - Załącznik nr 3
 4. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP - Załącznik nr 6
 5. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 45– 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017 – 2020.