Rekrutacja

Studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich


NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJACE OBYWATELI POLSKICH PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

 • są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich,
 • posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW

Cudzoziemcy aplikujący bezpośrednio do SGGW przyjmowani są na studia na warunkach odpłatności. Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.

Cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra lub podejmujący studia na podstawie umowy międzynarodowej, odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra lub umowie. Warunki te mogą być nastepujące:
- jako stypendysta strony polskiej, lub
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
- jako stypendyści strony wysyłającej lub bez ponoszenia opłat za naukę, lub
- na zasadach odpłatności.
Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzozisemców na studia.

Cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umowy zawartej pomiędzy SGGW a inną uczelnią, odbywają studia na warunkach określonych w umowie. Warunki te mogą być następujące:
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
- na zasadach odpłatności.


ZASADY KWALIFIKACJI

CUDZOZIEMCY APLIKUJĄCY BEZPOŚREDNIO

Kandydaci będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, przy czym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego (warunek konieczny przyjęcia na studia).

CUDZOZIEMCY KIEROWANI NA STUDIA DECYZJĄ MINISTRA LUB PODEJMUJĄCY STUDIA NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Kandydaci posiadajacy świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wydane poza granicami Polski będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich uwzględniając potwierdzoną znajomość języka polskiego. Kandydaci proszeni są o dokonanie następujacyc czynności w terminach określonych w kalendarium rekrutacji tj.:

 • rejestrację internetową w Systemie Obsługi Kandydata,
 • złożenie kompletu dokumentów.

W przypadku pytań, kandydaci proszeni są o kontakt z pracownikami Biura Spraw Studenckich drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@sggw.pl lub cudzoziemcy@mail.sggw.pl w tytule "REKRUTACJA - SKIEROWANIE MINISTRA".

CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY SGGW A INNĄ UCZELNIĄ

Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane na terytorium Polski będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich.

Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane poza granicami Polski będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów na studia biorąc w szczególności pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego oraz:

 • na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: oceny uzyskane na świadectwie maturalnym, a w przypadku aplikacji na kierunek architektura krajobrazu również wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego przeprowadzanego w SGGW;
 • na studia drugiego stopnia: oceny uzyskane na dyplomie oraz oceny z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie), zgodność osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia.

Kandydaci przyjmowani są decyzją Rektora po wcześniejszym uzyskaniu opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (właściwego Dziekana) w sprawie przyjęcia na studia.

Kandydaci przedstawiają Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej aplikację zawierającą następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • oryginał lub kopię zagranicznego świadectwa lub dyplomu (kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał zagranicznego świadectwa/dyplomu),
 • tłumaczenie na język polski świadectwa lub dyplomu (zgodnie z wymogami),
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (minimum poziom B1),
 • kopię ważnego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • dokument potwierdzający polskie pochodzenie lub kserokopia Karty Polaka (jeśli kandydat posiada).

Dokumenty należy przesłąć na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sggw.pl lub cudzoziemcy@mail.sggw.pl w tytule "REKRUTACJA - APLIKACJA" w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.