Rekrutacja

Zasady odbywania studiów przez cudzoziemców


CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W SGGW NA NASTEPUJĄCYCH ZASADACH:


DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;
 • posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkajacymi na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujace obywateli polskich,
 • posiadają ważną Kartę Polaka, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW:

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Cudzoziemcy ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przyjęciu  na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się na takich samych warunkach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej o następujące rodzaje świadczeń:
1) stypendium socjalne;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.


NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJACE OBYWATELI POLSKICH MOGĄ PODEJMOWAĆ I ODBYWAĆ STUDIA CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

 • są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich,
 • posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW

♦ Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. ♦ Kandydaci cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra (Kandydaci winni przedstawić skierowanie wystawione przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia). ♦ Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umowy zawartej z zagraniczną uczelnią partnerską przez SGGW odbywają studia na warunkach określonych w umowie.

Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi. Cudzoziemcy posiadajacy wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy (cel wydania 05 lub 06) na terytorium Polski nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.