Rekrutacja

Rekrutacja cudzoziemców


Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.


ZASADY NA JAKICH CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W SGGW:

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z póź. zm.) cudzoziemcy, którzy posiadają wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.


PRZEWODNIK PO REKRUTACJI: