Programy edukacyjne-WYJAZDY STUDENTÓW SGGW

Erasmus+ (Kraje Programu)


1. Studia wymienne Erasmus+

1.1. Zasady i warunki wyjazdu na studia

1.2. Etapy naboru na studia

1.2.1. Oferta miejsc na wydziałach 2018/19

AKTUALNY NABÓR GŁÓWNY - ogłoszenie

1.2.2. Formularz zgłoszeniowy 2018/19

1.2.3. Dokumenty aplikacyjne

1.3. Podczas pobytu na studiach wymiennych

1.3.1. Zmiany do programu studiów

1.3.2. Przedłużenie pobytu

1.4. Rozliczenie wyjazdu

1.5. Dofinansowanie dla studentów biorących udział w  programie Erasmus+ - studia - 2018/19 (granty)

1.6. Zasady dofinansowania kosztów podróży 2017/18

2. Koordynatorzy programu Erasmus

3. Informacje dla pracowników

4. Praktyki studenckie SMP

5. Linki

1. Studia wymienne Erasmus+

Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi

 Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 był częścią programu Uczenie się przez całe życie” , programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013 mającego na celu przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Obecnie realizowany jest program Erasmus+, który zastąpił  LLP Erasmus. Obowiązuje on do roku 2020.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;
 • Konfederacja Szwajcarska (współpraca zawieszona)

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

KARTA UCZELNI ERASMUSA - SGGW

Deklaracja Polityki Programu Erasmus w SGGW

Uczelnie biorące udział w Erasmusie + mają możliwość udziału w trzech akcjach: 

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Akcja 2: Współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk

Akcja 3: Wsparcie refor w edukacji

Więcej informacji:http://erasmusplus.org.pl/

1.1. Zasady i warunki wyjazdu na studia

A. Kraje i uczelnie, do których można wyjechać

Polscy studenci mogą wyjeżdżać wyłącznie do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z UE. Studenci SGGW mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi ich wydział macierzysty zawarł umowę dwustronną. Aby zapoznać się z ofertą miejsc dla twojego wydziału kliknij w "wykaz miejsc dla studentów na uczelniach zagranicznych".

B. Długość wyjazdu

Wyjazd na studia może trwać od 3 do 12 miesięcy w trakcie jednego roku akademickiego. Powrót ze studiów nie może nastąpić później niż 30 września. Najczęściej wyjazdy trwają jeden lub dwa semestry zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni goszczącej.

Data rozpoczęcia mobilności to pierwszy dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w uczelni przyjmującej, rozumiany, jako pierwszy dzień semestru lub pierwszy dzień „Introducion days”, czy „Orientation days”. Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny uczelni przyjmującej rozumiany, jako ostatni dzień semestru, sesji egzaminacyjnej.

Na studia i praktyki można wyjechać kilkukrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad:

 • mobilność - studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać 12 miesięcy.
 • w przypadku studiów ciągłych (Weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące
 • w 12 miesięcy (24 w przypadku weterynarii) wliczana jest również wymiana na danym poziomie studiów w ramach wcześniejszego programu LLP Erasmus.

C. Program studiów

Postaraj się przed wyjazdem o indywidualny tok studiów w SGGW, ułatwi to rozliczenie studiów za granicą.

Przed wyjazdem ustalany jest program studiów tzw. Learning Agreement. Informacje o przedmiotach proponowanych na danej uczelni znajdują się na stronach internetowych uczelni partnerskich. Na podstawie zawartych tam informacji wybierz przedmioty, które, w miarę możliwości pokrywają się z przedmiotami, które studiowałbyś w danym semestrze w SGGW. Zwróć uwagę, czy wybrane przez Ciebie przedmioty odbywają się w semestrze, na który wyjeżdżasz, czy język, w którym są wykładane jest językiem, w którym masz zamiar studiować, czy przedmiot nie wymaga wcześniejszego przygotowania (ukończenia innych przedmiotów prowadzonych na tej uczelni).

Liczba przedmiotów, które należy wybrać zależy od kilku czynników; wymagań stawianych przez twój wydział, liczby przedmiotów, które studiowałbyś w tym czasie na SGGW, liczby punków ECTS. System punktów ECTS czyli European Credit Transfer System zakłada, że jeden semestr nauki odpowiada 30 punktom ECTS. Przez 1 rok akademicki można zatem uzyskać 60 punktów. Każdemu przedmiotowi, zależnie od liczby godzin zajęć oraz wkładu pracy własnej studenta (pisanie prac, czas spędzony w bibliotece i na nauce) przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECTS.

Pamiętaj, że minimalna liczba ECTS  planowana do zrealizowania w Uczelni partnerskiej to 20 punktów, minimalna liczba ECTS, w wykazie ocen z wymiany (przedmioty zaliczone) to 15 punktów.

Program studiów musi być zaakceptowany przez:

 • odpowiednio: Prodziekana ds. Dydaktyki, Kierownika Studium Międzywydziałowego lub Kierownika Studium Doktoranckiego
 • Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
 • Uczelnię przyjmującą

Student zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia i podchodzenia do egzaminów końcowych.

D. Zaliczenie okresu studiów za granicą

Zasadą programu Erasmus jest wymienność okresu studiów odbytych za granicą. Student wyjeżdżając na studia w ramach programu nie jest urlopowany lecz "oddelegowany" na studia do innej uczelni. Okres studiów Erasmusa wlicza się w tok studiów odbywanych w SGGW. Na podstawie uzyskanych za granicą ocen zaliczany jest semestr lub rok akademicki. Dlatego tak ważne jest staranne ustalenie programu studiów oraz zasad zaliczenia semestru przed wyjazdem. Zaliczenie uzyskuje się na macierzystym wydziale u Prodziekana ds. Dydaktyki.

E. Dofinansowanie

Wysokość stypendium uzależniona jest od długości wyjazdu oraz obowiązującej w danym roku akademickim stawki miesięcznej, określonej przez Agencję Narodową Programu Erasmus, dla danej grupy krajów

Wysokość dofinansowania zostaje określone poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy przez zastosowaną stawkę dzienną/miesięczną dla danej grupy krajów. Uznaje się, że jeden miesiąc to 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.

Stypendia są wypłacane studentom w dwóch ratach, 80% przyznanego dofinansowania przed wyjazdem na studia, kolejne 20% po rozliczaniu się z wyjazdu.

Studentom, którzy otrzymują stypendium socjalne na SGGW przysługuje dodatkowe dofinansowanie od każdego miesiąca mobilności w wysokości 200 Euro.

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Wysokość dofinansowanie obliczana jest przez Agencję Narodową na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Szczegóły dotyczące dofinansowanie znajdują się  w zakładce: 1.5. Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+ - studia- w 2014/15

Pieniądze przekazywane są przelewem na konto złotówkowe lub na konto walutowe. Ponieważ przelewy dokonywane są z konta EURO na konto złotówkowe otrzymane stypendium jest równowartością kwoty Euro w złotych, przeliczone po kursie dnia banku.

F. Koszty wyjazdu

Student Erasmusa jest zwolniony z opłat za naukę na uczelni zagranicznej (czesne). Ponosi jednak wszelkie dodatkowe koszty związane z nauką na zasadach takich samych jak miejscowi studenci na danej uczelni (np. koszt podręczników, dodatkowych wycieczek, legitymacji itp.) oraz koszty utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz wszystkich innych wydatków związanych z utrzymaniem się na miejscu). Po przyjeździe otrzymasz legitymację studencką i tym samym będziesz uprawniony do wszelkich zniżek studenckich obowiązujących w danym kraju oraz do korzystania z bibliotek, pracowni itp.

Musisz być przygotowany na poniesienie zwiększonych wydatków związanych z pobytem za granicą.

G. Zakwaterowanie

Biuro Współpracy Międzynarodowej nie pośredniczy w rezerwacji pokoi w domach studenckich lub innych miejscach zamieszkania. Uczelnia partnerska po otrzymaniu aplikacji studenta kontaktuje się bezpośrednio z zainteresowanym w celu ustalenia szczegółów. W wielu miejscach wymagane jest wpłacenie zwrotnej kaucji przed wyjazdem. Opłaty za akademiki zwykle naliczane są całymi miesiącami dlatego należy unikać rezerwowania pokoi w innych terminach niż od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (np. przy rezerwacji od 25 lutego do 30 czerwca opłata zostanie naliczona za 5 a nie 4 miesiące). Niektóre uczelnie wymagają opłaty za sześć miesięcy nawet w przypadku, krótszych pobytów.

H. Legalizacja pobytu

Każdy student, każdorazowo przed wyjazdem na uczelnię partnerską, jest zobowiązany uzyskać w Ambasadzie danego kraju informacje o obowiązujących przepisach związanych z legalizacją pobytu.

Formalności związane z przekroczeniem granicy i legalizacją pobytu należy dopełnić we własnym zakresie. Należy liczyć się z opłatą lub kartę pobytu. Adresy ambasad znajdują się na stronie internetowej: /pl/node/932

I. Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na studia do kraju UE i Norwegii, w ramach programu Erasmus+ , musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez odpowiedni oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwy dla miejsca zameldowania studenta.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do świadczeń rzeczowych podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE i Norwegii. I jest wydawana przez NFZ bezpłatnie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa tylko "pomoc konieczną”, dlatego zalecane jest wykupienie dodatkowej polisy medycznej u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.nfz.gov.pl

Studenci wyjeżdżający do kraju stowarzyszonego zobligowani są do wykupu ubezpieczenie zdrowotnego u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Wykup polisy NNW i OC jest zalecany przez SGGW.

Niektóre uczelnie wymagają wykupienia polisy na miejscu. Informacje o ubezpieczeniach wymaganych w danym kraju można uzyskać w informatorach danej uczelni oraz ambasadzie.

1.2. Etapy naboru na studia

A. Kryteria kwalifikacji studenta

Student po I roku studiów I-ego stopnia

Prawo do wyjazdu na studia Erasmusa mają osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów pierwszego cyklu lub studiów jednolitych i mają w momencie wyjazdu status studenta SGGW. Oznacza to, że osoby, które są na urlopie dziekańskim, okolicznościowym lub ukończyły studia nie mogą ubiegać się o wyjazd.

Znajomość języka obcego

Do uczestnictwa w studiach wymiennych wymagany jest język obcy na poziomie określonym przez uczelnię przyjmującą (w zależności od uczelni B1,  B2 lub C1) ,,pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach.

Znajomość języka obowiązującego (wykładowego) na wybranej uczelni partnerskiej jest weryfikowana odpowiednim certyfikatem lub podczas egzaminu organizowanego przez biuro BWM (Etap II).

Wysoka średnia ocen z całego okresu studiów

Na studia wymienne mogą wyjechać jedynie studenci, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i w momencie wyjazdu nie mają żadnych "zaległości" na Wydziale. Nie ma ustalonej progowej średniej  wymaganej od studentów. Każdy Wydział ma prawo do ustalenia swoich kryteriów w tym zakresie.

Posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu

Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Ponieważ stypendium nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedynie dofinansowuje wyjazd student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach.

B. Nabór

Nabór na studia Erasmus + podzielony jest na trzy etapy:

 • Etap I Nabór na Wydziale
 • Etap II Egzamin z języka obcego
 • Etap III Weryfikacja list studentów

Etap I - Nabór na Wydziale

Obowiązkiem studenta jest:

 • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
 • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
 • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.
 • Zapisanie się na egzamin z języka obcego u Koordynatora Wydziałowego ds. Programów UE lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu

Przeglądając ofertę miejsc na uczelniach zagranicznych należy zwrócić uwagę na język wykładowy.

Studenci studiów międzywydziałowych mogą korzystać z oferty swoich jednostek oraz Wydziałów pokrewnych (np. MSGP - Wydział Leśny, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska).

Formularz elektroniczny

Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora wydziałowego.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY 18-19

Studenci, którzy nie wypełnią dokładnie formularza, nie będą brani pod uwagę w naborze.

Etap II - Egzamin z języka obcego

Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów, który ma na celu wybranie najlepszych osób do uczestnictwa w programie ERASMUS+. Za nabór odpowiedzialny jest: Koordynator Wydziałowy oraz Dziekan.

Uczestnicząc w naborze głównym listopad br studenci ubiegają się o wyjazd w kolejnym  roku akademickim na semestr zimowy, semestr letni oraz cały rok akademicki

Egzamin odbywa się w lutym i jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez Wydziały pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego będą obciążeni kosztem organizacji egzaminu.

Egzamin odbywa się na poziome B2, z możliwością uzyskania certyfikatu również na poziomie B1.

Zapisy na egzamin prowadzą Koordynatorzy Wydziałowi ds. Programów UE.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym oraz maturę międzynarodową.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

·         Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI IQ - poziom 3 lub 4 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe

Uwaga: Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

·         Język francuski: certyfikat DELF B2, DL - Diplome de Langue Francaise - Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe

·         Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa

·         Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.

·         Język włoski: CELI3 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Egzamin językowy

Jest przeprowadzany z języka:

- angielskiego

- niemieckiego

- francuskiego

- hiszpańskiego

- włoskiego

Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin jest dwuetapowy:

Etap 1 – część pisemna: 160 min

Etap 2 – część ustna: 15-20 min

Część pisemna

Składa się z pięciu elementów: wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu, elementy językowe (ćwiczenia wielokrotnego wyboru i przyporządkowania) oraz rozumienie ze słuchu.

Część ustna

Składa się z trzech elementów: rozmowy ogólnej sprawdzającej komunikatywność językową, rozmowy na narzucony temat oraz zadania językowego.

Uczestnicy egzaminu mogą otrzymać max. 300 punktów, w podziale procentowym:

- 75% całości (225 pkt.) dla części pisemnej oraz

-  25 % całości (75 pkt.) dla części ustnej.

Aby zaliczyć egzamin na poziomie B2, należy uzyskać z całości egzaminu min. 180 pkt., jednak pod warunkiem uzyskania minimalnej punktacji warunkującej zaliczenie kolejnych etapów:

- 135 pkt. czyli 60% z 225 pkt. z części pisemnej

-  45 pkt. czyli 60 % z  75 pkt. z części ustnej

Certyfikat na poziomie B1 wystawiany jest: w przypadku uzyskania 50% - 59% z obydwu części egzaminu lub przypadku uzyskania min 50% z jednej części i powyżej 60 % z drugiej.

Dwa tygodnie po terminie egzaminu z języka znane są jego wyniki. W przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników egzaminu językowego Koordynatorzy są proszeni o stworzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych i przesłanie jej do BWM.

Etap III Weryfikacja list studentów

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega ostatecznej weryfikacji. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w gablocie przed BWM (budynek 8, pokój 14) oraz przesłana do koordynatorów wydziałowych. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd muszą zgłosić się do BWM w celu rozpoczęcia procedury wyjazdowej.

W uzasadnionych przypadkach Komisja, w której skład wchodzić będzie Kierownik BWM, Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus oraz osoba kontaktowa ds. wyjazdów studentów na studia Erasmus, ma prawo, w porozumieniu z Dziekanem ds. Dydaktyki, cofnąć zgodę na wyjazd studenta.

1.2.1. Oferta miejsc na wydziałach 2018/19

Oferta miejsc dla studentów w NABORZE GŁÓWNYM 2018/19 na poszczególnych wydziałach:

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁ LEŚNY

WYDZIAŁ LEŚNY / GOSPODARKA PRZESTRZENNA

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / OGRODNICTWO

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU / BIOTECHNOLOGIA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA / OCHRONA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH / TURYSTYKA I REKREACJA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI / TOWAROZNAWSTWO 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZLOWIEKA I KONSUMPCJI

WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

1.2.2. Formularz zgłoszeniowy 2018/19

Formularz zgłoszeniowy 2018/2019

Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego i przesłania go w trakcie trwania naboru na adres mailowy do właściwego Koordynatora Wydziałowego.

Studenci, którzy nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie będą brani pod uwagę w naborze.

1.2.3. Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne nalezy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem jaki wyznaczyła uczelnia partnerska. Studenci są zobowiązani sprawdzić ten termin na stronie internetowej uczelni partnerskiej lub uzyskać tą informację od koordynatora w uczelni partnerskiej.

Uwaga! Czasem uczelnia partnerska nie wyznacza terminu na składanie aplikacji, wówczas należy ją złozyc do BWM do:

 • 15 czerwca - semestr zimowy
 • 15 grudnia- semestr letni

Dane osobowe 2017/18

Formularz wypełniony elektronicznie w jednym egzemplarzu. Wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do BWM. Część danych w formularzu wybieramy z listy, część wpisujemy samodzielnie.

Learning Agreement 2017/18

W przypadku gdy uczleni partnersk wynmaga przysłania dokumentów pocztą tradycyjną, formularz ten należy wypełnić w trzech egzemplarzach, w języku obcym. Przed dostarczeniem do Biura Współpracy Międzynarodowej dokument ten musi zostać podpisany przez Prodziekana ds. Dydaktyki/Kierownika Studium/Kierownika Studium Doktoranckiego.

W przypadku gdy na uczelni partnerskiej obowiązuje aplikacja on- line lub gdy komplet dokumentów  należy przesłać mailem, do BIur Wspołpracy międzynarodowej należy dostarczyć jeden egzemplarz podpisany przez Prodziekana ds. Dydaktyki/Kierownika Studium/Kierownika Studium Doktoranckiego.
UWAGA: Większość uczelni zagranicznych wymaga wypełnienia własnych dokumentów aplikacyjnych, w tym Learning Agreement.

Karta Uzgodnień 2016/17

Karta Uzgodnień 2017/18

Dokument ten wypełnia się w trzech egzemplarzach przed wyjazdem w języku polskim. W tabelę wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zaakceptowanego programu studiów - "learning agreement" Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus+.
UWAGA: Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień!

UWAGA: Niektóre uczelnie mają specjalne wymagania, co do dokumentacji aplikacyjnej, niekiedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty, takie jak: wykaz ocen z całego okresu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, cv, list motywacyjny.

1.3. Podczas pobytu na studiach wymiennych

1.3.1. Zmiany do programu studiów

Zmian do programu studiów należy dokonać najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia studiów do uczelni partnerskiej.
W tym celu należy przysłać do Biura Współpracy Międzynarodowej 2 egzemplarze formualrza changes to learnig agreement - integralna część formularza  Learninga greement

Formularz ten jest konieczny w przypadku dokonywania zmian w programie studiów w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Należy go wypełnić, uzyskać akceptację koordynatora w uczelni partnerskiej (podpis) i odesłać  do Biura Współpracy Międzynarodowej.  Zmiany można przesyłać mailem pod warunkiem, że skany dokumentów są czytelne. Jeżeli Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego oraz Koordynator Uczelniany Programów Europejskich wyrazi zgodę to zmiany te zostaną wprowadzone w życie.

Zalecamy dołączać do  formularza zmian, kopie pierwotnie obowiązującego programu studiów, tak aby była jasność jak ostatecznie wygląda całościowo realizowany program studiów, po wprowadzonych zmianach.

UWAGA! Każda zmiana w programie studiów wymaga przygotowania nowej karty uzgodnień!

Do przesyłki należy dołączyć nową kartę uzgodnień - wypełnione tak samo jak przed wyjazdem.

 

W tabelę wpisujemy przedmioty, które obowiązują studenta w SGGW w trakcie jego pobytu w uczelni partnerskiej. Na podstawie zmian Dziekan ds. Dydaktyki / Kierownik Studium / Kierownik Studium Doktoranckiego określa (zaznaczając TAK lub NIE), który z przedmiotów w SGGW zostanie studentowi zaliczony po jego powrocie ze studiów w programie Erasmus.

1.3.2. Przedłużenie pobytu

Aby przedłużyć pobyt należny spełnić poniższe formalności:

 • Uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu  – podpisanie  przez uczelnię przyjmującą programu studiów na kolejny semestr jest równoważne z wyrażeniem zgody na przedłużenie pobytu
 • Uzyskać zgodę swojego dziekana ( podanie ),
 • Stworzyć learning agreement i kartę uzgodnień  na kolejny semestr ( 3 egzemplarze).

Po przesłaniu dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej oraz formalnym zweryfikowaniu dokumentów zostaną one przekazane na wydział macierzysty studenta, do akceptacji Dziekana.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów mailem pod warunkeim, że skany dokumetnów są czytelne.

W przypadku gdy powyższe formalności zostaną dopełnione i Dziekan wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu, student podpisuje aneks do umowy.


Wszystkie formalności muszą być zakończone przed wygaśnięciem pierwotnie obowiązującej umowy.


STYPENDIUM GWARANTOWANE jest na  jeden semestr wymiany wskazany w umowie między studentem a SGGW. Na przedłużony okres mobilności student  nie otrzymuje dofinansowania (zerowe dofinansowanie)

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą do Biura Współpracy Międzynarodowej na adres:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

lub adres mailowy do swojego koordynatora:

Joanna Żach: joanna_zach@sggw.pl

Anna Jasiuk: erasmus@sggw.pl

 

1.4. Rozliczenie wyjazdu

Podpisując umowę z SGGW (przed wyjazdem), student zobowiązuje się rozliczyć z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ najpóźniej miesiąc po zakończeniu studiów w uczelni partnerskiej.

Potwierdzenie pobytu- dokument wystawiany przez uczelnię partnerską, zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu na studia w uczelni partnerskiej, podpis koordynatora i pieczątkę uczelni. Wystawiony z dniem zakończenia pobytu na studiach wymiennych. Najlepiej odebrać ten dokument osobiście i dostarczyć do biura BWM.

Wykaz ocen (Transcript of records) – dokument jest zazwyczaj przesyłany pocztą do biura BWM. W momencie otrzymania tego dokumentu, student zostaje o tym poinformowany drogą elektronczną.  Zwracamy uwagę, że student jest zobowiązany przypilnować, aby dokument znalazł się w BWM w ciągu miesiąca od zakończenia studiów w uczelni partnerskiej. W biurze BWM zostaje kopia tego dokumentu, natomiast oryginał student przedstawia na wydziale w celu rozliczenia semestru. Przypominamy, że minimalna liczba ECTS, która powinna się znaleźć w transcrypcie to 15 punktów.

Poniższy link prezentuje przelicznik ocen według skali SGGW.

Grading Scale

Podpisanie druku rozliczenia z otrzymanego stypendium - należy zgłosić się do pokoju 19 w budynku 8.

Ankieta on-line - link wysyłany jest z serwera EU Survey na adres mailowy wskazany przez studenta. student ma obowiązek wypełnić ankietę w ciągu 30 dni od  dnia otrzymania linku.

 

1.5. Dofinansowanie dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+ - studia- w 2018/19

1. Wysokość dofinansowania jest stała i  określona jest przez Agencję Narodową. Wysokość dofinansowania na miesiąc zależy od wybranego kraju docelowego i w roku akademickim 2017/2018 dla poszczególnych krajów będzie wynosić:

Grupa

Kraje należące do grupy

Stawka miesięczna

Grupa 1

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 EUR

Grupa 2

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 EUR

Grupa 3

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 EUR

 

2. Wsparcie indywidualne (grant) jest przyznany na:

 

 • Jeden semestr pobytu w uczelni partnerskiej, zgodnie z umową podpisaną między SGGW a studentem.
 • W przypadku pobytów rocznych dofinansowanie na cały okres studiów przyznawany jest tylko w poniższych przypadkach:
 1. Jeśli wyjazd na program Erasmus+ jest częścią  studiów double degree i uczelnia  przyjmująca nie przewiduje pobierania opłat za naukę w pierwszym roku studiów, (a całość double degree to dwa lata)
 2. Jeśli ze względu na program studiów na SGGW , wyjazd na okres krótszy niż cały rok akademicki nie jest możliwy.( dotyczy tylko Wydziału Weterynarii)
 • W przypadku pozostałych wyjazdów rocznych łączone jest dofinansowanie z funduszy EU na jeden semestr z dofinansowaniem zerowym na kolejny semestr. W przypadku przedłużenia pobytu, okres ten uznany jest za pobyt z dofinansowaniem zerowym.

3. Ostateczna kwota wsparcia indywidualnego (na jeden semestr) zostaje określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy poprzez stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowanie zostanie obliczone poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

4. Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, wysokość finansowania zostanie odpowiednio obniżona, a student zobligowany do jej zwrotu

5. Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem a SGGW, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawane za dofinansowanie zerowe.

6. Grant jest wypłacany w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 80% nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia mobilności. W sytuacji, gdy student nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez SGGW terminie (min. 2 tygodnie przed wyjazdem) lub SGGW nie otrzyma jeszcze środków  na realizację programu Erasmus+ z Narodowej Agencji, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna, dokonana bez zbędnej zwłoki. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 20% nastąpi  w momencie formalnego rozliczenia wyjazdu, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

7. Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożyli w wyznaczonym przez BWM czasie zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą otrzymywali wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - POWER, a ich status mobilności w programie Erasmus+ będzie określony jako "wyjazd z dofinansowaniem zerowym". Każdemu studentówi oprócz podstawowej stawki dofinansowania wyjazdu będzie przysługiwał dodatek socjalny ok. 200 EUR wyrażony w złotówkach. W przypadku niepełnych miesięcy kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 przysługującej kwoty.

Studenci ze stypendium socjalnym, całe dofinansowanie mobilności (stawka podstawowa+ dodatek socjalny) otrzymują w złotówkach.

8. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawanie jest w przypadku, gdy brak takowego uniemożliwiałby udział studenta w mobilności, a jego wysokość określana jest na podstawie kosztów rzeczywistych. Po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji, w którym student określa szacunkowe koszty, Agencja oblicza kwotę dodatkowego dofinansowani i przekazuje je, jako płatność zaliczkową podlegającą rozliczeniu po powrocie z mobilności. Rozliczenie następuje na podstawie rachunków i umów (np. o opiekę).

9. Zasady przyznania dodatkowego wsparcia finansowego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.6. Zasady dofinansowania kosztów podróży 2017/18

Studenci zakwalifikowani na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+, którzy zostali zaakceptowani przez instytucję partnerską oraz uzyskali zgodę dziekana na dokumencie Wniosek wyjazdowy mogą otrzymać następujące świadczenia:

 • Stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w instytucji przyjmującej – finansowane z programu Erasmus (warunki wg umowy student-SGGW)
 • Dofinansowanie kosztów podróży – finansowane z funduszy SGGW

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów do i z miejscowości, w której znajduje się instytucja partnerska, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej instytucji.

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w biurze podróży, z którym SGGW ma podpisaną umowę*.

Częściowy zwrot kosztów nastąpi po złożeniu w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW:

 • faktury za bilety zakupione w Polsce wystawionej na SGGW przez Why Not TRAVEL (dane do faktury posiada Biuro)
 • biletu, jeżeli bilet powrotny został zakupiony za granicą. W tym przypadku nie musi być przedstawiana faktura. Do rozliczenia wystarczy bilet.

UWAGA: Biuro podróży Why Not Travel nie posiada oddziału w Warszawie, dlatego w celu zakupu biletu studenci proszeni są o kontakt mailowy: sggw@whynottravel.pl

Studentowi przysługuje dofinansowanie kosztów podróży w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. Różnicę kosztów pomiędzy ceną biletu/kwotą na fakturze, a przysługującym dofinansowaniem pokrywa student z własnych środków.

Jeżeli wykup biletu nastąpi przed ww. ostateczną akceptacją ze strony wydziału macierzystego, student ponosi ryzyko poniesionych kosztów

Dofinansowanie jest rozliczane jednorazowo, czyli albo po wykorzystaniu przysługującej kwoty dofinansowania, albo po zakupie biletu w obie strony.

Dofinansowanie można otrzymać przed wyjazdem na studia/praktykę lub po powrocie ze studiów, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów i rozliczeniu kosztów wg faktur/biletów w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pokój 19, budynek VIII.

Załącznik Nr 1

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA STUDENTÓW ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

Azory 1 500,-PLN

Turcja, Islandia 1 300,-PLN

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie  900,-PLN

Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN

 Powyższe kwoty dofinansowanie dotyczą  łącznie podróży tam i z powrotem.

2. Koordynatorzy programu Erasmus

A. Koordynatorzy Biura Współpracy Międzynarodowej:

 • Marta Tymińska
Koordynator Uczelniany programu Erasmus+: studenci polscy, mobilność nauczycieli
tel.: +48 22 59310 49
fax: + 48 22 59310 48
e-mail: marta_tyminska@sggw.pl
 • Joanna Żach
Koordynator programu Erasmus+: studenci wyjeżdżający
tel.: +48 22 59310 51
fax: + 48 22 59310 48
e-mail: joanna_zach@sggw.pl
 • Anna Jasiuk
Koordynator programu Erasmus+: studenci wyjeżdżający
tel.: +48 22 59310 56
fax: + 48 22 59310 48
e-mail: erasmus@sggw.pl

B. Koordynatorzy wydziałowi

3. Informacje dla pracowników

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH SGGW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KRAJE PROGRAMU - SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2017/18, z którymi są podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich (Wykaz umów na stronie).  

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą.

4.  Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

5.  Pobyt w uczelni partnerskiej nauczyciela akademickiego zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 15 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

6.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będzie ocena:

- indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szczegóły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu.

Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd (maks. 2) jedynie w przypadku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2017/18. W przypadku niewykorzystania miejsc do 15 lipca 2018 dopuszcza się 3 wyjazd tego samego pracownika.

W jednym wyjeździe w tym samym czasie i do tej samej instytucji mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

7. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypełniony formularz Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (indywidualny program nauczania).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8,  pokój 14 lub przesyłać mailem     Marta Tymińska-Koordynator Uczelniany programu Erasmus+   marta_tyminska@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2017/18 – 32

8. Nabór zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.

II. Zasady organizacji wyjazdów STA 

1. Wymagana długość wyjazdu to od 2 do 5 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 5 dni pobytu oraz na koszty podróży według stawek określonych w pkt.4.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej 5 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2. W czasie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin wykładów dla pobytu do 7 dni. Jeśli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania musi wynieść proporcjonalnie więcej.

3.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STA w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu i rozliczenia.

4. Wysokości stawek dofinansowania

a) wysokość stawek dofinansowania na pobyt (wsparcie indywidualne):

                    Kraje należące do grupy Kwota na dzień  w EUR
Grupa 1  Dania, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania   130
Grupa 2
 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Findlandia, Francja, Grecja, Islandia, Rumunia, Norwegia, Turcja, Węgry, Włochy
  110
Grupa 3  Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Malta, Macedonia-była Republika Jugosławii, Portugalia, Słowacja   100
Grupa 4  Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia    80
 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

 Pomiędzy 100 a 499 km:  180 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 500 a 1999 km:  275 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 2000 a 2999 km:  360 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 3000 a 3999 km:  530 EUR na uczestnika
 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą w linii prostej, a Kwota udział w dofinansowaniu podróży, do i z miejsca docelowego.

5. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego (wsparcie indywidualne) plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

6. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

7. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

8. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Eplus_2017_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

9. W celu rozliczenia wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i dodatkowymi informacjami jak liczba studentów uczestniczących w zajęciach, poziom studiów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających termin podróży.

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia ankiety online w Mobility Tool, na stronie Komisji Europejskiej.

10. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

 
Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

W załączeniu:

KONTAKT:

Marta Tymińska (Uczelniany Koordynator programu Erasmus+) (bud. 8, pok. 14)
marta_tyminska@sggw.pl, (22) 59 310 49
 

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW
PRACOWNIKÓW SGGW W CELACH SZKOLENIOWYCH - STT
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE - AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ”
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

I. Ogólne warunki wyjazdów

1.  Wymiana pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ Kraje Programu może być realizowana wyłącznie z instytucjami / przedsiębiorstwami z krajów członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jako państw kandydujących.

2.  Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w SGGW. Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany określić program szkolenia realizowany w instytucji partnerskiej poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Training – Mobility Agreement” (Indywidualny program szkolenia), który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i instytucję przyjmującą. W programie szkolenia konieczne jest przedstawienie zakładanych celów, oczekiwanych rezultatów, szczegółowego programu szkolenia i zadań pracownika.

3.  O wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w programie Erasmus+ może ubiegać się osoba będąca pracownikiem SGGW zatrudniona na umowę o pracę.

4.  Pracownik SGGW może korzystać z wyjazdów z programu Erasmus+ maksymalnie 2 razy w roku, przy czym w ramach wyjazdów szkoleniowych nie więcej niż raz.

5. Od kandydata wymaga się znajomości języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumienie się.

6.  Pobyt w instytucji partnerskiej pracownika zakwalifikowanego na wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018 r.

7.  Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym będzie ocena:

- indywidualnego programu szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement)

- oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i SGGW.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które nie są nauczycielami akademickimi oraz osób, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy wyjazdów.

Wyjazdy na konferencje, seminaria nie są możliwe.

Z puli miejsc przydzielonych na wyjazdy w celach szkoleniowych w roku 2017/18 nie więcej niż 2 miejsca mogą być wykorzystane przez pracownika dydaktycznego. Pozostała pula jest przeznaczona dla pracowników administracyjnych różnych jednostek SGGW.

8. Zgłoszenia na wyjazd należy dokonać składając wypełniony formularz Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (indywidualny program szkolenia).

Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (bud. 8,  pokój 14) u p. Marty Tymińskiej -Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+   marta_tyminska@sggw.pl

Przyznana liczba wyjazdów w roku 2017/18 – 6

9. Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe trwa 25 października a po tym terminie będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie, do momentu wykorzystania środków.

II. Zasady organizacji wyjazdów STT

1. Wymagana długość wyjazdu to od 2 do 5 dni pobytu (pełne dni) bez dni podróży. Dofinansowanie jest przyznawane na maksymalnie 10 dni pobytu oraz na koszty podróż według stawek określonych w pkt.3.
W przypadku planowanych dłuższych wyjazdów, powyżej  10 dni, dofinansowanie jest zerowe.

2.  Z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd typu STT w ramach programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa określająca warunki wyjazdu.

3. Wysokości stypendium

a) wysokość stawek ryczałtowych na pobyt:

                    Kraje należące do grupy Kwota na dzień  w EUR
Grupa 1  Dania, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania   130
Grupa 2
 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Findlandia, Francja, Grecja, Islandia, Rumunia, Norwegia, Turcja, Węgry, Włochy
  110
Grupa 3  Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Malta, Macedonia-była Republika Jugosławii, Portugalia, Słowacja   100
Grupa 4  Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia    80
 

b) wysokość stawek dofinansowania na podróż z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych (wg kalkulatora odległości obowiązującego w programie Erasmus+):

 Dystans podróży (odległość mierzona wg kalkulatora w jedną stronę)

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

 Pomiędzy 100 a 499 km:  180 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 500 a 1999 km:  275 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 2000 a 2999 km:  360 EUR na uczestnika
 Pomiędzy 3000 a 3999 km:  530 EUR na uczestnika
 

Uwaga: Dystans Podróży określa odległość pomiędzy uczelnią macierzystą a instytucją przyjmującą, a Kwota na finansowanie podróży do i z miejsca docelowego.

4. Ostateczna kwota stypendium zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności (bez dni podróży) i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego plus kwota ryczałtowa określona na podróż. Przed wyjazdem zostanie wypłacona pracownikowi kwota w wysokości 80% tej kwoty.

5. Dofinansowanie otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w instytucji partnerskiej. Dofinansowanie ma charakter uzupełniający i nie musi pokrywać pełnych kosztów wyjazdu.

6. Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z innych funduszy (unijnych i nieunijnych) na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

7. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Eplus_2017_sev_KA103_Zasady-niepelnosprawnosc-pracownik.pdf

8. W celu rozliczenia wyjazdu pracownik  zobowiązany jest do uzyskania na koniec pobytu w instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego jego pobyt i realizację programu a także przedłożyć dokumenty potwierdzające termin podróży.

Ponadto pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

9. Pracownik zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w kraju docelowym. Koszty ubezpieczenia ponosi pracownik. W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej pracownik zobowiązany jest wyrobić we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jak w przypadku wyjazdu do kraju stowarzyszonego z UE, wykupić ubezpieczenie zdrowotne u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.

Zalecany jest wykup polisy OC i NNW.

Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 • 31
  marca

  NABÓR NA PRAKTYKI ERASMUS+

  NABÓR NA PRAKTYKI ERASMUS+
  Studencie! Masz ochotę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zagranicznej instytucji i pochwalić się nim w CV? Zgłoś się do Biura Współpracy Międzynarodowej z kompletem dokumentów, odbierz grant i ruszaj w drogę! czytaj więcej
 • 01
  października

  Orientation Day dla studentów zagranicznych

  Orientation Day dla studentów zagranicznych
  1 października 2013r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne „Orientation Day” dla studentów zagranicznych, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014. czytaj więcej