Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
Załączniki nr 1 i 2


Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. zmieniony Zarządzeniem nr 2/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. : zmieniającym Zarządzenie Nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014.

§ 1

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW.

§ 2

1. Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a) Zajęcia dydaktyczne:  
  - w semestrze zimowym 01 października 2013r. - 24 stycznia 2014r.
              odrabianie zajęć:

27 stycznia 2014r. - zajęcia przyp. wg planu - poniedziałek
28 stycznia 2014r. - zajęcia przyp. wg planu - poniedziałek
29 stycznia 2014r. - zajęcia przyp. wg planu - poniedziałek
30 stycznia 2014r. - zajęcia przyp. wg planu - w piątek

  - w semestrze letnim 03 marca 2014r.         - 20 czerwca 2014r.
              odrabianie zajęć: 23 kwietnia 2014r. - zajęcia przyp. wg planu w czwartek
b) Sesje zaliczeniowe:  
  - zimowa I 03 lutego 2014r.         - 14 lutego 2014r.
  - zimowa II (poprawkowa) 17 lutego 2014r.         - 28 lutego 2014r.
  - letnia III 23 czerwca 2014r.      - 04 lipca 2014r.
  - letnia IV(poprawkowa) dla studentów ostatniego  semestru studiów I stopnia 07 lipca 2014r.           - 18 lipca 2014r.
  - letnia IV (poprawkowa) 08 września 2014r.     - 19 września 2014r.
c) Przerwy w zajęciach:  
  - zimowa 23 grudnia 2013r.       - 03 stycznia 2014r.
  - wiosenna 18 kwietnia 2014r.      - 22 kwietnia 2014r.
d) Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02 maja 2014r.
e) Dni SGGW 23 i 24maja 2014r.


2. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków, ustala Dziekan po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestrów.

3. Zobowiązuje się Dziekanów do uwzględnienia w szczegółowej organizacji roku akademickiego, o której mowa w pkt 2., konieczności ustalenia terminów odrobienia zajęć dydaktycznych przypadających zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim w piątek (za dzień 02 maja 2014r).

4. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 26 września 2014 r.

5. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia kończących się w semestrze zimowym podejmują Rady Wydziałów po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, iż ostatecznym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze zimowym jest 28 lutego 2014 r.

Uchwały Rad Wydziałów uwzględniają terminy zajęć dydaktycznych oraz sesji zaliczeniowych.

§ 3

1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z ramowym harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2.

2. Dziekani Wydziałów, po zasięgnięciu opinii organu samorządu studenckiego, mogą w ramach ramowego harmonogramu zjazdów, zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim, zachowując pełną realizację planu i programu studiów.

§ 4

Studia podyplomowe i doktoranckie

Szczegółową organizację roku akademickiego tych studiów ustalają Dziekani lub Kierownicy Studiów.