Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016; 
Załączniki nr 1 i 2
Wersja graficzna

 


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015;  Załączniki nr 1 i 2 (wersja graficzna)


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.

§ 1
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się w dniu 30 września 2014 roku o godz. 11:00 w Auli Kryształowej SGGW.

§ 2

  1. Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a)

Zajęcia dydaktyczne:

 

 

- w semestrze zimowym

01 października 2014r. - 30 stycznia 2015r.

 

            odrabianie zajęć:

28 stycznia 2015r. - zajęcia przyp. wg planu - wtorek

29 stycznia 2015r. - zajęcia przyp. wg planu - wtorek

 

- w semestrze letnim

  02 marca 2015r.                - 19 czerwca 2015r.

 

            odrabianie zajęć:

17 czerwca 2015r. - zajęcia przyp. wg planu - piątek

b)

Sesje zaliczeniowe:

 

 

- zimowa I

02 lutego 2015r.               - 13 lutego 2015r.

 

- zimowa II (poprawkowa)

16 lutego 2015r.               - 27 lutego 2015r.

 

- letnia III

22 czerwca 2015r.           - 03 lipca 2015r.

  - letnia IV(poprawkowa) dla studentów ostatniego  semestru studiów I stopnia 06 lipca 2015r.                 - 17 lipca 2015r.

 

- letnia IV (poprawkowa)

07 września 2015r.           - 18 września 2015r.

c)

Przerwy w zajęciach:

 

 

- zimowa

22 grudnia 2014r.             - 02 stycznia 2015r.

 

- wiosenna

03 kwietnia 2015r.           - 07 kwietnia 2015r.

d)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 października 2014r.

  1. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków, ustala Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego i podaje do wiadomości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestrów.
  2. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 25 września 2015 r.
  3. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia kończących się w semestrze zimowym podejmują Rady Wydziałów po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, iż ostatecznym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze zimowym jest 27 lutego 2015 r.
    Uchwały Rad Wydziałów uwzględniają terminy zajęć dydaktycznych oraz sesji zaliczeniowych.

§ 3

  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z ramowym harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2.
  2. Dziekani Wydziałów, po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego, mogą w ramach ramowego harmonogramu zjazdów, zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim, zachowując pełną realizację planu i programu studiów.

      § 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów podyplomowych i doktoranckich ustalają Dziekani Wydziałów lub Kierownicy Studiów.

 

 


Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 zmienione Zarządzeniem nr 2/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r.