Organizacja roku akademickiego


Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 74 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.
Załączniki nr 1 i 2
Wersja graficzna


Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
Załączniki nr 1 i 2 zmienione Zarządzeniem nr 77 z dnia 3 listopada 2015r.
Wersja graficzna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32 Rektora  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.

§ 1
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku o godz. 10:00 w Auli Kryształowej SGGW.

§ 2

  1. Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a)

Zajęcia dydaktyczne:

 

 

- w semestrze zimowym

01 października 2015r. - 27 stycznia 2016r.

 

            odrabianie zajęć:

26 stycznia 2016r. - zajęcia przyp. wg planu - środa

 

- w semestrze letnim

  22 lutego 2016r.           - 17 czerwca 2016r.

 

            odrabianie zajęć:

15 czerwca 2016r. - zajęcia przyp. wg planu - piątek

b)

Sesje zaliczeniowe:

 

 

- zimowa I

28 stycznia 2016r.        - 05 lutego 2016r.

 

- zimowa II (poprawkowa)

08 lutego 2016r.            - 16 lutego 2016r.

 

- letnia III

20 czerwca 2016r.         - 01 lipca 2016r.

  - letnia IV(poprawkowa) dla studentów ostatniego  semestru studiów I stopnia 04 lipca 2016r.              - 08 lipca 2016r.

 

- letnia IV (poprawkowa)

12 września 2016r.        - 20 września 2016r.

c)

Przerwy w zajęciach:

 

 

- zimowa

24 grudnia 2015r.          - 31 grudnia 2015r.

 

- wiosenna

23 marca 2016r.            - 29 marca 2016r.

d)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 02 listopada 2015r.

- 02 maja 2016r.

- 20 maja 2016r. Jubileusz 200-lecia kształcenia rolniczego

- 27 maja 2016r.

  1. Szczegółową organizację roku akademickiego wynikającą z planu i programu studiów, zawierającą wykaz przedmiotów, praktyk oraz innych obowiązków, ustala Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego i podaje do wiadomości
    na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestrów, z zastrzeżeniem ust 3 i 4.
  2. Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 27 września 2016 r.
  3. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia kończących się w semestrze zimowym podejmują Rady Wydziałów po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, iż ostatecznym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze zimowym jest 26 lutego 2016 r. Uchwały Rad Wydziałów uwzględniają terminy zajęć dydaktycznych oraz sesji zaliczeniowych.

§ 3

  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązują zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z ramowym harmonogramem zjazdów podanym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Dziekani Wydziałów, po zasięgnięciu opinii organu  samorządu studenckiego, mogą w ramach ramowego harmonogramu zjazdów, zmienić terminy rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz terminy sesji egzaminacyjnych w semestrze letnim, zachowując pełną realizację planu i programu studiów.

      § 4

Szczegółową organizację roku akademickiego dla studiów podyplomowych i doktoranckich ustalają Dziekani Wydziałów lub Kierownicy Studiów.

 


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015;  Załączniki nr 1 i 2 (wersja graficzna)


Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 zmienione Zarządzeniem nr 2/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r.