Pracownicy

Anna Rekiel


prof. dr hab.

Anna Rekiel

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 61STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWEmagister zootechniki - 1977; tytuł pracy: Wpływ wczesnego krycia przystępek merynosowych na ich produkcyjnoœć oraz wzrost i rozwój potomstwa.doktor nauk rolniczych - 29.03.1984; tytuł pracy: Zootechniczna i technologiczna ocena szynek ze śœwiń rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, puławskiej i ich mieszańców pierwszego i drugiego pokolenia.doktor habilitowany nauk rolniczych - 24.05.2002; tytuł pracy: Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch.profesor nauk rolniczych - 25.09.2009.ZATRUDNIENIE1.10.1977-30.09.1988 Akademia Rolnicza w Lublinie

1.10.1988-do chwili obecnej SGGW w WarszawieDOROBEK NAUKOWYDorobek dla dyscypliny ZOOTECHNIKA, specjalnośœci HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ mieśœci się w zakresie następujących problemów badawczych:- Interakcja genotyp a œśrodowisko (rasa x żywienie).

- Przydatnośœć zamienników ASW w odchowie i tuczu œwiń; przemiany białkowo-energetycznych u rosnących zwierząt, zmiany apoptotyczne i proliferacyjne nabłonka jelita cienkiego oraz mikrobiologiczne treśœci jelit.

- Kondycja loch: status metaboliczny i czynnośœciowy organizmu, w tym gruczołu mlekowego; rezerwy energetyczno-białkowe a homeostaza organizmu. Żywieniowe metody optymalizacji kondycji i jej monitoring w aspekcie efektywnego użytkowania rozpłodowego loch i odchowu prosiąt.

- Oddziaływanie żywieniowymi metodami na miogenezę prenatalną oraz postnatalny wzrost i rozwój potomstwa oraz jakoœć surowca rzeźŸnego.

- Wykorzystanie zjawiska wzrostu kompensacyjnego oraz różnych dodatków do pasz w celu pozyskania wieprzowiny funkcjonalnej.Dorobek publikacyjny obejmuje łącznie 377 pozycji, w tym 107 po uzyskaniu w roku 2009 tytułu naukowego profesora. 139 prac opublikowano w pismach recenzowanych, w tym 42 po uzyskaniu tytułu naukowego. Prace naukowe opublikowane w materiałach konferencyjnych w układzie pracy naukowej stanowią 6 pozycji, 72 prace (w tym 27 po uzyskaniu tytułu) opublikowano w formie abstraktów. Dorobek uzupełnia 109 artykułów popularno-naukowych oraz 39 innych opracowań, z czego większośœć stanowią materiały upowszechnieniowe i prace zastrzeżone - raporty, a także opracowania konsultacyjne. Liczba prac opublikowanych w czasopismach z IF łącznie 25 (3 kolejne w druku).Realizacja projektów badawczych: projekty krajowe (kierownik - 3, wykonawca - 9), projekty UE (wykonawca - 1).Udział w kształceniu młodej kadry: promotor 2. zakończonych przewodów doktorskich, oraz promotor 1 doktorantki (przewód otwarty w czerwcu 2012r.).DOROBEK DYDAKTYCZNY- Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i

niestacjonarnych (SGGW - Wydział Nauk o Zwierzętach, Rolnictwa i Biologii, Medycyny Weterynaryjnej oraz Towaroznawstwo), a także w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i na Uniwersytecie Rolniczym w Grodnie (Białoruśœ).

- Zajęcia na studiach podyplomowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Brwinowie, na Wydziale Nauk o Zwierzętach, Medycyny Weterynaryjnej oraz Rolnictwa i Biologii SGGW.

- Czynny udział w opracowaniu założeń programowo-organizacyjnych nowego kierunku studiów: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, kierowanie przez rok pracami komisji.

- Podręczniki akademickie, przewodniki i skrypty oraz podręczniki do kształcenia zawodowego z zakresu produkcji zwierzęcej (trzoda chlewna) - 12; kolejne dwie pozycje w druku.

- Promotor 50. prac magisterskich, 16. inżynierskich, oraz kilkunastu licencjackich i podyplomowych, w tym nagradzanych i wyróżnianych w konkursach Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (łącznie 10; I nagroda 2x, II nagroda 3x, III nagroda 3x, wyróżnienie 2x) i przez firmę Sano 1x.

- Opiekun Sekcji Hodowców Trzody Chlewnej Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy WNZ.DOROBEK ORGANIZACYJNYSGGW

- Od 1997 roku do chwili obecnej Kierownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej KSHZ WNZ

- Członek Rady Wydziału

- 1999-2002 - członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki

- Od 2012 - członek Rady Programowej czasopisma Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, seria Animal Science (wydawnictwo WULS)

- Od 2013 - Redaktor serii Animal Science. Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW

- 2012-2016 - członek Komisji Uczelnianej ds. Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych

- 2012-2016 - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

- 2012-2016 - członek Wydziałowej Komisji ds. DydaktykiPoza Uczelnią

- Od 2009 - ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej do oceny jakoœci kształcenia na kierunku Zootechnika

- Od 2007 - Przewodnicząca Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

- Od 2007 - członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

- Od 2012 - Przewodnicząca Sekcji Chowu i Hodowli Trzody Chlewne Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

- Od 2013 - członek Rady Programowej czasopisma Przegląd Hodowlany

- Od 2013 - członek Rady Programowej czasopisma Trzoda Chlewna

Publikacje

 1. PUBLIKACJE NAUKOWE, w tym od 2008 roku wg wykazu MNiSW; lista A i B

 2. ANNA REKIEL (JӏWIAKOWSKA)

 3. Surdacki Z., JóŸźwiakowska A., Wielbo E., Burdzanowski J.: 1979. Wpływ niektórych czynników niegenetycznych na użytkowośść rozpłodową loch. Ann. UMCS Lublin-Polonia DD, XXXIV, 17, 175-184.

 4. Surdacki Z., Wielbo E., JóźŸwiakowska A., Burdzanowski J., Tyczkowski J.: 1981. Aktywnośść aminotransferazy asparaginianowej AspAT i alaninowej ALAT we krwi jako wskaźŸnik selekcji śświń na tempo wzrostu. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biologia

 5. Surdacki Z., JóźŸwiakowska A., Wielbo E., Burdzanowski J.: 1981. Użytkowośść rozpłodowa loch puławskich krzyżowanych z knurami rasy polskiej białej zwisłouchej. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biologia 23, 2, 139-144.

 6. Surdacki Z., JóŸźwiakowska A.: 1980/81. Zootechniczna i anatomiczna ocena szynek ze śświń polskich białych zwisłouchych, puławskich i ich mieszańców z rasą Hampshire. Roczn. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz. XVII/XVIII, 19-29.

 7. Surdacki Z., Stasiak A., Lecyk K., JóźŸwiakowska A., Wielbo E., Burdzanowski J.: 1982. Użytkowośść rozpłodowa loch rasy puławskiej krytych knurami rasy polskiej białej zwisłouchej i loch mieszańców F1 krytych knurami rasy Hampshire. Roczn. Nauk. Zoot. 9,

 8. Surdacki Z., Wielbo E., Burdzanowski J., Stasiak A., Lecyk K., JóźŸwiakowska A.: 1982. Wartośść tuczna i rzeźŸna mieszańców trójrasowych pochodzących z krzyżowania śświń rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej i Hampshire. Roczn. Nauk. Zoot. 9, 2, 35

 9. Surdacki Z., JóźŸwiakowska A., Burdzanowski J., Wielbo E.: 1982. Ocena jakości mięsa mieszańców trójrasowych pochodzących z krzyżowania śświń rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej i Hampshire. Roczn. Nauk. Zoot. 9, 2, 49-56.

 10. Surdacki Z., Lecyk K., Stasiak A., Burdzanowski J., Wielbo E., JóŸwiakowska A.: 1983. Użytkowość rozpłodowa i ocena tuczna mieszańców dwu i trójrasowych pochodzących z krzyżowania świń rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej i Hampshire. Przeg. Nauk.

 11. Surdacki Z., JóŸźwiakowska A., Wielbo E., Burdzanowski J.: 1983. Wpływ niektórych czynników niegenetycznych na użytkowośść rozpłodową loch. Cz. II. Zależnośść użytkowośści rozpłodowej loch od zmian grubości słoniny i zmiany masy łożyska. Przegl. Nauk. Lit

 12. Efner T., JóźŸwiakowska A.: 1983. Wpływ wczesnego krycia przystępek merynosowych na ich produkcyjnośść oraz wzrost i rozwój potomstwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 265, 155-162.

 13. Surdacki Z., JóŸźwiakowska A.: 1983. Masa niektórych mięśni szynki jako wskaŸźnik umięśśnienia śświń rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej oraz ich mieszańców z rasą Hampshire. Ann. UMCS Lublin-Polonia, EE, I, 15, 145-151.

 14. Surdacki Z., Wielbo E., JóźŸwiakowska A., Burdzanowski J.: 1985. Wpływ różnic rasowych na wskaŸźniki fizjologiczne u śświń. Roczn. Nauk Roln. B, 102, 2, 17-25.

 15. Rekiel A.: 1985. Wpływ hierarchii społecznej w strefie pokarmowej na profil biochemiczny krwi i wyniki odchowu prosiąt ssących. Medycyna Wet. XLI, 1, 51-53.

 16. Rekiel A., Surdacki Z.: 1985. Zawartośść składników mineralnych w tkance mięśśniowej krajowych ras świń i ich mieszańców. Medycyna Wet. XLI, 5, 279-282.

 17. Surdacki Z., JóźŸwiakowska-Rekiel A.: 1985. Zootechniczna i anatomiczna ocena szynek pochodzących z knurków i wieprzków trzebionych w różnym wieku. Ann. UMCS Lublin-Polonia EE, III, 9, 77-84.

 18. JóŸźwiakowska-Rekiel A.: 1985. Zootechniczna i technologiczna ocena szynek świń rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, puławskiej i ich mieszańców pierwszego i drugiego pokolenia. Ann. UMCS Lublin-Polonia EE, III, 12, 99-114. (praca d

 19. Surdacki Z., JóźŸwiakowska-Rekiel A.: 1988. Etologia prosiąt ssących. Wzrost prosiąt w zależnośści od ich rozmieszczenia przy sutkach podczas ssania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 335, 155-162.

 20. Surdacki Z., JóŸźwiakowska-Rekiel A., Burdzanowski J., Wielbo E.: 1988. Profil biochemiczny krwi rosnących prosiąt. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 335, 163-168.

 21. Kulisiewicz J., Sokół J.L., Rekiel A., Iniarski R., Lenartowicz P.: 1995. Growth rate and carcass value of three types of crossbred pigs fed ad libitum diets with different protein and energy contents. J. Anim. Feed Sci. 4, 11-19.

 22. Rekiel A., Więcek J.: 1996. Wpływ preparatu Biogen i Microferm-fer na wyniki chowu prosišt. Medycyna Wet. LII, 3, 187-190.

 23. Rekiel A., Kulisiewicz J.: 1996. Zastosowanie dodatków zakwaszajšcych i probiotycznych w produkcji prosišt. Medycyna Wet. LII, 4, 266-269.

 24. Rekiel A., Kulisiewicz B., Tyburcy A., Kulisiewicz J.: 1997. Effect of paternal breeds and the feed used on the meatiness and fatness of fattening pigs and the quality of pork. Ann. Warsaw Agricult. Univ. -SGGW, Anim. Sci. 33, 87-98.

 25. Rekiel A.: 1998. Efektywność stosowania mieszanek ziołowych w wychowie młodych świń. Medycyna Wet. LIV, 8, 545-549.

 26. Rekiel A.: 1998. The effect of herb addition on the rearing results in piglets. Ann. Warsaw Agricult. Univ. -SGGW, Anim. Sci. 34, 47-53.

 27. Rekiel A.: 2001. Ocena przydatności preparatu żelazowego Pig-Savour w odchowie prosišt. Medycyna Wet. LVII, 12, 909-912. [IF]

 28. Motyl T., Gajkowska B., Wojewódzka U., Waręski P., Rekiel A., Płoszaj T.: 2001. Expression of apoptosis-related proteins in involuting mammary gland of sow. Comp. Bioch. Physiol., Part B, 128, 635-646. [IF]

 29. Rekiel A.: 2002. Wpływ intensywnego i ograniczonego żywienia w okresie zasuszania na zdrowotność gruczołu mlekowego loch pierwiastek. Medycyna Wet. LVIII, 1, 40-44. [IF]

 30. Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2002. Wpływ intensywnego i ograniczonego żywienia loch w okresie zasuszania przy 42 dniach laktacji na zmiany masy ciała i otłuszczenia oraz wyniki użytkowości rozpłodowej. Rocz. Nauk. Zoot. 29, 1, 167-181.

 31. Rekiel A., Więcek J.: 2002. Zwišzek między liczbš komórek somatycznych a zawartościš wybranych makroskładników w mleku loch. Medycyna Wet. 58, 11, 884-886. [IF]

 32. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2002. The effect of reproductive maturity on the performance of sow’s herd. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 161-165.

 33. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J.: 2003. The influence of addition of selected growth stimulants on pig fatteners production results and fatty acid profile. Pol. J. Food. Nutr. Sci. 12/53, 1, 25-27.

 34. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J.: 2003. The influence of addition of selected growth stimulants on pig fatteners production results and fatty acid profile. /przedruk z Pol. J. Food Nutr. Sci. (j.w.)/ wyd. brytyjskie: Feedinfo News Service

 35. Rekiel A., Kulisiewicz J., Bielecki W., Więcek J.: 2003. The influence of feeding level during lactation and from weaning to oestrus on body weight gain, fatness, reproductive performance and mammary gland health in sows. Ann. Anim. Sci., Suppl. 1, 93-98.

 36. Dziuba M., Rekiel A., Więcek J.: 2003. The influence of feed additives on feed digestibility and fattening results of pigs of different genotypes. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 91-94.

 37. Rekiel A., Cichowicz M., Bielecki W., Batorska M.: 2003. The influence of antibiotic, probiotic or zinc oxide addition on morphometric indices of pig intestines. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 123-126.

 38. Dziuba M., Rekiel A.: 2003. Wartość rzeŸna i jakość mięsa tuczników żywionych z dodatkiem antybiotyku, probiotyku lub oligosacharydu. Żywienie Człowieka i Metabolizm. 3/ 4, 1169-1175.

 39. Batorska M., Szara T., Więcek J., Rekiel A., Turek B.: 2003. Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy do diety dla tuczników na gęstość kości i zawartość w nich wapnia, fosforu i popiołu. Ann. UMCS, Sec. EE Zootechn. XXI, 1 251-256.

 40. Dziuba M., Rekiel A., Kulisiewicz J.: 2003. The effect of some feed additives on performance, carcass traits and meat quality of pigs of different crosses. Ann. Anim. Sci. 3 (2), 295-300.

 41. Rekiel A., Więcek J.: 2003. Characteristics of selected physico-chemical and cytological parameters of sow&'s milk. Ann. Anim. Sci. 3 (2) 263-267.

 42. Rekiel A., Batorska M.: 2003. The examination of selected reproductive markers of crossbred sows. Ann. Warsaw Agricult. Univ.;SGGW, Anim. Sci. 41, 15-20.

 43. Rekiel A., Więcek J., Bielecki W., Czumińska K.: 2004. Wpływ techniki zasuszania na wybrane wskaŸniki reprodukcji loch. Medycyna Wet. 60, 1, 92-95. [IF]

 44. Batorska M., Więcek J., Rekiel A.: 2004. The examination of the reproductive results at commercial pig farm.

 45. Rekiel A., Dziuba M.: 2004. Evaluating the economic of production of fatteners receiving different feed additives. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 175-179.

 46. Rekiel A., Zackiewicz U.: 2004. Performance and meat quality in fatteners fed diet with the additive of L-carnitine. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 181-185.

 47. Rekiel A., Więcek J.: 2004. Effect of lactation lenght on selected quality traits of sow milk. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 85-90.

 48. Rekiel A., Więcek J., Batorska M.: 2004. Comparison of the fattening and slaughter traits of crossbred pigs of two genotypem. Anim. Sci. Pap. Rep., Suppl., 22, 3, 61-66.

 49. Rekiel A., Bielecki W.: 2004. Ocena gruczołu sutkowego w okresie inwolucji u loch zasuszanych metodą tradycyjną lub zmodyfikowaną Medycyna Wet. 60, 11, 1204-1207. [IF]

 50. Rekiel A., Batorska M., Więcek J., Dziuba M.: 2005. Slaughter value and meat quality in pigs fed diets with different feed additives. Pol. J. Food. Nutr. Sci. 14/55, 1, 25-28.

 51. Rekiel A.: 2005. Wpływ podania rosnšcym świniom cynku w mieszankach na jego zawartość w surowicy krwi i mięsie wieprzowym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, supl. 1, cz. 1, 513-519.

 52. Rekiel A., Michalczuk G.: 2005. Wpływ preparatu żelaza na wzrost młodych świń. Żywienie Człowieka i Metabolizm, supl. 1, cz. 2, 906-911.

 53. Rekiel A. 2005. The influence of drying techniques of sows and length of lactation on selected hematological and biochemical indicators of blood. Zeszyty Naukowe, Grodno, 4, 3, 200-203.

 54. Rekiel A., Więcek J.: 2005. Biochemiczne wskaŸniki surowicy krwi tuczników żywionych mieszankš z dodatkiem tlenku cynku. Roczn. Nauk. PTZ 1, 1, 115-121.

 55. Rekiel A., Gajewska J., Więcek J., Miszczyk A.: 2005. Effect of the addition of feed antibiotic, probiotic or prebiotic on production results and intestinal microflora composition in fatteners. Electr. J. Pol. Agric. Univ., Anim. Husb. 8, I, 4, #32.

 56. Rekiel A., Gajewska J., Topol K., Sawosz E.: 2005. Effect of intensity of feeding on the intestinal microflora of pigs. Pol. J. of Microb. 54, 4, 331-334. [IF]

 57. Rekiel A., Więcek J., Dziuba M.: 2005. Effect of feed additives on the results of fattening and the selected slaughter and quality traits of pork meat of the pigs with different genotypes. Czech J. Anim. Sci. 50, (12), 568-573. [IF]

 58. Rekiel A., Gajewska J.: 2006. Zmiany mikroflory jelitowej tuczników pod wpływem wybranych czynników żywieniowych. Medycyna Wet. 62, 8, 925-930. [IF]

 59. Więcek J., Skomiał J., Pastuszewska B., Batorska M., Rekiel A., Sawosz E.: 2006. Serum Triglicerides and Cholesterol Concentration In Rats Given Meat and FAT from Pigs Fed on Two Feeding Levels with Oil Supplementation. Polish Journal of Natural Sciences,

 60. Rekiel A., Czumińska K., Więcek J., Bielecki W., Kulisiewicz J.: 2007. Functional state of mammary gland of sows dried off by different techniques. Czech J. Anim. Sci. 52, 3, 62-69. [IF]

 61. Rekiel A., Sujka E.: 2007. Wpływ stymulacji dróg rodnych synetycznš plazmš nasienia na wyniki rozrodu loszek i loch. Medycyna Wet. 63, 6, 703-707. [IF]

 62. Rekiel A., Więcek J., Bielecki W., Gajewska J., Kulisiewicz J., Cichowicz M., Batorska M., Roszkowski T., Beyga K.: 2007. Effect of addition of feed antibiotic flavomycin or probiotic BIO-MOS on production results of fatteners, blood biochemical parameter

 63. Mieńkowska-Stępniewska K., Kulisiewicz J., Batorska M., Rekiel A., Więcek J.: 2007. Mineral composition of loin meat in the Polish maternal and paternal breeds of pigs. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 31-37.

 64. Grzyb M., Rekiel A., Więcek J.: 2007. Wpływ przyrostu dziennego, otłuszczenia i mięsności oszacowanych przyżyciowo u loszek rasy pbz na ich użytkowość rozpłodowš. Roczn. Nauk. PTZ 3, 2, 71-77.

 65. Rekiel A., Beyga K., Vaško V.: 2007. Wpływ grubości słoniny w punkcie P2 i masy ciała loch pierwiastek w cišży wysokiej na ich kondycję przy odsadzeniu. Roczn. Nauk. PTZ 3, 3, 89-102.

 66. Sokół J.L., Sawosz E., Strawa A., Rekiel A., Grodzik M., Niemiec T.: 2007. Wpływ dodatku ubichinonu oraz witaminy E i C do wysokoenergetycznej diety na stan redox u tuczników. Roczn. Nauk. PTZ 3, 3, 69-77.

 67. PUBLIKACJE W CZASOPIŒMIE NAUKOWYM POSIADAJĽCYM WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IF I WYMIENIONYM W CZʌŚCI A WYKAZU MINISTERSTWA 2008-2013

 68. Według wykazu czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009;

 69. Rok 2008

 70. Rekiel A.: 2008. Wpływ probiotyków na wskaŸniki biochemiczne krwi tuczników. Medycyna Wet. 64 (1), 110-112. [IF, 10 pkt.]

 71. Rekiel A., Bielecki W., Cichowicz M., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2008. Wpływ wybranych dodatków paszowych na stan histologiczny błony śluzowej jelit tuczników. Medycyna Wet. 64 (3), 339-343. [IF, 10 pkt.]

 72. Rekiel A., Gajewska J., Pawlicka E., Masznicz M., Tokarska G., Kulisiewicz J.: 2008. Charakterystyka enterokoków kałowych izolowanych od prosišt otrzymujących preparaty Lactiferm lub Biogen. Medycyna Wet. 64 (9), 1141-1145. [IF, 10 pkt.]

 73. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2008. Wyniki produkcyjne oraz poziom wskaŸników metaboliczno-hormonalnych w kompensacyjnym tuczu świń. Medycyna Wet. 64 (11), 1320-1323. [IF, 10 pkt.]

 74. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009;

 75. Rok 2009

 76. Beyga K., Rekiel A.: 2009. Effect of the backfat thickness of sows in late pregnancy on the composition of colostrum and milk. Arch. Fur Tierz. 52, 6, 593-602 [IF (0,595; 2009), 15 pkt.]

 77. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010;

 78. Rok 2010

 79. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2010. Effect of feeding level and linseed oil on some metabolic and hormonal parameters and on fatty acid profile of meat and fat in growing pigs. Arch. Fur Tierz. 53, 1, 37-49. [IF (0,595; 2009), 20 pkt.]

 80. Rekiel A., Bielecki W., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2010. Histological changes in the small intestinal epithelium in fattening pigs fed selected feed additives. Acta Vet. Brno 79, 1, 67-71. [IF (0,403; 2009), 27 pkt.]

 81. Beyga K., Rekiel A.: 2010. The effect of the body condition of late pregnant sows on fat reserves at farrowing and weaning and on litter performance. Arch. Fur Tierz. 53, 1, 50-64. [IF (0,595; 2009), 20 pkt.]

 82. Rekiel A., Bielecki W., Więcek J.: 2010. The effect of Probiotics on the Morphological Characteristics of the Small Intestinal Epithelium in Fatteners. Acta Vet. Brno 79, 4, 519-524. [IF (0,403; 2009), 27 pkt.]

 83. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 21 grudnia 2012;

 84. Rok 2011

 85. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2011. Effect of Restricted Feeding and Realimentation Periods in Compensatory Fattening of Pig on Fattening Performance and Some Physiological Indicators. Archiv. Anim. Nutr. 65, 1, 34-45. [IF (0,987; 2011), 30 pkt.]

 86. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J.: 2011. Effect of restricted feeding and realimentation periods on pork quality and fatty acid profile of M. longissimus thoracis. Meat Science 87, 244-249. [IF (2,275; 2011), 40 pkt.]

 87. Rekiel A., Więcek J., Beyga K.: 2011. Analysis of the relationship between fatness of late pregnant and lactating sow and selected lipid parameters of blood, colostrum and milk. Ann. Anim. Sci., 11, 4, 487-495. [IF (0,389; 2011), 15 pkt.]

 88. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 21 grudnia 2012;

 89. Rok 2012

 90. Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Ptak J., Blicharski T., Mroczko L.: 2012. Effect of sex ratio in the litter in which Polish Large White and Polish Landrace sows born and reared. Ann. Anim. Sci., 12, 2, 179-186. [IF (0,389; 2011), 15 pkt.]

 91. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 21 grudnia 2012;

 92. Rok 2013

 93. Brzozowski M., Więcek J., Rekiel A., Gajewska J.: 2013. Ocena programu profilaktycznego opartego o efektywne mikroorganizmy, stosowanego w tuczu świń. Medycyna Wet. 69, 4, 248-251. [IF (0,204; 2013), 15 pkt.]

 94. Rok 2014

 95. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2014. Wpływ plenności i odżywienia loch na pre- i postnatalny wzrost potomstwa: przegląd. Ann. Anim. Sci. 1, 3-`15. [IF (0,420; 2012), 15 pkt.]

 96. PUBLIKACJE W CZASOPIŒMIE NAUKOWYM NIEPOSIADAJĽCYM WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IF I WYMIENIONYM W CZʌCI B WYKAZU MINISTERSTWA 2008-2014

 97. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009;

 98. Rok 2008

 99. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.: 2008. Profil kwasów tłuszczowych słoniny i tłuszczu okołonerkowego w kompensacyjnym tuczu świń. Rocz. Nauk. PTZ. 4, 1, 137-144. [4 pkt.]

 100. Więcek J., Skomiał J., Rekiel A., Florowski T., Dasiewicz K., Kosińska M.: 2008. Fattening and slaughter parameters in the first period of fattening of pigs fed restrictive or semi ad libitum diets. Pol. J. Food Nutr. Sci., 58, 3, 329-334. [6 pkt.]

 101. Więcek J., Skomiał J., Rekiel A., Florowski T., Dasiewicz K., WoŸniak A.: 2008. Compensatory growth of pigs: Quantitative and qualitative parameters of pork carcass of fatteners administered a mixture with linseed oil in the re-alimentation period. Pol. J

 102. Rekiel A., Beyga K., Kuczyńska B.: 2008. Effect of the selected immunostymulators on physiological and production parameters of sows. [Wpływ wybranych immunostymulatorów na wskaŸniki fizjologiczno-produkcyjne u loch] Journal of Central European Agricultur

 103. Gajewska J., Twardowska A., Woszczyk M., Rekiel A., Batorska M.: 2008. Wpływ różnych dodatków paszowych w programach żywienia prosiąt na skład mikroflory kałowej rosnących świń. Ekologia i Technika 5A (96), 33-37. [4 pkt.]

 104. Gajewska J., Masznicz M., Rekiel A., Batorska M., Pawlicka E., Więcek J.: 2008. Skład mikroflory kału prosiąt i tuczników otrzymujących dodatek preparatu probiotycznego i/lub kwasu benzoesowego. Roczn. Nauk PTZ 3, 165-174. [4 pkt.]

 105. Galiński B., Rekiel A.: 2008. Ocena rozrodu i efektywności produkcji loch i prosiąt, przed i po zakażeniu stada wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV). Roczn. Nauk PTZ 3, 201-214. [4 pkt.]

 106. Galiński B., Rekiel A.: 2008. Ocena efektywności produkcji tuczników przed i po zakażeniu stada wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV). Roczn. Nauk PTZ 4, 53-64. [4 pkt.]

 107. Więcek J., Szara T., Rekiel A., Batorska M., Tokarska G.: 2008. Wpływ poziomu żywienia świń oraz dodatku oleju lnianego do paszy na wybrane wskaŸniki gospodarki mineralnej organizmu. Roczn. Nauk. PTZ 3, 183-190. [4 pkt.]

 108. Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A.: 2008. Kierunki modyfikowania wartości odżywczej mięsa wieprzowego. Przegl. Hod. 11, 12-16. [2 pkt.]

 109. Gajewska J., Rekiel A., Pawlicka E.: 2008. Enterokoki - właściwości funkcjonalne i wykorzystanie. Przegl. Hod. 76, 8, 17-18. [2 pkt.]

 110. Rekiel A., Beyga K.: 2008. Kondycja loch i jej ocena. Przegl. Hod. 76, 9, 7-13. [2 pkt.]

 111. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009;

 112. Rok 2009

 113. Rekiel A., Bielecki W., Więcek J.: 2009. Wpływ tlenku cynku na stan histologiczny błony śluzowej jelit tuczników. Medycyna Wet. 65, 9, 638-641. [6 pkt.]

 114. Beyga K., Rekiel A.: 2009. Wpływ kondycji i podania oksytocyny na przebieg porodu u loch i wyniki odchowu prosiąšt. Roczn. Nauk. Zoot. 1, 45-53. [4 pkt.]

 115. Rekiel A., Olejniczak D.: 2009. Wpływ rodzaju mieszanki na wyniki produkcyjne i ekonomiczne tuczu świń. Rocz. Nauk. PTZ 5, 3, 53-61. [4 pkt.]

 116. Rekiel A., Olejniczak D., Kacprzak D.: 2009. Ocena produkcyjności loch hybrydowych na przykładzie wybranych chlewni krajowych. Rocz. Nauk. PTZ 5, 4, 155-163. [4 pkt.]

 117. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010;

 118. Rok 2010

 119. Andruszkiewicz B., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A.: 2010. Relationship between hierarchy in group of pregnant sows, kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproduction performance. Rocz. Nauk. PTZ 6, 1,

 120. Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Kulisiewicz J., Batorska M.: 2010. SŒrodowisko wewnętrzne a reprodukcja u gatunków wielopłodowych. Rocz. Nauk Zoot. Monografie i Rozprawy. 44, 4, 75-84. [3 pkt.]

 121. Rekiel A., Wojtasik M.: 2010. Proporcja płci w populacji w aspekcie maksymalizacji sukcesu reprodukcyjnego. Rocz. Nauk Zoot., Monografie i Rozprawy. 44, 4, 113-126. [3 pkt.]

 122. Kulisiewicz J., Rekiel A., Batorska M., Więcek J.: 2010. Charakterystyka badań nad długością użytkowania loch. Przegl. Hod. 5, 7-12. [2 pkt.].

 123. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 21 grudnia 2012;

 124. Rok 2011

 125. Rekiel A., Więcek J., Beyga K., Kulisiewicz J.: 2011. Effect of sows's condition on morphological and biochemical blood indicators. Journal of Central European Agriculture 12, 4, 716-725. [8 pkt.]

 126. Rekiel A., Krawczyk J., Gagucki M.: 2011. Wpływ podania lochom preparatu ziołowego na wyniki odchowu prosiąt. Roczn. Nauk. PTZ 7, 4, 79-85. [5 pkt.]

 127. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Beyga K.: 2011. WskaŸniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji. Rocz. Nauk. PTZ 7, 1, 79-87. [5 pkt.]

 128. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 21 grudnia 2012;

 129. Rok 2012

 130. Bartosik J., Rekiel A., Klockiewicz M., Górski P., Batorska M.: 2012. The effect of housing system on the intestinal parasite infestation in pigs. Journal of Central European Agriculture 13, 4,760-768. [8 pkt.]

 131. Gębska M., Malak-Rawlikowska B., Majewski E., Rekiel A.: 2012. Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Roczn. Nauk Roln., seria G; Ekon

 132. Według Wykazu czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013;

 133. Rok 2013

 134. Rekiel A., Więcek J., Rafalak S., Ptak J., Blicharski T.: 2013. Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej na liczbę prosišt urodzonych i odchowanych. Roczn. Nauk. PTZ 9, 1, 41-48. [7 pkt.]

 135. Rekiel A., Więcek J., Ptak J., Batorska M., Mizior M.: 2013. Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych Roczn. Nauk PTZ 9, 2, 47-54. [7 pkt]

 136. Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M.: 2013. Płodność loch a problem macicznego ograniczenia wzrostu (IUGR) i stłoczenia macicznego (IUC). Przegl. Hod. 2, 6-9. [4 pkt.]

 137. Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J., Batorska M.: 2013. Wybrane czynniki wpływające na masę ciała prosiąt przy urodzeniu i jej związek z cechami wzrostu młodych świń. Przegl. Hod. 4, 11-14. [4 pkt.]

 138. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2013. Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wartość rzeźŸną tuczników i jakość wieprzowiny. Przegl. Hod. 5, [4 pkt.]

 139. Kniżewska W., Rekiel A.: 2013 Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011. Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci.;SGGW. Anim. Sci. 52, 59-66. [2 pkt.]

 140. Rekiel A., Więcek J., Paruch M., Ptak J., Blicharski T.: 2013. Number of piglets born and reared by sows with different number of mammary teats. Ann. Warsaw Univ. Liv. Sci.;SGGW. Anim. Sci. 52, 173-178 [2 pkt.]

 141. Z SYMPOZJÓW I KONFERENCJI W ZESZYTACH UCZELNIANYCH ORAZ ZESZYTACH SPECJALNYCH, RECENZOWANE

 142. Rekiel A., Więcek J., Miros K., Batorska M., Kulisiewicz J.: 1993. Wpływ dodatku enzymu i probiotyku na wyniki odchowu prosiąt. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 9, 78-87.

 143. Rekiel A.: 1995. Wpływ dodatków probiotycznych, zakwaszajšcych i ziół na wyniki odchowu prosišt. Zesz. Nauk. AR Wrocław II, 123-126.

 144. Kulisiewicz J., Sokół J.L., Rekiel A., Więcek J.: 1996. Wyniki tuczu trzech typów mieszańców żywionych do woli mieszankami o zróżnicowanym poziomie energii, lizyny i aminokwasów siarkowych. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ. Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 26,

 145. Rekiel A.: 1996. Wpływ dodatku preparatu Prowoks i Microferm-fer na wyniki wychowu prosiąt. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ. Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 26, 19-29.

 146. Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J., Tokarska G.: 1999. Wpływ techniki zasuszania na rezerwę tłuszczowš loch pierwiastek. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie 352, 67, 257-264.

 147. Boruta A., Boruta M., Rekiel A.: 1999. Ocena przydatności pomiarów liniowych wykonywanych cyfrowym miernikiem mięsności (CMM) do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych i szacowania mięsności wyrębów podstawowych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 352, 67, 2

 148. Rekiel A., Boruta A.: 1999. Cechy tuczne, otłuszczenie i mięsność tuczników żywionych w okresie prosięcym mieszankami o zróżnicowanym poziomie białka. Ann. Warsaw Agricult. Univ. –SGGW, Anim. Sci. 36, 73-79.

 149. Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2000. Wpływ grubości słoniny w punkcie P2 i masy ciała loszek przy kryciu na zmienność rezerwy tłuszczowej i masy ciała oraz użytkowość rozpłodowš loch pierwiastek. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ Chów i Hodowla Trzody

 150. Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2000. Wpływ zdrowotności gruczołu mlekowego loch pierwiastek na wyniki odchowu prosišt. Zeszyty Naukowe UW w Olsztynie 7, 241-246.

 151. Rekiel A., Staniszewski K., Więcek J.: 2000. Wpływ dojrzałości rozpłodowej na wyniki reprodukcji loch pierwiastek. Zeszyty Naukowe UW w Olsztynie 7, 233-240.

 152. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Dziuba M.: 2001. Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy na strawność paszy i wartość rzeŸnš tuczników. Ann. Warsaw Agricult. Univ.;SGGW, Anim. Sci., Special number, 193-198.

 153. Rekiel A., Więcek J., Kulisiewicz J., Batorska M., Tokarska G.: 2002. Wpływ stanu gruczołu mlekowego na wyniki rozrodu i zawartość makroelementów w mleku loch. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ 60, 263-272.

 154. Rekiel A., Więcek J.: 2002. Wpływ otłuszczenia, umięśnienia i masy ciała loszek przy pierwszym pokryciu na ich dalszš użytkowość rozpłodowš. Prace i Mater. Zoot., Zeszyt Specjalny 13, 131-138.

 155. Rekiel A.: 2003. Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych loch. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, Chów i Hodowla Trzody Chlewnej. 68 (2), 41-53.

 156. Rekiel A.: 2003. Wpływ odmiennych technik zasuszania na wyniki reprodukcji loch. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 68 (2), 55-67.

 157. Rekiel A., Batorska M., Łysoniewska B.: 2004. Zmiany wybranych parametrów jakości mleka loch. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 72 (2), 33-42.

 158. Batorska M., Rekiel A., Więcek J.: 2004. Wpływ genotypu ojca i sezonu na wybrane cechy rozrodu w stadzie świń. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, Chów i Hodowla Trzody Chlewnej 72 (2), 59-67.

 159. PODRĘCZNIKI, SKRYPTY, ENCYKLOPEDIE

 160. Rekiel A.: Ćwiczenia z hodowli i produkcji trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcjš J. Kulisiewicza. Rozdz. I. s. 5-10, rozdz. IV. s. 26-34, rozdz. IX. s. 64-70. Wyd. SGGW Warszawa, Wyd. I, 1991.

 161. Rekiel A.: Przewodnik z hodowli i produkcji trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Rekiel. Rozdz. 1. s. 5-13, rozdz. 2. s. 14-19, rozdz. 4.1. s. 28-31, rozdz. 6. s. 41-49, rozdz. 9. s. 59-68, rozdz. 10. s. 69-74, rozdz. 11. s. 75-79, rozdz. 13. s

 162. Rekiel A.: Technologie produkcji zwierzęcej. Praca zbiorowa pod redakcjš T. Nałęcz-Tarwackiej, część II. Trzoda Chlewna. Rozdz. 2. s. 185-194, rozdz. 4. s. 217-243, rozdz. 5. s. 244-255, rozdz. 6. s. 256-280. Podręcznik dla szkół kształcšcych w zawodach t

 163. Rekiel A.: Chów świń w małym gospodarstwie. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 5-95, 1997.

 164. Rekiel A.: Wiadomości z rolnictwa. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Gawrońskiej-Kuleszy, rozdz. XII, Trzoda Chlewna, s. 224-237. Podręcznik dla uczniów szkół zawodowych kształcšcych w zawodach: Technik mechanizacji rolnictwa, Mechanik - operator pojazdów i

 165. Rekiel A.: Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Dzień. rozdz. VIIB, Chów trzody chlewnej, s. 306-323. Podręcznik dla szkół rolniczych kształcšcych w zawodzie: Technik agrobiznesu. Wydawnictwo Format-AB, Warszawa,

 166. Rekiel A.: Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga; hasła dotyczšce ras świń. Klub Wydań Encyklopedycznych. Suplement. Warszawa-Poznań. 1997.

 167. Rekiel A.: Chów i hodowla trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Rekiel. Rozdz. 1. s. 7-17, rozdz. 2. s. 18-25, rozdz. 4. (współautorstwo 4.1.) s. 35-38, rozdz. 7. (współautorstwo) - s. 54-66, rozdz. 9. s. 78-86, rozdz. 12. (współautorstwo)-102-1

 168. Rekiel A.: Chów i hodowla trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Rekiel. Rozdz. 1. s. 7-17, rozdz. 2. s. 18-25, rozdz. 4. (współautorstwo; 4.1.) s. 35-38, rozdz. 7. (współautorstwo) s. 56-68, rozdz. 9. s. 80-88, rozdz. 12 (współautorstwo) s. 104-

 169. Rekiel A.: Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Dzień. rozdz. VIIB Chów trzody chlewnej, s. 308-326. Podręcznik dla szkół rolniczych kształcšcych w zawodzie: Technik agrobiznesu. Wyd. Format-AB Warszawa, 3-382, W

 170. Rekiel A., Kulisiewicz J.: Hodowla i użytkowanie zwierzšt gospodarskich. Praca zbiorowa pod redakcjš H. Grodzkiego. Rozdz. 2. Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej, s. 115-186. Wyd. SGGW Warszawa 1-477, Wyd. I, 2005.

 171. Rekiel A.: Produkcja zwierzęca. Bydło i trzoda chlewna. Praca zbiorowa pod redakcjš T. Nałęcz-Tarwackiej. Część 2. Trzoda chlewna. s. 178-320: Rozdz. 2. s. 191-200, rozdz. 4. s. 227-247, rozdz. 6. s. 257-292, rozdz. 8. s. 307-314. Wyd. Hortress Sp. z o.o.

 172. Rekiel A.: Produkcja zwierzęca. Wiadomości podstawowe. Praca zbiorowa pod redakcjš A. Rekiel. Rozdz. 1. s. 1-17, rozdz. 2. s. - 18-85, rozdz. 5. s. 225-304. Wyd. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa, 1-316, Wyd. I, 2006; wyd. II, 2013.

 173. Rekiel A.: Chów świń w małym gospodarstwie. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Wyd. MULTICO. Warszawa. 2009.

 174. Kondracki S., Rekiel A., Górski K.: Dobrostan trzody chlewnej. Wyd. PWRiL. Warszawa. 2013.

 175. Publikacje przeglšdowe w czasopismach krajowych /MONOGRAFIE/ z cytowaną literaturą

 176. Rekiel A.: 1991. Fizjologiczna niedokrwistość prosiąt - przyczyny i profilaktyka. Przegl. Hod. 7, 12-14.

 177. Rekiel A.: 1999. Bezmleczność poporodowa loch, etiologia i profilaktyka. Medycyna Wet. LV, 7, 440-443.

 178. Rekiel A.: 1999. Wpływ żywienia na płodność i aktywność rujowš loch. Przegl. Hod. 8, 13-17.

 179. Motyl T., Gajkowska B., Płoszaj T., Waręski P., Orzechowski A., Zimowska W., Wojewódzka U., Ryniewicz Z., Rekiel A.: 2000. Rola Bax i Bcl-2 w regulacji apoptozy komórek nabłonka gruczołu mlekowego. Postępy Biologii Komórki 27, 1, 31-51.

 180. Rekiel A.: 2000. Cykl laktacyjny u lochy. Medycyna Wet. LVI, 3, 163-167. [IF]

 181. Rekiel A.: 2000. Wpływ poziomu żywienia na rezerwę tłuszczowš, masę ciała i użytkowość rozpłodową loch. Przegl. Hod. 5, 11-14.

 182. Rekiel A.: 2001. Poziom żywienia loch w okresie okołoodsadzeniowym a rezerwa tłuszczowa, wyniki rozrodu i stan gruczołu mlekowego. Nowe techniki w produkcji zwierzęcej. Przegl. Hod., Zesz. Spec. PTZ, 56, 51-63.

 183. Rekiel A.: 2002. Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. SGGW, poz. 246, 1-99.

 184. Rekiel A., Więcek J.: 2002. Wpływ żywienia na produkcyjność i zdrowotność loch. Magazyn Wet. 3, 21-26.

 185. Rekiel A., Kulisiewicz J.: 2003. Żywienie prosiąt ssących i odsadzonych. Magazyn Wet. 2, 19-21.

 186. Rekiel A.: 2003. Wpływ żywienia na rozród loch. Post. Nauk Roln. 2, 69-80.

 187. Rekiel A.: 2003. Technika zasuszania loch. Przegl. Hod. 7, 1-5.

 188. Rekiel A.: 2003. Wybrane aspekty fizjologiczne i produkcyjne laktacji u loch. Acta Scien. Polon., Zootechn. 2 (2) 1-11.

 189. Rekiel A.: 2006. Fizjologiczne i zdrowotne aspekty laktacji u loch. Post. Nauk Roln. 2, 23-33.

 190. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J.: 2010. The effect of level of feeding pigs in the second fattening period on fatty acid profile in outer and inner backfat layers. Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern Trends in meat pr

 191. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH WYDRUKOWANE ZA GRANICĽ W UKŁADZIE PRACY NAUKOWEJ

 192. Rekiel A., Kulisiewicz J., Więcek J.: 1999. Porównanie użytkowości rozpłodowej loch pierwiastek przy zastosowaniu odmiennych technik zasuszania. Zeszyty Naukowe. Grodno, 307-312.

 193. Rekiel A., Batorska M., Dziuba M., Więcek J., Kulisiewicz J.: 2002. Wpływ poziomu wapnia (Ca) i fosforu (P) w diecie na tempo wzrostu i cechy rzeŸne tuczników mięsnych. Zeszyty Naukowe. Grodno, 222-228.

 194. PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH WYDRUKOWANE W KRAJU W UKŁADZIE PRACY NAUKOWEJ

 195. Rekiel A., Modzelewski M., Kulisiewicz J.: 1996. Charakterystyka skupu i jakości rzeŸnej tuczników w rejonie działania ZM Farm-Food w Czyżewie. Konferencja Naukowa „Zootechniczne i ekonomiczne uwarunkowania mięsności świń. Rzeszów 3-4.12., 68-79.

 196. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J.: 2002. Wpływ dodatku wybranych stymulatorów na wyniki produkcyjne tuczników i profil kwasów tłuszczowych. Biul. Nauk., Wyd. UWM Olsztyn 16, 123-125.

 197. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J.: 2002. Wpływ dojrzałości rozpłodowej na wyniki reprodukcji w stadzie loch. Konf. Międzyn. Application of scientific achievements in genetics, reproduction and feeding in modern pig production. Bydgoszcz, 1

 198. Dziuba M., Rekiel A., Batorska M., Więcek J.: 2003. Tempo wzrostu, wartość rzeźŸna i jakość mięsa tuczników żywionych mieszanką zawierającą flawomycynę lub tlenek cynku. Konf. Nauk. Lepsza żywność; Olsztyn 27.06.2003. Biul. Nauk., Wyd. UWM Olsztyn 22, 191