Pracownicy

Anna Landau-Czajka


prof. dr hab.

Anna Landau-Czajka

Prodziekan ds. nauki i rozwoju

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 10

Anna Landau-Czajka, socjolog i historyk, profesor Wydziału Nauk Społecznych SGGW, członek Rady Programowej ŻIH i Rady Naukowej IH PAN. Zajmuje się historią stosunków polsko-żydowskich, historią kobiet i historią społeczną XX wieku. Jest autorką książek „W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939”(1998) „Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000”. (2002)„Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej”,(2006) „Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej” (2015) Opublikowała też cykl artykułów w pracach zbiorowych, dotyczących historii kobiet w serii „Kobieta i...” pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca.

Publikacje

 1. W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998, wyd. Neriton, Instytut Historii PAN

 2. Wszechobecni wrogowie. Niektóre elementy światopoglądu skrajnej prawicy nacjonalistycznej 1926-1939, Przegląd Historyczny, 1988, tom LXXIX, zesz. 1, s.63-92

 3. Wychowanie dla wojny. Ideologia wychowawcza polskiej prawicy nacjonalistycznej, Kwartalnik Historyczny 1990, nr ¾, s.157-175

 4. Naród i państwo w publicystyce polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej lat 1926-1939, Dzieje Najnowsze 1991, nr.2, s.59-78

 5. Wyzyskiwacze czy wyzyskiwani? Obraz rzemieślnika w prasie lat 1945-1948, Dzieje Najnowsze 1992, nr 3, s.55-66

 6. Landau-Czajka, Żydzi w oczach prasy katolickiej okresu II Rzeczypospolitej, Przegląd Polonijny 1992, z.4

 7. Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce w świetle prasy katolickiej lat międzywojennych, Dzieje Najnowsze 1993, nr 1, s.1-13

 8. Konserwatyści wobec kwestii żydowskiej w Polsce międzywojennej, Przegląd Historyczny, T.82, 1992, nr ¾, s.427-447

 9. The Image of the Jew in the Catholic Press during the Second Republic, Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies, OxfordT.8, 1994, s.146-175

 10. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w programach polskich stronnictw politycznych lat 1933-1939, Przegląd Historyczny, 1996, z.3, s.549-562

 11. Koledzy czy wrogowie. Obraz mniejszości narodowych w podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego . Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1997. 3/4,183/184: 3-12.

 12. The Jewish Question In Poland: Views Expresion in the Catolic Press between the Two World Wars, Studiem in Polish Jewry, London-Potrland. Oregon t.11, 1998, s.263-278

 13. Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach szkolnych 1785-2000, Warszawa 2002, wyd. Neriton, 438 str.

 14. Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej , Warszawa 2006, Neriton, ss. 447

 15. Królestwo bez Żydów, Sprawa żydowska w myśli polskich monarchistów okresu międzywojennego, Kultura i Społeczeństwo, 1999, nr 1, s.43-53

 16. Diet Patterns In 19th-20-th School Manuale, Acta Poloniae Historica 2002, vol 85, s.265-284

 17. Zagrożenia i niebezpieczeństwa “nowomodnych rozrywek”. Co grozi dzieciom ze strony książek, teatru, filmu, telewizji, wideo, gier komputerowych i wszystkiego, co uda się jeszcze wynaleźć? , Kwartalnik Kultury Materialnej, „Od narodzin do

 18. „Między Chanuką a Gwiazdką. Święta w asymilowanych rodzinach żydowskich okresu międzywojennego”, w: Kwartalnik Historii Żydów, czerwiec 2004, nr 2, s.170

 19. The Last Controversy over Ritual Murder? The Debate over the Paintings in Sandomierz Cathedral, w: „Polin. Studies in Polish Jewry”, v.16, Oxford-Portland (Oregon) 2003, s.483-490

 20. Trudny wybór. Asymilowani Żydzi o problemie tożsamości narodowej w II Rzeczypospolitej, Kwartalnik Historyczny 2005, nr 2,

 21. Kobiety a praca zawodowa w podręcznikach szkolnych dla dzieci, w: Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, T.6, Warszawa 2000, wyd. DiG (ss.401), s.337-352

 22. Próżniactwo, odpoczynek, rozrywka. Czas wolny w podręcznikach szkolnych dla dzieci najmłodszych, w: Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, T.7, Warszawa 2001, wyd. DiG (ss.556), s.453-480

 23. „Polish Press Reporting About the Nazi Germans Anti Jewish Policy, 1933-39 w: Why Didn’t The Press Shout? American & International Journalism During the Holocaust, Jersey City 2003, s.411-428

 24. Przygotowanie do małżeństwa według wybranych poradników XIX i XX wieku, w: Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2004, DiG, s.3-23

 25. Samotność i homoseksualizm jako alternatywne modele życia w podręcznikach szkolnych, w: Kobiety i rewolucja obyczajowa, Społeczno-kulturalne aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 2006, s.489-504

 26. Zasymilowana inteligencja żydowska w okresie międzywojennym, w „Metamorfozy społeczne II”, pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa 2007, s. 127-154

 27. Wartości i aspiracje inteligencji czasów stabilizacji. Czasy Gomułki i Gierka, w: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. Henryk Domański, IFiS Pan , Warszawa 2008

 28. Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015, s.375

 29. Odrodzona Polska czy odrodzona ojczyzna? Odzyskanie niepodległości w świetle polskojęzycznej prasy żydowskiej 1918-1920 / Dzieje Najnowsze 2011, R. 43, nr 3, s. 61-80 (10 p)

 30. Polacy w oczach "Naszego Przeglądu", Kwartalnik Historii Żydów 2011, nr 4 (240) (8p.)

 31. (Z)asymilowane rodziny żydowskie w II Rzeczypospolitej - zarys problematyki , Przegląd Historyczny 2012, T. 103, z. 4 (12 p)

 32. Janusz Korczak’s „Mały Przegląd” , 2014, Quaderni di Palazzo Serra, nr 24, s.168-201

 33. Czy Polacy są antysemitami? Stereotyp Polaka na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej (1918-1939), W: Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w), red. Joanna Nalewajko-Kulikow Warszawa 2012

 34. Socjalizm od kuchni. Socjalistyczny "Głos Kobiet" o roli kobiety w gospodarstwie domowym w: , Kobieta w gospodarstwie domowym : ziemie polskie na tle porównawczym / pod red. Katarzyny Sierakowskiej i Grażyny Wyder. - Zielona Góra [Oficyna Wydawnicza Uniw

 35. Mechesi, przechrzty, Polacy? Chrzest w oczach asymilowanych i akulturowanych Żydów w okresie międzywojennym , W poszukiwaniu religii doskonałej? : konwersja a Żydzi / pod red. Agnieszki Jagodzińskiej . - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2

 36. My, oni, obcy? Polacy w oczach żydowskiej prasy polskojęzycznej w II Rzeczypospolitej, Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą. [T.] 2, red. Robert Łoś, Jacek Reginia-Zacharski, Łódź 2013

 37. Konstytucja ad usum delphini - o tym, jak tłumaczono dzieciom konieczność zmiany konstytucji, w: Metamorfozy społeczne [T.] 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939, Zbiór studiów pod red. A. Landau-Czajki i K. Sierakowskiej, Warszawa

 38. Kobiety na pograniczu polsko-żydowskim (żydowska prasa polskojęzyczna), Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Pudłocki, Katarzyna Sierakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013

 39. Kobieta w rodzinach żydowskich w Polsce okresu międzywojennego – tradycyjna rola w obalaniu tradycji, w: Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń – dwa światy, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa 2015

 40. Socjalizacja obywatelska dzieci i młodzieży, w: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, Metamorfozy Społeczne. [T.] 10, Red. naukowi Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2015

 41. „Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt.” Obraz starości w literaturze dla dzieci i młodzieży, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porówawczym), t.II, Aspekty społeczno-kulturowe, red. Agnie

 42. Wodzu nasz, Piłsudski! Postać Marszałka w polskojęzycznej prasie żydowskiej okresu międzywojennego , Studia Żydowskie : almanach 2013, R. 3, nr 3, s. 39-57

 43. Redakcja prac zbiorowych - Metamorfozy społeczne [T.] 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939, Zbiór studiów pod red. A. Landau-Czajki i K. Sierakowskiej, Warszawa 2013

 44. Palestyna na łamach "Małego Przeglądu", Kwartalnik Historii Żydów, III 2017, nr 1, s.53-78

 45. Adolf Hitler i III Rzesza w oczach czytelników "Małego Przeglądu", w: Yesterday. Studia z historii najnowszej, IPN, IHPAN, Warszawa 2017, s.307-324