Pracownicy

Jolanta Kowalska


dr hab.

Jolanta Kowalska

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 79W roku 1993 podjęłam studia na Wydziale Technologii Żywnoœci SGGW w Warszawie, które ukończyłam w 1998 roku po złożeniu i obronie pracy magisterskiej pt. „Wpływ powlekania na właœciwoœci sorpcyjne napoju kakaowego w proszku”, wykonanej w Katedrze Inżynierii Żywnoœci

i Maszynoznawstwa pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Lenarta. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Katedrze Inżynierii Żywnoœci i Maszynoznawstwa na Wydziale Technologii Żywnośœci. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie żywnoœści i żywienia uzyskałam w dniu 6 grudnia 2002 roku na Wydziale Technologii Żywnoœci SGGW w Warszawie na podstawie rozprawy pt."„Studia nad wpływem powlekania na właœciwoœci fizyczne żywnoœci w proszku na przykładzie napoju kakaowego”". Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Lenart. Od dnia 15 listopada 2002 roku byłam zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Oceny Jakoœci Żywnośœci, a od 1 marca 2003 roku na stanowisku adiunkta.

Mój dorobek naukowy związany jest bezpoœśrednio z badaniami właœściwośœci fizycznych (sypkośœć, gęstośœć usypowa, właśœciwoœści sorpcyjne, odtwarzalnoœść, przewodnośœć elektryczna), chemicznych (zawartoœść i aktywnoœść wody) w tym właśœciwośœci zdrowotnych - zawartośœci polifenoli i aktywnośœci przeciwutleniającej, zawartośœci składników mineralnych, skład kwasów tłuszczowych i zawartośœć nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz sensorycznych żywnoœści w proszku, szczególnie napojów kakaowych w proszku, a także wyrobów czekoladowych oraz miodu.

Moja działalnoœć naukowa jest ukierunkowana na zagadnienia związane z opracowaniem technologii otrzymywania nowego produktu, o zmodyfikowanym składzie surowcowym, charakteryzującego się właœściwośœciami prozdrowotnymi, o niższej kalorycznoœści, jak również badaniem właœściwośœci prozdrowotnych i autentycznoœści wyrobów, takich jak wyroby czekoladowe czy miód i ich zmianami podczas przechowywania w różnych warunkach. Moje zainteresowania naukowe dotyczą także opracowywania, weryfikacji i udoskonalania systemów jakośœci, które stanowią narzędzie do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywnośœci i powtarzalnej jakośœci.

Publikacje

  1. Jestem autorem lub współautorem 27 oryginalnych prac twórczych, 8 rozdziałów w monografiach, 9 oryginalnych prac recenzowanych zamieszczonych w materiałach konferencyjnych, 1 publikacji popularno-naukowej, 32 komunikatów naukowych

  2. Publikacje sš dostępne na stronie Biblioteki SGGW