Pracownicy

Ewa Jałowiecka


dr

Ewa Jałowiecka

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 22 59 355 19

Publikacje

 1. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki: Prognoza produkcji i spożycia papierosów w Polsce do 2008 roku. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnoœciowej, 60, 113-122, 2006.

 2. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, M.Karwański: Prognozy produkcji papierosów w Polsce w latach 2006-2010 przy użyciu modeli adaptacyjnych i autoregresyjnych. W B.Borkowski (red.): Metody iloœciowe w badaniach ekonomicznych, 8, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 153-16

 3. E.Jałowiecka, E.Majewski, A.Orłowski, A.Wšs: Ocena wiarygodnoœci danych w deklaracjach o przyznanie dopłat obszarowych w 2004 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków, 188-192, 2007.

 4. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka, A.Orłowski: Overview of Security Methods in Wireless-Fidelity Networks, W: A.Jakubiec, W.Karwowski, A.Orłowski (red.): Information Systems in Management, 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 7-16, 2008.

 5. P.Jałowiecki, A.Orłowski, E.Jałowiecka: Effectiveness of Selected Security Methods in Wireless-Fidelity Networks, W: A.Jakubiec, W.Karwowski, A.Orłowski (red.): Information Systems in Management, 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 17-29, 2008.

 6. E.Jałowiecka, E.Majewski, A.Orłowski, A.Wšs: Identyfikacja grup największego ryzyka wystšpienia nieprawidłowoœci we wnioskach o dopłaty obszarowe w 2004 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Zes

 7. E.Jałowiecka, M.Karwański, A.Orłowski: Porównanie efektywnoœci wybranych modeli zarzšdzania ryzykiem rynkowym. W: B.Borkowski (red.): Metody Iloœciowe w Badaniach Ekonomicznych: Analiza rynków finansowych, Modele ekonometryczne, 9, Wydawnictwo SGGW, Warsz

 8. P.Jałowiecki, T.WoŸniakowski, E.Jałowiecka: The Conception of Enterprise Information Portal as a Part of SMS-B Business Intelligence Education Platform. W: W.Karwowski, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, 3, WULS Press, Warsaw, 23-30, 200

 9. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Trends in Cigarettes Consumption in Poland – a Comparison of Adaptative and Autoregressive Models. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 228, Multivariate Statistical Analysis, Statistical Interference, S

 10. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, 130-135, 2009.

 11. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależnoœci od klasy miejscowoœci w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, 136-141, 2009.

 12. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Distance Training Development in Company. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, 7, WULS Press, Warsaw, 95-102, 2010

 13. T.WoŸniakowski, P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: E-Learning Design in Business Models. In: P.Jałowiecki, A.Orłowski (ed.): Information Systems in Management, Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, 7, WULS Press, Warsaw, 103-109, 2010.

 14. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Tom XII,

 15. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależnoœci od typu biologicznego gospodarstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lub

 16. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Demograficzne zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2008. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,Tom XIV, Zeszyt 4, 40-44, 2012.

 17. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki, A.Orłowski: Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w gospodarstwach domowych Polsce w latach 1999-2008 w zależnoœci od wykształcenia. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 4, 45-49, 2

 18. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: The "Diversification maps" as a tool for multidimensional data presentation. Information Systems in Management, 1, 3, 197-210, 2012.

 19. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Ocena stopnia zaawansowania rozwišzań w zakresie zarzšdzania działalnoœciš logistycznš w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 2, 106

 20. E.Jałowiecka, P.Jałowiecki: Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Arobiznesu, 15, 3, 119-124, 2013.

 21. P.Jałowiecki, E.Jałowiecka: Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach sektora rolno-spożywczego. W: A.Lichota, K.Majewska (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Wydawnictwo AGH, Kraków, 155-166, 2013.