Pracownicy

Marta Ciecierska


dr inż.

Marta Ciecierska

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 86Studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęłam w 1999 r. Podczas studiów specjalizowałam się w zakresie Analizy i Oceny Jakości Żywności. Studia ukończyłam w czerwcu 2004 roku. W październiku 2004 r. rozpoczęłam dzienne studia doktoranckie organizowane przy Wydziale Technologii Żywności SGGW. Pracę doktorską pt. "Analiza jakościowego i ilościowego zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) wybranych grup produktów rolno-spożywczych", którą realizowałam pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Mieczysława Obiedzińskiego w Zakładzie Oceny Jakości Żywności, obroniłam w październiku 2008 r. Z dniem 30 grudnia 2008 r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta, po czym 1 stycznia 2010 roku na stanowisku adiunkta w Zakładzie Oceny Jakości Żywności Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności. W 2009 r. ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym SGGW.

W latach 2005 - 2013 uczestniczyłam w wielu szkoleniach, seminariach, jak również konferencjach krajowych lub zagranicznych będąc autorem lub współautorem szeregu doniesień naukowych i publikacji, w tym z względnie wysokim wskaźnikiem Impact Factor (IF).

Zainteresowania badawcze i realizowana tematyka badań:

* Analiza i ocena jakości i bezpieczeństwa żywności,

* Metody instrumentalne w analizie jakości i bezpieczeństwa żywności,

* Zanieczyszczenia chemiczne żywności, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów występowania homocyklicznych i heterocyklicznych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach rolno-spożywczych oraz metod eliminacji lub minimalizacji ich występowania w produktach.

Publikacje

  1. Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat:

  2. 1. Ciecierska M., Obiedziński M., 2013. Polycyclic aromatic hydrocarbons in vegetable oils from unconventional sources. Food Control, 30(2), 556-562.

  3. 2. Ciecierska M., Obiedziński M., 2013. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the bakery chain. Food Chemistry, 141(1), 1-9.

  4. 3. Ciecierska M., Obiedziński M., 2012. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach mięsnych wędzonych oznaczona metodą GC-MS. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 402-407.

  5. 4. Ciecierska M., Obiedziński M., 2011. Wpływ procesu prażenia na zanieczyszczenie kaw Robusta wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oznaczonymi metodą GC-MS. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 569, 11-20.

  6. 5. Ciecierska M., Obiedziński M., 2011. Zanieczyszczenie konserw rybnych ze szprota wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 566, 233-241.

  7. 6. Ciecierska M., Obiedziński M., 2010. Polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formulae, follow-on formulae and baby foods available in the Polish market. Food Control, 21(8), 1166-1172.

  8. 7. Ciecierska M., Obiedziński M., 2010. Popularne oleje roślinne a ich zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oznaczonymi metodą GC-MS. Jakość i prozdrowotne cechy żywności (pod redakcją Marii Wojtatowicz i Joanny Kawy-Rygielski

  9. 8. Ciecierska M., Obiedziński M., 2009. The GC-MS analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons content in selected fruit and herbal teas. Herba Polonica, 55(2), 18-24.

  10. 9. Ciecierska M., Obiedziński M., 2009. Contamination of raw and roasted natural Arabica coffees by polycyclic aromatic hydrocarbons determined applying GC-MS method. New Concepts in Food Evaluation (Ed. T. Trziszka, M. Oziembłowski), Chapter 3. Selected