Pracownicy

Mieczysław Błaszczyk


dr hab.

Mieczysław Błaszczyk

Wydział Rolnictwa i Biologii

Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

+48 22 59 326 34Od 2006 roku w ramach tematu „Charakterystyka oraz badanie możliwości wykorzystania potencjału mikrobiologicznego lokalnych środowisk” podjąłem badania dotyczące a. analizy mikrobiologicznej wspólnoty bakterii biofiltra i jego skuteczności w usuwaniu fitopatogenów z wody; b. pozyskiwanie szczepów bakterii endofitycznych produkujących metabolity wykorzystywane w biotechnologii oraz ochronie środowiska naturalnego; c. mikrobiologicznej produkcji wodoru z odpadów i surowców roślinnych przez bakterie heterotroficzne beztlenowe.

Przez biofiltr piaskowy przesączana jest woda pochodząca ze zbiorników naturalnych i służy do podlewania roślin hodowanych w szkółkach oraz szklarniach. W dobrze pracującym filtrze wykształca się błona biologiczna, w skład której wchodzą bakterie, często występująca w wodzie, których skład jest różnorodny. Różnorodność ta sprawia, że organizmy patogeniczne nie są w stanie przenikać z wodą oczyszczoną. Wynika prawdopodobnie z faktu, że pewne gatunki bakterii produkują substancje hamujące wzrost i rozwój bakterii patogenicznych.

Równolegle prowadzono są badania dotyczące pozyskiwania szczepów bakterii endofitycznych produkujących różne metabolity możliwe do wykorzystania w biotechnologii, medycynie, promowaniu i ochronie roślin przed patogenami. Liczne szczepy należące do rodziny Enterobacteriaceae oraz typu Firmicutes produkują różnego typu substancje organiczne, możliwe do wykorzystania w gospodarce człowieka, w tym promujące wzrost i rozwój roślin. Niektóre wydzieliny są substancjami hamującymi rozwój komórek rakowych.

Od początku 2006 roku prowadzę we współpracy z Pracownikami Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN dotyczące mikrobiologicznej produkcji wodoru, który jest najlepszym nośnikiem energii, produkowany przez bakterie heterotroficzne beztlenowe. Substratem stosowanym do produkcji wodoru jest wodny roztwór melasy, materiału odpadowego powstałego w czasie produkcji cukru z takich surowców jak buraki cukrowe. Prowadzone są hodowle ciągłe bakterii beztlenowych na podłożu z melasą w urządzeniu hodowlanym typu beztlenowe złoże zatopione. Bioreaktor ten w 50% jest wypełniony fazą stałą (żużel), na której powstaje błona biologiczna bakterii, prowadzących fermentację cukrów. W zależności od warunków hodowli wewnątrz bioreaktora powstaje albo błona biologiczna lub osad granulowany o różnym składzie gatunkowym bakterii. Odmienny skład gatunkowy bakterii sprawia, że odmienne są także płynne produkty fermentacji. Jeśli wspólnota bakterii zdominowana jest przez bakterie z rodziny Lactobacillaceae, jednym z głównych produktów fermentacji jest kwas mlekowy, jeśli zaś bakterie z rodziny Enterobacteriaceae produktami w odcieku są kwas octowy i kwas masłowy. Odciek pohodowlany dalej jest poddawany procesowi metanogenezy, w procesie tym powstaje metan i CO2. Konsorcja metanogenne hodowane są w bioreaktorze typu UASB (ang. upflow anaerobie sludge blankiet) w warunkach beztlenowych bez mieszania hodowli. Prowadzone są badania dotyczące wpływu czynników fizycznych na skład wspólnoty konsorcjów metanogennych

Publikacje

 1. Publikacje

 2. Sikora A, Błaszczyk MK, Jurkowski M, Zielenkiewicz U. Lactic acid bacteria in hydrogen-producing consortia: on purpose or by coincidence? W LACTIC ACID BACTERIA R & D for Food, Health & Livestock Purposes, red. M. Kongo, str. 487–514, Wydawnictwo In

 3. Chojnacka A, Błaszczyk MK, Szczęsny P, Latoszek K, Sumińska M, Tomczyk K, Zielenkiewicz U, Sikora A. Comparative analysis of hydrogen-producing bacterial biofilms and granular sludge formed in continuous cultures of fermentative bacteria. Bioresource Tech

 4. Sikora A, Wójtowicz-Sieńko J, Piela P, Zielenkiewicz U, Tomczyk-Żak K, Chojnacka A, Sikora R, Kowalczyk P, Grzesiuk E, Błaszczyk MK. Selection of bacteria capable of dissimilatory reduction of Fe(III) from a long-term continuous culture on molasses and th

 5. Sikora A, Błaszczyk MK. Prokarioty redukujące Fe(III): klasyfikacja, występowanie, mechanizmy redukcji Fe(III), rola ekologiczna i znaczenie biotechnologiczne. Postępy Mikrobiologii (2009) 48: 105-124.

 6. Gajewska J., Błaszczyk M. K. 2012. Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB). Postępy Mikrobiologii 51: 55-67. (IF=0,145)

 7. Jurkowski M., Błaszczyk M. 2012. Charakterystyka fizjologiczno-biochemiczna bakterii fermentacji mlekowej. Kosmos 61: 493-504.

 8. Bucha M., Bieniek O., Kubiak K., Błaszczyk M., Jędrysek M., 2010: Methanogenic fermentation of lignite: preliminary results. Mineralogia. Special Papers 36: 33.

 9. Goryluk A., Rekosz-Burlaga H., Błaszczyk M. 2009: "Isolation and characterization of bacterial endophytes of Chelidonium majus L". Polish J. Microbiol. 58: 355-361.

 10. Rozdziały monografii

 11. Sierota Z., Błaszczyk M.K., Zachara T. 2011. Wpływ przebudowy drzewostanu na gruncie porolnym na wybrane elementy środowiska leśnego. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzy

 12. Rekosz-Burlaga H., Gajewska J., Błaszczyk M.K. 2011. Ocena aktywności mikrobiologicznej gleb. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea (Z. Sierota, red

 13. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 14. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa