Nauka

Stanowisko profesora zwyczajnego


Na stanowisko profesora zwyczajnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mianuje Rektor na podstawie wniosku Dziekana, złożonego za zgodą właściwej Rady Wydziału oraz po pozytywnym rozpatrzeniu go na posiedzeniu Senatu Uczelni i po zakwalifikowaniu kandydata w drodze konkursu otwartego.

Podstawy prawne

O ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w określonej dziedzinie, dyscyplinie i specjalności naukowej informuje się na stronach internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej, europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonych do publikacji ofert pracy dla naukowców. O konkursie można również powiadomić poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie SGGW oraz przesłanie ogłoszeń do pokrewnych wydziałów innych uczelni i pokrewnych instytucji naukowych w kraju (Statut SGGW zał. nr 1, ust 5 i 7).

Od Kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego wymagane jest posiadanie tytułu naukowego profesora oraz wykazanie (wg Statutu SGGW zał.6, ust 14):

 1. znaczącego powiększenia dorobku naukowego w reprezentowanej dziedzinie po uzyskaniu tytułu naukowego profesora;
 2. aktywnego uczestnictwa w kształceniu młodej kadry naukowej;
 3. znaczącego dorobku dydaktycznego, organizacyjnego w zakresie nauki i dydaktyki oraz w zakresie kształcenia kadry naukowej.

WYKAZ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ:

Kandydat przedstawia następujące dokumenty wymagane przy postępowaniu konkursowym na stanowisko profesora zwyczajnego:

 1. podanie o zatrudnienie na ww stanowisku;
 2. odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
 3. autoreferat z elementami życiorysu;
 4. wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności wraz z zestawieniem liczbowym;
 5. wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego wraz z informacja o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);
 6. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art.109, ust.1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz deklaracja o podstawowym miejscu pracy;
 7. ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

 1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
 2. dokuemnty poświadczające staż pracy.

 

Dokumenty do pobrania:

Wykaz akt na stanowisko profesora zwyczajnego

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych a art. 109 ust. 1

Tezy przedstawiania wniosku o mianowanie/zatrudnienie na posiedzeniach Senatu.

Kwestrionariusz osobowy aktualny.docx