Nauka

Stanowisko profesora nadzwyczajnego


Na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zatrudnia Rektor na podstawie wniosku Dziekana złożonego za zgodą właściwej Rady Wydziału oraz po pozytywnym rozpatrzeniu go na posiedzeniu Senatu.

Podstawy prawne

O ogłoszeniu konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w określonej dziedzinie, dyscyplinie i specjalności naukowej informuje się na stronach internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej, europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonych do publikacji ofert pracy dla naukowców. O konkursie można również powiadomić poprzez wywieszenie ogłoszeń na terenie SGGW oraz przesłanie ogłoszeń do pokrewnych wydziałów innych uczelni i pokrewnych instytucji naukowych w kraju (Statut SGGW zał. nr 1, ust 5 i 7).

Od kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego wymagane jest posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytuł profesora lub stopień naukowy doktora oraz stwierdzone przez recenzenta lub recenzentów powołanych przez Rektora na wniosek Dziekana, lub z własnej inicjatywy, znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej (wg Statutu SGGW, zał.6, ust.11 pkt 1):

 1. wyróżniającego dorobku naukowego w reprezentowanej specjalności, który zostanie pozytywnie oceniony przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem naukowym, w tym jednego spoza Uczelni;
 2. udokumentowanego dorobku dydaktycznego;
 3. udokumentowanie dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych oraz pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim;
 4. udokumentowanie dorobku organizacyjnego w zakresie nauki i dydaktyki.

WYKAZ DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ:

Kandydat przedstawia następujące dokumenty wymagane przy postępowaniu konkursowym na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy 
 4. odpis (kopia potwierdzona) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego a w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora;
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata wraz z zestawieniem liczbowym;
 6. wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych Kandydata;
 7. oświadczenie Kandydata, że spełnia wymagania art. 109 ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 2005 z późn. zm.) oraz deklaracja o podstawowym miejscu pracy;
 8. ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni)

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

 1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
 2. dokumenty poświadczające staż pracy.

 

Dokumenty do pobrania:

Wykaz akt na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1

Tezy przedstawiania wniosku o mianowanie/zatrudnienie na posiedzeniach Senatu.

Kwestrionariusz osobowy aktualny.docx