Nauka

Główne kierunki badawcze


Główne kierunki badawcze w 2016 roku 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

 1. Biochemiczne aspekty produktywności roślin uprawnych.
 2. Badania współzależności pomiędzy roślinami a organizmami symbiotycznymi i patogenicznymi oraz środowiskiem abiotycznym.
 3. Badanie fizjologicznych i genetycznych mechanizmów odpowiedzi roślin na czynniki abiotyczne i biotyczne.
 4. Rola czynników siedliskowych oraz systemów upraw roli i roślin w kształtowaniu wielkości i jakości plonów roślin rolniczych.
 5. Środowiskowe uwarunkowania genezy i użytkowania gleb w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych.
 6. Występowanie, biologia, znaczenie i wykorzystanie mikroorganizmów różnych środowisk oraz ich pozachromosomalnych elementów  genetycznych.
 7. Biogeografia bakterii brodawkowych.
 8. Badania nad zastosowaniem metod statystycznych do opracowywania danych pochodzących z doświadczeń oraz innych prac empirycznych w naukach rolniczych i biologicznych.
 9. Ocena różnorodności fenotypowej i genetycznej w kolekcjach zasobów genowych roślin.
 10. Analiza bioinformatyczna nowych rodzin enzymów prokariotycznych i eukariotycznych.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 1. Transkrytomika i mtabolomika weterynaryjna.
 2. Wykorzystanie nanotechnologii w onkologii weterynaryjnej.
 3. Morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących.
 4. Diagnostyka kliniczna, laboratoryjna i anatomopatologiczna chorób zwierząt.
 5. Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób układu rozrodczego zwierząt.
 6. Patogeneza, diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych zwierząt.
 7. Doskonalenie chirurgicznych metod leczenia zwierząt.
 8. Choroby zwierząt egoztycznych, laboratoryjnych, nieudomowionych i ryb.
 9. Ocena zagrożeń zdrowotnych w produkcji drobiarskiej w Polsce.
 10. Monitoring strat rodzin pszczoły miodnej.

WYDZIAŁ LEŚNY

 1. Doskonalenie metod pomiaru drzew i drzewostanów oraz poznanie prawidłowości wzrostu drzew i drzewostanów.
 2. Opracownaie teoretycznych podstaw użytkowania zasobów leśnych oraz badania różnych form i metod użytkowania lasu i wynikających z tego konsekwencji.
 3. Biologia, ekologia, taksonomia i rozmieszczenie owadów oraz grzybów w środowisku leśnym. 
 4. Ekonomiczna analiza powiązań w modelu wielofunkcyjnego i zrownoważonego leśnictwa oraz problemy geomatyki i urządzania lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym. 
 5. Urządzanie lasu wielofunkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwentaryzacji lasu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii optymalizacji planowania użytkowania rębnego, regulacji ładu czasowego i przestrzennego lasów oraz zmian warunków hydrologicznych w ekosystemach leśnych.
 6.  Morfogeneza roślin ze szczególnym uwzględnieniem ksylogenezy oraz ekologia roślin, dynamika zbiorowisk roślinnych i introdukcja roślin drzewiastych.
 7. Struktura środowiska i jej wpływ na populację zwierzat bytujących w lasach zagospodarownych i chronionych.
 8. Dynamika procesów demograficznych drzew w lasach naturalnych. 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 1. Tworzenie nowoczesnych narzędzi dla badań genetycznych, genomiki, fizjomiki i hodowli molekularnej roślin.
 2. Zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w użytkowaniu i ochronie roślin.
 3. Doskonalenie technologii, produkcji i ochrony roślin ogrodniczych.
 4. Utrzymanie jakości produktów ogrodniczych w procesie „z pola na stół”.
 5. Biologiczne podstawy technologii ograniczającyh chemizację i zanieczyszczenie środowiska.
 6. Wykorzystanie roślin ogrodniczych do ochrony środowiska poprzez zastosowanie procesu fitoremediacji.
 7. Uwarunkowania rozwoju gospodarki ogrodniczej w Polsce i w wybranych krajach.
 8. Przyrodnicze, kulturowe i społeczne planowanie i projektowanie w architekturze krajobrazu.
 9. Sztuka krajobrazu na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.
 10. Ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych.

 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 1. Kształtowanie optymalnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w budownictwie.
 2. Badania i obliczenia służące wdrożeniu innowacyjnych technologii zabezpieczania środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem.
 3. Usprawnienie procesu planowania, projektowania i realizacji obiektów inżynierkich.
 4. Badania wybranych zagadnień hydraulicznych i technologicznych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 5. Prognozowanie zmian środowiska geologicznego dolin rzecznych w związku z ich zagospodarowaniem.
 6. Gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
 7. Gospodarowanie wodą na obszarach niezurbanizowanych i cennych przyrodniczo.
 8. Doskonalenie metodyki opisów i ocen okrywy roślinnej dla celów inżynierii i ochrony środowiska.
 9. Badania modelowe zachowania się gruntów antropogenicznych w złożonych warunkach obciążenia.
 10. Badania wpływu obciążeń cyklicznych i dynamicznych na grunty naturalne i modyfikowane mechanicznie stanowiące podłoże budowli inżynierskich.

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

 1. Proekologiczne technologie wytwarzania materiałów, racjonalizacja metod projektowania i konstrukcji, wyceny wartości materiałów stosowanych w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
 2. Badania narzędzi i obrabiarek oraz systemów w przemyśle drzewnym.
 3. Badanie właściwości fizykochemicznych drewna.
 4. Badanie transportu i właściwości elektorchemicznych komórek i błon komórkowych.
 5. Wykorzstanie linii topoli o zwiększonym potencjale przyrostu biomasy i ulepszonej kompozycji chemicznej drewna w technologii produkcji biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.
 6. Nowe mitochondrialne biosensory do badania komórkowych mechanizmów ochronnych przed uszkodzeniem przez hipoksję.
 7. Diagnostyka oparta na pomiarach oporu hydrodynamicznego ruchu kropli w mikrokanałach jako kierunek rozwoju szybkich, tanich i użytecznych testów diagnostycznych.
 8. Wdrożenie innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie.
 9. Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle.
 10. Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego.

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

 1. Zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów kształtujących potencjał antyoksydacyjny mleka i mięsa różnych gatunków ssaków.
 2. Badania nad uwolnieniem polskich stad owiec od genetycznej podatności na trzęsawkę klasyczną i atypować.
 3. Genetyczne, biometryczne i behawioralne aspekty hodowli zwierząt domowych i nieudomowionych, podzielone na grupy:
  - zastosowanie metod genetyki populacji i genetyki molekularnej w zarządzaniu populacjami zwierząt,
  - adaptacje behawioralne, stresu i rozrodu wybranych gatunków zwierząt domowych, laboratoryjnych i dzikich.
 4. Reakcje organizmów zwierząt hodowlanych, wolno żyjących i bezkręgowców niższych na zmienne czynniki środowiska.
 5. Faunistyka i ekologia różnych grup bezkręgowców i kręgowców.
 6. Żywienie jako modulator statusu molekularnego i biochemiczno-fizjologicznego organizmu oraz zdrowia, odporności, produkcyjności oraz jakości produktu pochodzenia zwierzęcego.
 7. Organogeneza zagrożonych wyginięciem i cennych pod względem ekonomicznym gatunków ryb.
 8. Badania nad rozrodem pszczół i jakością produktów pszczelich.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 1. Tendencje w rozwoju rolnictwa, gospodarki żwynościowej i handlu rolnego.
 2. Aplikacje współczesnych metod statystyki matematycznej, ekonomietrii oraz prognozowania w ekonomii i biznesie.
 3. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw agrobiznesu.
 4. Finanse przedsiębiorstw.
 5. Problemy finansowe w polityce rolnej.
 6. Edukacja, komunikowanie, turystyka i doradztwo w rozwoju regionalnym oraz lokalnym.

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

 1. Wpływ wybranych czynników technologicznych i substancji biologicznie aktywnych na wybrane cechy jakościowe i bezpieczeństwo produktów mleczarskich.
 2. Badanie odżywczych, bioaktywnych oraz toksycznych składników żywności, ich właściwości, przemian i oddziaływań ze składnikami matrycy żywnościowej.
 3. Aspekty mikrobiologiczne i biotechnologiczne kształtowania jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 4. Zmiany fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych wywołane procesami technologicznymi i przechowywaniem.
 5. Odwadnianie, suszenie i powłoki jadalne w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia naturalnego.
 6. Aspekty technologiczne w optymalizacji procesów jednostkowych i projektowaniu cech produktów spożywczych wielofazowych.
 7. Próba optymalizacji procesu technologicznego produkcji i przechowywania wybranych przetworów z owoców i warzyw w aspekcie ograniczenia strat składników bioaktywnych i poprawy atrakcyjności żywieniowej
  i sensorycznej.
 8. Zastosowanie dodatków funkcjonalnych w produkcji koncentratów spożywczych oraz technologiczne wykorzystanie ziarna zbóż.
 9. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) do badań nad strukturą, przemianami i stabilnością tłuszczów i produktów zawierających tłuszcze.
 10. Badanie możliwości analitycznych spektroskopii FT-IR do wykrywania poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych w różnych produktach spożywczych.

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI

 1. Żywieniowe uwarunkowania zdrowia i jakości  życia w wybranych subpopulacjach.
 2. Fizjologiczne i metaboliczne podstawy postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń (nowotwory, cukrzyca, przewlekłe choroby nerek i otyłość).
 3. Ocena wartości odżywczej i sensorycznej żywności funkcjonalnej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości prozdrowotnych.
 4. Uwarunkowania jakości i wartości odżywczej żywności probiotycznej, tradycyjnej i konwencjonalnej.
 5. Rozwój rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów.
 6. Badania wpływu barierowości opakowań na zmianę jakości bezpieczeństwa żywności.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 1. Doskonalenie technik produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.
 2. Techniczne, technologiczne, logistyczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy.
 3. Optymalizacja organizacji produkcji i eksploatacji wyposażenia technicznego w leśnictwie.
 4. Zarządzanie w sektorach energetyki i agrobiznesu w warunkach zmiennego otoczenia.
 5. Badania biotechnicznych aspektów w technologiach produkcji rolniczej.
 6. Automatyzacja rolniczych procesów produkcyjnych.
 7. Hybrydowe systemy zasilania energią odnawialną.
 8. Analiza i modelowanie zjawisk w systemach biologicznych i technicznych.

 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 1. Zmiany modelu kształcenia nauczycieli i ich wpływ na stymulowanie twórczej aktywności dziecka na terenie szkoły.
 2. Badania nad wspieraniem uczniów z różnymi dysfunkcjami i trudnościami rozwojowymi oraz uwarunkowaniem szans edukacyjnych u dzieci i młodzieży.
 3. Partnerstwo nauczycieli, rodziców i uczniów jako przedmiot rozważań pedagogicznych.
 4. Różne oblicza starości jako obszar wyzwań dla działań pedagogicznych.
 5. Perswazyjny wymiar komunikacji wizualnej w sferze publicznej.
 6. Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz tożsamość narodowa w obszarze Bałkanów.
 7. Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności.
 8. Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian.
 9. Kapitał społeczny a religijność. 

 WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 1. Analizy gospodarcze.
 2. Zastosowania informatyki w działalniach na rzecz innowacyjności i konurencyjności gospodarki.
 3. Zastosowania informatyki w przestrzeni przyrodniczej.
 4. Metody analizy matematycznej i topologii.