Nauka

Główne kierunki badawcze


Główne kierunki badawcze w 2015 roku 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOLOGII

 1. Rola czynników siedliskowych oraz systemów upraw roli i roślin w kształtowaniu wielkości i jakości plonów roślin rolniczych.
 2. Biochemiczne aspekty produktywności roślin uprawnych.
 3. Badania współzależności pomiędzy roślinami a organizmami symbiotycznymi i patogenicznymi oraz środowiskiem abiotycznym.
 4. Badania nad zastosowaniem metod statystycznych do opracowywania danych pochodzących z doświadczeń oraz innych prac empirycznych w naukach rolniczych i biologicznych.
 5. Czynniki wpływające na produktywność roślin uprawnych.
 6. Środowiskowe uwarunkowania genezy i użytkowania gleb w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych.
 7. Występowanie, biologia, znaczenie i wykorzystanie mikroorganizmów różnych środowisk oraz ich pozachromosomalnych elementów  genetycznych.
 8. Biogeografia bakterii brodawkowych.

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 1. Anatomia kliniczna struktur kostnych jamy czaszki u psów i kotów reprezentujących różne morfotypy, rasy, typy konstrukcyjne z wykorzystaniem wielorzędowej tomografii komputerowej w aspekcie różnicowania potencjalnych zaburzeń neurologicznych.
 2. Genomiczne i molekularne mechanizmy regulacji wzrostu i rozwoju zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia.
 3. Immunoonkologia weterynaryjna – nowe trendy w terapii nowotworów.
 4. Wykorzystanie nanotechnologii w onkologii weterynaryjnej.
 5. Patologia i diagnostyka wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.
 6. Epidemiologia chorób zakaźnych przeżuwaczy, koni i zwierząt wolnożyjących.
 7. Ocena statusu immunologicznego i metabolicznego u zwierząt w stanie zdrowia i w wybranych jednostkach chorobowych u zwierząt towarzyszących i gospodarskich.
 8. Badania nad zaburzeniami funkcji narządów rozrodczych i gruczołu mlekowego u zwierząt.
 9. Doskonalenie chirurgicznych metod leczenia chorób u małych zwierząt.
 10. Określenie przeciwbakteryjnego działania materiałów wykonanych za pomocą nanotechnologii w celu poprawy higieny produkcji i bezpieczeństwa żywności.

WYDZIAŁ LEŚNY

 1. Użytkowanie lasu wielofunkcyjnego oraz doskonalenie metod odnowienia i pielęgnowania drzewostanów.
 2. Biologia, ekologia, taksonomia i rozmieszczenie owadów oraz grzybów w środowisku leśnym. 
 3. Ekonomiczna analiza powiązań w modelu wielofunkcyjnego i zrownoważonego leśnictwa oraz problemy geomatyki i urządzania lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym. 
 4. Poznanie prawodłowości wzrostu drzew i drzewostanów. 
 5. Morfogeneza roślin ze szczególnym uwzględnieniem ksylogenezy oraz ekologia roślin, dynamika zbiorowisk roślinnych i introdukcja roślin drzewiastych.
 6. Struktura środowiska i jej wpływ na populację zwierzat.

WYDZIAŁ OGRODNICTWA, BIOTECHNOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 1. Tworzenie nowoczesnych narzędzi dla badań genetycznych, genomiki, fizjomiki i hodowli molekularnej roślin.
 2. Zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w użytkowaniu i ochronie roślin.
 3. Doskonalenie technologii, produkcji i ochrony roślin ogrodniczych.
 4. Utrzymanie jakości produktów ogrodniczych w procesie „z pola na stół”.
 5. Biologiczne podstawy technologii ograniczającyh chemizacją i zanieczyszczenie środowiska.
 6. Wykorzystanie roślin ogrodniczych do ochrony środowiska poprzez zastosowanie procesu fitoremediacji.
 7. Uwarunkowania rozwoju gospodarki ogrodniczej w Polsce i w wybranych krajach.
 8. Przyrodnicze, kulturowe i społeczne planowanie i projektowanie w architekturze krajobrazu.
 9. Sztuka krajobrazu na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.
 10. Ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych.

 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 1. Kształtowanie optymalnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w budownictwie.
 2. Badania, modelowanie i monitorowanie zachowania się gruntów naturalnych i antropogenicznych w złożonych warunkach obciążenia.
 3. Badania i obliczenia służące wdrożeniu innowacyjnych technologii zabezpieczania środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem.
 4. Usprawnienie procesu planowania, projektowania i realizacji obiektów inżynierkich.
 5. Planowanie i projektowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów niezurbanizowanych z zastosowaniem współczesnych metod geodezyjnych.
 6. Badania wybranych zagadnień hydraulicznych i technologicznych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 7. Prognozowanie zmian środowiska geologicznego dolin rzecznych w związku z ich zagospodarowaniem.
 8. Modelowanie procesów obiegu wody i energii w środowisku.
 9. Doskonalenie metodyki opisów i ocen okrywy roślinnej dla celów inżynierii i ochrony środowiska.
 10. Ocena funkcjonowania małych zbiorników wodnych w pierwszych latach ich eksploatacji.

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

 1. Wykorzystanie naturalnych i transgenicznych gatunków drewna w innowacyjnych technologiach jego przerobu.
 2. Ocena ekotoksyczności składników ubocznych drewna.
 3. Proekologiczne technologie wytwarzania materiałów, racjonalizacja metod projektowania i konstrukcji, wyceny wartości materiałów stosowanych w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
 4. Innowacyjne materiały kompozytowe biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego.
 5. Analiza wpływu wybranych czynników ekonomiczno-społecznych na kondycję przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce.
 6. Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia i procesu skrawania w przemyśle drzewnym.
 7. Modyfikacja ostrzy narzędzi do obróbki materiałów drzewnych w celu zwiększenia ich trwałości, obniżenia oporów skrawania i poprawy jakości obróbki.
 8. Transport jonów przez mitochondria i komórki nabłonkowe a etiogeneza chorób genetycznych.
 9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH

 1. Zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w analizie ekspresji genów kształtujących potencjał antyoksydacyjny mleka i mięsa różnych gatunków ssaków.
 2. Wykorzystanie identyfikacji uwarunkowań genetycznych białka prionowego w produkcji bezpiecznej żywności u przeżuwaczy.
 3. Reakcje organizmów zwierząt hodowlanych, wolno żyjących i bezkręgowców niższych na zmienne czynniki środowiska.
 4. Genetyczne, biometryczne i behawioralne aspekty hodowli zwierząt domowych i nieudomowionych, podzielone na grupy:
  - zastosowanie metod genetyki molekularnej w populacjach zwierząt
  - zastosowanie metod genetyki i populacji w hodowli zwierząt
  - badania adaptacji behawioralnych, stresu i rozrodu wybranych gatunków zwierząt domowych, laboratoryjnych i dzikich
  - ocena efektów zarzadzania małymi populacjami
 5. Żywienie jako modulator statusu molekularnego i biochemiczno-fizjologicznego organizmu oraz zdrowia, odporności, produkcyjności oraz jakości produktu pochodzenia zwierzęcego.
 6. Organogeneza zagrożonych wyginięciem i cennych pod względem ekonomicznym gatunków ryb.
 7. Badania nad rozrodem pszczół i jakością produktów pszczelich.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 1. Tendencje w rozwoju rolnictwa, gospodarki żwynościowej i handlu rolnego.
 2. Aplikacje współczesnych metod statystyki matematycznej, ekonomietrii oraz prognozowania w ekonomii i biznesie.
 3. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw agrobiznesu.
 4. Finanse przedsiębiorstw.
 5. Problemy finansowe w polityce rolnej.
 6. Edukacja, komunikowanie, turystyka i doradztwo w rozwoju regionalnym i lokalnym.

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI

 1. Wpływ wybranych czynników technologicznych i substancji biologicznie aktywnych na wybrane cechy jakościowe i bezpieczeństwo produktów mleczarskich.
 2. Badanie odżywczych, bioaktywnych oraz toksycznych składników żywności, ich właściwości, przemian i oddziaływań ze składnikami matrycy żywnościowej.
 3. Aspekty mikrobiologiczne i biotechnologiczne kształtowania jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 4. Zmiany fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych wywołane procesami technologicznymi i przechowywaniem.
 5. Odwadnianie, suszenie i powłoki jadalne w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia naturalnego.
 6. Aspekty technologiczne w optymalizacji procesów jednostkowych
  i projektowaniu cech produktów spożywczych wielofazowych.
 7. Próba optymalizacji procesu technologicznego produkcji i przechowywania wybranych przetworów z owoców i warzyw w aspekcie ograniczenia strat składników bioaktywnych i poprawy atrakcyjności żywieniowej
  i sensorycznej.
 8. Wpływ czynników przyżyciowych i poubojowych na jakość mięsa drobiowego.
 9. Zastosowanie dodatków funkcjonalnych w produkcji koncentratów spożywczych oraz technologiczne wykorzystanie ziarna zbóż.
 10. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) do badań nad strukturą, przemianami i stabilnością tłuszczów i produktów zawierających tłuszcze.

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI

 1. Żywieniowe uwarunkowania zdrowia i jakości  życia w wybranych subpopulacjach.
 2. Fizjologiczne i metaboliczne podstawy postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń (nowotwory, cukrzyca, przewlekłe chorobnty nerek, otyłość oraz choroby serca i układu krążenia).
 3. Ocena wartości odżywczej i sensorycznej żywności funkcjonalnej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości prozdrowotnych.
 4. Uwarunkowania jakości i wartości odżywczej żywności probiotycznej, tradycyjnej i konwencjonalnej.
 5. Tendencje rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i współczesnych trendów w konsumpcji.
 6. Badania wpływu barierowości opakowań na zmianę jakości bezpieczeństwa żywności.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 1. Doskonalenie technik produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.
 2. Doskonalenie procesów technologicznych w leśnictwie z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego, w tym z uwzględnieniem wpływu infrastruktury leśne.
 3. Zarządzanie i aspekty techniczno-ekonomiczne produkcji biomasy.
 4. Rozwijanie teorii i doskonalenie technologii procesów suszenia produktów rolniczych.
 5. Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania energią i utylizacji odpadów.
 6. Analiza wpływu czynników organizacyjno-eksploatacyjnych na efektywność procesów produkcyjnych w rolnictwie, w aspekcie poprawienia wskaźników techniczno-eksploatacyjnych, diagnostyki urządzeń i efektów jakościowych.
 7. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw i sektorów działających w obszarze gospodarki żywnościowej i leśnej.

 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 1. Ciągłość i zmiana w procesie transformacji.
 2. Socjologia ogólna (teoretyczna) - socjologie szczegółowe - kierunki badań.
 3. Społeczeństwo i polityka w uwarunkowaniach lokalnych i międzynarodowych.
 4. Nowe wzory komunikacji społecznej w sferze punlicznej i prywatnej.
 5. Wychowawcze aspekty studiowania.
 6. Edukacja międzykulturowa a kwestia dialogu, pokoju i zaufania w obszarach pogranicza kulturowego.
 7. Rozwój osobowości młodzieży a edukacja międzykulturowa.
 8. Uwarunkowania szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dziecka.
 9. Człowiek w świecie - spotkania kultur.
 10. Zmiana modelu edukacji w warunkach radykalnych przemian społecznych i kulturowych jako przeciwdziałanie segregacji i selekcji dzieci i młodzieży.

 WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI

 1. Informatyka: podstawy informatyki – informatyka kwantowa: metody numeryczne – zbieżność i asymptotyka, obliczenia symboliczno-numeryczne w nieliniowej analizie różniczkowej ruchu układów mechanicznych, modelowanie i analiza jakości transmisji w sieciach IP.
 2. Sztuczna inteligencja: uczenie maszynowe, zarządzanie wiedzą, eksploracja danych, deep learning, algorytmy genetyczne i obliczenia ewolucyjne; analiza dźwięku i emisji akustycznej, analiza obrazu
  w medycynie, biologii, rolnictwie, leśnictwie, energetyce.
 3. Matematyka, modelowanie matematyczne; ogólna teoria symetrii równań różniczkowo-całkowych z zastosowaniami, selekcja zmiennych w modelach parametrycznych, zagadnienia optymalizacyjne, zastosowanie metod topologicznych i kombinatorycznych do badania endomorfizmów grup abelowych; badania punktów n-periodycznych w klasach homotopii dla odwzorowań zwartych grup Liego, modelowanie krzywych na podstawie danych zredukowanych.
 4. Ekonomia i ekonometria: zastosowanie metod ilościowych w wybranych zagadnieniach z zakresu ekonomii i ochrony środowiska, zastosowanie metod ekonometrycznych w gospodarce żywnościowej; metod statystyczne, analiza rynków, metody klasyfikacyjne i dyskryminacyjne w badaniu firm i funduszy inwestycyjnych, metody dekompozycyjne w badaniu dochodów.
 5. Fizyka: zastosowania fizyki matematycznej i ekonofizyki w naukach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych.