Biuro Nauki podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Nauki – prof. dr hab. Marianowi Binkowi.


Do zakresu działalności Biura należy:

 1. wspomaganie Wydziałów w przygotowywaniu wniosków o środki  finansowe na badania naukowe wykonywane w ramach działalności statutowej,

 2. weryfikacja dokumentów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie rejestrów nadanych stopni naukowych, wystawianie zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego;

 3. weryfikacja wniosków o tytuł naukowy profesora i przekazywanie ich do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;

 4. weryfikacja wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW oraz profesora zwyczajnego – przygotowywanie wniosków opisowych;

 5. opracowywanie regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu organizacji studiów doktoranckich i  podyplomowych,

 6. prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych działających w SGGW oraz dokumentów z przebiegu studiów poszczególnych doktorantów;

 7. przygotowywanie stosownych pism w sprawie utworzenia nowych studiów doktoranckich (zarządzenia Rektora – studia doktoranckie i podyplomowe, decyzje przyjęcia, decyzje przyznania stypendium, harmonogramy prac doktorskich);

 8. prowadzenie teczek personalnych doktorantów (dokumenty dotyczące przebiegu studiów doktoranckich);

 9. comiesięczne przygotowywanie list stypendialnych (stypendia doktoranckie, stypendia pomocy materialnej);

 10. wystawianie i wydawanie indeksów;

 11. wystawianie zaświadczeń dotyczących odbywania studiów doktoranckich obecnie trwających, na ich zakończenie oraz do celów emerytalno-rentowych;

 12. prowadzenie indywidualnych studiów doktoranckich cudzoziemców;

 13. bieżąca obsługa bazy danych doktorantów (wprowadzanie, aktualizacja danych, generowanie i wydruki raportów);

 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów (obsługa systemu „Płatnik”);

 15. elektroniczna ewidencja wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz rejestracja wniosków w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac zleconych, generowanie i wydruk zestawień na potrzeby Uczelni;

 16. rejestracja konferencji naukowych;

 17. prowadzenie ewidencji, analizy przebiegu i funkcjonowania studiów podyplomowych;opracowywanie analiz statystycznych i sprawozdań na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz na potrzeby władz Uczelni (roczne sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej SGGW);

 18. przygotowanie i przekazywanie akt do Archiwum;

 19. wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego nieujętych w zakresie, a merytorycznie należących do obowiązków Biura.