Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji.

 

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej -uczestniczyła co najmniej:
 • raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
 • raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
 • dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym
 • z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

 

Etapy w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

 1. wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenie kandydatów na recenzentów
 2. poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tego tytułu.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego uzyskanie załącza:

 • poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;
 • autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe albo artystyczne;
 • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
 • działalność popularyzującą naukę;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.

 

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej. Załączniki wymagają podpisu kandydata.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

 

Wykaz akt:

Wykaz dokumentów do 1 etapu 

Wykaz dokumentów do 2 etapu 

Wzory dokumentów:

 1. Ankieta oceny osiągnięć naukowych 
 2. Skrócony wniosek 
 3. Wniosek opisowy 
 4. Kwestionariusz  

 

Podstawy prawne