W celu uniknięcia błędów podczas uzupełniania wniosków składanych do NCN prosimy o zapoznanie się z nowym  formularzem zawierającym dane jednostki, które należy wprowadzić do systemu OSF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2016 i 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało harmonogram naboru wniosków na 2016 r. oraz podało szczegółowy harmonogram naboru wniosków na 2017 r. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie przypominamy, że w związku z koniecznością wykonywania kontroli zarządczej, uprzejmie prosimy, aby wszystkie wnioski i umowy dotyczące projektów badawczych były akceptowane przez Dziekana Wydziału. Akceptacja powinna być potwierdzona podpisem Dziekana na egzemplarzu wniosku i umowy zostającym w Uczelni.

Jednocześnie prosimy, aby przy składaniu Umowy o finansowanie projektu do podpisu pana Rektora była załączona stosowna informacja o Obszarach/Dziedzinach/Dyscyplinach oraz Klasyfikacji GBAORD (druk POLON klasyfikacje.pdf).

Są to informacje obowiązkowe, niezbędne do zarejestrowania projektu w systemie POL-on.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2015

Wstępny harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2015

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

ETIUDA

15 grudnia 2014

16 marca

16 września 2015

SYMFONIA

15 grudnia 2014

16 marca

16 września 2015

OPUS

16 marca

16 czerwca

16 grudnia 2015

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

PRELUDIUM

16 marca

16 czerwca

16 grudnia 2015

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA

16 marca

16 czerwca

16 grudnia 2015

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

FUGA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

SYMFONIA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że został uruchomiony punkt informacyjny dla wnioskodawców.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu uniknięcia błędów podczas uzupełniania wniosków składanych do NCN prosimy o zapoznanie się z formularzem zawierającym dane jednostki, które należy wprowadzić do systemu OSF.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja projektów badawczych

Wszystkie krajowe projekty badawcze finansowane ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę oraz finansowane ze źródeł pozabudżetowych z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów strukturalnych i wspólnotowych oraz projektów wspomagających uczestnictwo w tych programach, przed przekazaniem do Rektora lub Prorektora, wymagają rejestracji w Biurze Nauki.

Wszystkie wnioski i umowy dotyczące projektów badawczych powinny być akceptowane przez Dziekana Wydziału. Akceptacja powinna być potwierdzona podpisem Dziekana na egzemplarzu wniosku i umowy, zostającym w Uczelni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 8 kwietnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych.

W rozporządzeniu tym prosimy zwrócić uwagę na:

§ 35.2. 1. Projekty badawcze własne, na które zostały przyznane środki finansowe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 35.3. 1. Projekty badawcze promotorskie, na które zostały przyznane środki finansowe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r., Dz.U. z 2010 r., nr 45, poz. 262.

Wzór aneksu do umowy na projekt badawczy