Harmonogram konkursów międzynarodowych w okresie od marca do listopada 2017 r.

 

Instytucja Konkurs Termin Naboru  Rola SGGW Opis konkursu Kwota dofinansowania
KE Horyzont2020/Excellent Science FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 01.03.2016-27.09.2017 Wnioskodawca FET  (Technologie przyszłości)This call aims to support the early stages of joint science and technology research for radically new future technological possibilities. The call is entirely non-prescriptive with regards to the nature or purpose of the technologies that are envisaged and thus targets mainly the unexpected. A bottom-up selection process will build up a diverse portfolio of projects. In order to identify and seize opportunities of long-term benefit for citizens, the economy and society, the early detection of promising new areas, developments and trends, wherever they come from, will be essential. The FET-Open call also seeks for coordination and support activities to turn Europe into the best place in the world for responsible collaborative research and innovation on future and emerging technologies that will make a difference for society in the decades to come. Finally, a specific topic under this call aims to stimulate innovation by initiating entrepreneurial activities around results from FET research projects. 1,800,000EUR/konkurs
KE Horyzont2020/Excellent Science : The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA): support researchers to establish themselves on a more 01.12.2016-5.04.2017 Wnioskodawca Research and Innovative Staff Exchange                 The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa). The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative ideas into innovative products, services or processes.                                                               80,000,00EUR/konkurs
KE Horyzont2020/Excellent Science: The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 5.04-28.09.2017 Wnioskodawca Co-funding of regional, national and international programmes   The COFUND scheme aims to stimulate regional, national or international programmes to foster excellence in researchers' training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Skłodowska-Curie actions. This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career. 80,000,00EUR/konkurs
KE Horyzont2020/Excellent Science: The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 11.04-14.09.2017 Wnioskodawca  Individual Fellowships: MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel , MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel , MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel , MSCA-IF-EF-ST Standard EF , MSCA-IF-GF Global Fellowships.                                                                                                                                     The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to work on research and innovation in a European context (EU Member States and Associated Countries) or outside Europe. The scheme particularly supports the return and reintegration of researchers from outside Europe who have previously worked here. It also develops or helps to restart the careers of individual researchers that show great potential, considering their experience.
248,700,00EUR/konkurs
KE Horyzont2020/Spreading excellence and widening participation 12.04-15.11.2017 Wnioskodawca ERA Chairs Outstanding researchers can have a decisive and positive impact on the culture and performance of research institutions. Yet issues such as the availability of research funding, institutional rigidities and access to resources can hamper the mobility of such leaders to promising institutions, particularly in low R&I performing countries. ERA Chairs actions will address the specific challenge of creating the appropriate conditions and opportunities for high quality researchers and research managers to move and engage with willing institutions to improve the excellence of their research and thereby modify their research and innovation landscape. 33,910,180EUR/konkurs
KE Horyzont2020/Spreading excellence and widening participation 11.05.-15.11.2017 Wnioskodawca Twinning: The specific challenge is to address networking gaps and deficiencies between the research institutions of the Widening countries and internationally-leading counterparts at EU level. Twinning aims at significantly strengthening a defined field of research in a university or research organisation from a Widening country by linking it with at least two internationally-leading research institutions in other Member States or Associated Countries. Twinning will: Enhance the S&T capacity of the linked institutions with a principal focus on the university or research organisation from the Widening Country; Help raise the research profile of the institution from the Widening country as well as the research profile of its staff. These should include at least a number of the following: short term staff exchanges; expert visits and short-term on-site or virtual training; workshops; conference attendance; organisation of joint summer school type activities; dissemination and outreach activities.
Successful Twinning proposals will have to clearly outline the scientific strategy for stepping up and stimulating scientific excellence and innovation capacity in a defined area of research as well as the scientific quality of the partners involved in the twinning exercise.
33,910,180EUR/konkurs
NCBR EUREKA 17.02-10.04.2017 Wnioskodawca Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. 2 mln zł/konkurs
NCBR ERA-NET CO-FUND                EMEurope 02.11.2016-06.02.2017 Wnioskodawca Electric Mobility Europe                                                                                                                               Electric Mobility Europe (EMEurope) jest międzynarodową inicjatywą ustanowioną przez grupę krajów i regionów we współpracy z Komisją Europejską oraz stowarzyszeniem European Green Vehicles Initiative. Program jest realizowany w formule ERA-NET Co-Fund, bazując na doświadczeniach oraz rezultatach uzyskanych w latach 2010-2015 w ramach Programu ERA-NET Electromobility+. W skład konsorcjum wchodzi 20 instytucji finansujących badania naukowe w dziedzinie transportu z 14 krajów. Głównym celem inicjatywy Electric Mobility Europe jest rozwój i popularyzacja mobilności elektrycznej w Europie. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.
NCBR ERA-NET CO-FUND             EuroNanoMed III zakończenie naboru wniosków wstępnych - 16.01.2017
zakończenie naboru wniosków pełnych - 9.06.2017 (procedura dwuetapowa)
Wnioskodawca ERA-NET EuroNanoMed III cofund                                                                                                           Program EuroNanoMed III rozwija założenia programu ERA-NET EuroNanoMed II w nowej perspektywie finansowej - Horyzont 2020. Program zajmuje się tematyką nanomedycyny, czyli zastosowaniem nanotechnologii dla zdrowia. Nanotechnologia jest strategicznym priorytetem w Europie, a technologie związane z tym sektorem mają wpływ na wzrost dobrobytu społecznego i gospodarczego, jak również oddziałują bezpośrednio na styl życia obywateli w wielu dziedzinach między innymi w obszarze ochrony zdrowia, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), ochronie środowiska. EuroNanoMed III ma na celu wspieranie konkurencyjności europejskiej nanomedycyny, a partnerzy poprzez wspieranie projektów badawczych i wdrożeniowych dążą do wzmocnienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, szpitalami i przedsiębiorstwami.  Dofinansowanie dla jednego projektu -maksymalnie 200 000 euro
NCBR ERA-NET CO-FUND  M-ERA.NET Call 2017 22.03-13.06.2017 Wnioskodawca Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
NCBR ERA-NET CO-FUND      QuantERA zakończenie naboru wniosków wstępnych - 15.03.2017
zakończenie naboru wniosków pełnych - 30.06.2017 (procedura dwuetapowa)
Wnioskodawca ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.                                                                                              Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii kwantowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
NCBR Wspólpraca dwustronna:Polska-Luksemburg POL-LUX 17.01-26.04.2017 Wnioskodawca Współpraca obejmująca następujące zagadnienia:

    projektowanie usług dla biznesu
    rozwój i działanie systemów finansowych
    bezpieczeństwo informacji
    działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

 

 
 NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
 
NCBR Wspólpraca dwustronna:Polska-Chiny ogłosenie konkursu -przełom marca i kwietnia 2017 Wnioskodawca  Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

    Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
    Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
    Material science, including bio-materials, nano-materials;
    Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
    Food science and technology, including food processing technology and food safety;
    Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
    Information and communication technologies (ICT);
    Space research;
    Unmanned aerial vehicle technologies (UAV)
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 500 000 EUR na pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
NCBR Wspólpraca dwustronna:Polska-Berlin 16.02-24.05.2017 Wnioskodawca wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze
 
Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis.
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
NCBR Wspólpraca dwustronna:Polska-Singapir 15.02-15.05.2017 Wnioskodawca konkurs na wspólne projekty badawcze w następującym obszarze:
 
“Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications”
 Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 220 000 EUR na pojedynczy projekt
MNiSW Premia na Horyzoncie Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły. Wnioskodawca Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:
   1)  20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
   2)  25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
MNiSW
Polsko-Ukraińska 
23.01– 24.04.2017 r. Wnioskodawca Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi. Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:
•technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
•energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
•ekologia i ochrona środowiska;
•nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
•nowe materiały;
•nauki humanistyczne i społeczne;
•technologie obronne.
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615), MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.