Nauka

Biuro Nauki i Projektów - aktualności


W celu uniknięcia błędów podczas uzupełniania wniosków składanych do NCN prosimy o zapoznanie się z nowym  formularzem zawierającym dane jednostki, które należy wprowadzić do systemu OSF.

——————————————————————————————————————————————————————————

Minsterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozowjowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców ora uczestników studiów doktoranckich

Zgodnie z powyższym obulikowano również Komunika Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu składania wniosków na potencjał badawczy i na dotacje dla młodych naukowców. Treś komunikatu TUTAJ.

——————————————————————————————————————————————————————————

Informujemy, że Minsterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

——————————————————————————————————————————————————————————

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

——————————————————————————————————————————————————————————

Informujemy, że Narodowe  Centrum Nauki ogłosiło haromongram konkursów na 2015 rok. 

——————————————————————————————————————————————————————————

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że został uruchomiony punkt informacyjny dla wnioskodawców.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

Zapytania można składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

——————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 23.10.2014 r. Biuro Nauki otrzymało informacje z Centrum Informatycznego odnośnie zablokowanych biletów na ELD.

Uprzejmie informujemy, że doktoranci, którzy mają problem z załadowaniem biletu ZTM na ELD powinni zgłosić się z legitymacją do Centrum Informatycznego - pok. nr 18 w celu usunięcia blokady.

——————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 08.10.2014 r. Biuro Nauki otrzymało za pośrednictwem Centrum Informatycznego informację z ZTM, że z przyczyn technicznych
NIE MOŻNA aktywować ZABLOKOWANEGO biletu na ELD
(również w punkcie ZTM na ul. Żelaznej 61).

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji  jest załadowanie biletu na karcie miejskiej lub wyrobienie duplikatu ELD (koszt duplikatu pokrywa doktorant).

Prosimy przekazać powyższą informację doktorantom.

——————————————————————————————————————————————————————————

Od 1 lipca 2014 r. Rekltorzy Uczelni mogą składac wnioski o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - szczegóły TUTAJ

——————————————————————————————————————————————————————————

W związku z Zarządzeniem nr 8 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r., w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uprzejmie informujemy, że wszystkie umowy o finansowanie projektu muszą mieć przygotowane odpowiednie dokumenty dotyczące Identyfikacji czynników ryzyka i ryzyka dla projektu.

Każdy Kierownik projektu dokonuje identyfikacji czynników ryzyka i ryzyka dla projektu (z perspektywy SGGW) przed podpisaniem umowy (§ 13  polityki zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Przygotowane Umowy bez stosownych załączników dotyczących identyfikacji czynników ryzyka i ryzyka dla projektu nie będą podpisane.

——————————————————————————————————————————————————————————

Z dniem wejścia w życie Uchwały nr 90/2013 z dnia 12.12.2013 r. straciła moc Uchwała Rady NCN nr 71/2013 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.:

——————————————————————————————————————————————————————————

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych: 

  • Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

——————————————————————————————————————————————————————————

Informujemy, że Narodowe  Centrum Nauki ogłosiło haromongram konkursów na 2014 rok. 

——————————————————————————————————————————————————————————

Biuro Nauki informuje i przypomina, że ze względu na wprowadzone przez NCN regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych, należy zapoznać się z przygotowanym przez NCN katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/koszty-kwalifikowane-i-niekwalifikowane.pdf,
planując zatrudnienie w projekcie kierować się zaleceniami NCN 
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zalecenia-Rady-NCN-w-sprawie-wynagrodzen-w-projektach.pdf
Pełna treść ogłoszenia http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-10-09-koszty-i-wynagrodzenia-w-projektach

——————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 2 marca weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2013 r., poz. 296)

——————————————————————————————————————————————————————————
 

22 stycznia 2013 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 101)

——————————————————————————————————————————————————————————


W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, nie ma podstaw prawnych do wydawania „Świadectw ukończenia studiów doktoranckich”.

——————————————————————————————————————————————————————————

Biuro Nauki prosi o zapoznanie się z instrukcją NCN dotyczącą wprowadzania zmian w projektach zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN:

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/formularze/2012_06_instrukcja_wprowadzania_zmian.pdf

w szczególności z obowiązkiem informowania Centrum o dokonanych zmianach w realizacji projektów dokonywanych za zgodą kierownika jednostki i niewymagającej pisemnej zgody Centrum „Każdorazowo w przypadku dokonywania poniższych zmian, zgodnie z zapisami umowy kierownik projektu i kierownik jednostki są zobowiązani do poinformowania Centrum o ich zaistnieniu przez zawarcie stosownych informacji w najbliższym raporcie rocznym oraz raporcie końcowym…”

——————————————————————————————————————————————————————————

Informacja w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną SGGW rozpraw doktorskich bronionych w SGGW:

Zarządzenie Nr 14/2012 z 22 maja 2012 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

———————————————————————————————————————————————————————————

W celu uniknięcia błędów podczas uzupełniania wniosków składanych do NCN prosimy o zapoznanie się z formularzem zawierającym dane jednostki, które należy wprowadzić do systemu OSF.

———————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dla realizujących projekty badawcze

Biuro Nauki prosi o zapoznanie się z informacją dotyczącą raportów końcowych, wymogów oraz załączników związanych ze złożeniem tych raportów do Narodowego Centrum Nauki zamieszczoną na stronie

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/informacje-dla-realizujacych-projekty

———————————————————————————————————————————————————————————

Biuro Nauki informuje, że weszło w życie Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 03.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w SGGW w Warszawie.

Zmieniony został § 14 zarządzenia nr 29 z dnia 22.08.2008 r.

Aktualne brzmienie tego paragrafu:

„Identyfikacja czynników ryzyka i ryzyka dla potrzeb projektów (z perspektywy uczelni) dokonywana jest przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu.”

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie kierowane do zatwierdzenia przez Prorektora ds. Nauki umowy o finansowanie projektów, zawierały stosowną analizę ryzyka, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w powyższym zarządzeniu. Dotyczy to również już podpisanych umów.

——————————————————————————————————————————————————————————————

SGGW w Warszawie rozpoczęło współpracę z firmą zewnętrzną, która zajmuje się doradztwem i obsługą w zakresie patentów.

Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące procedury zgłaszania patentów/wynalazków dostępne są tutaj

Wszelkie zgłoszenia dotyczące patentów prosimy kierować na mail do Biura Nauki

——————————————————————————————————————————————————————————————

Z dniem 1 lutego 2011 roku tworzony jest rejestr konferencji naukowych. Formularze rejestracyjne oraz informacje szczegółowe dotyczące procedury zgłaszania konferencji dostępne są tutaj:

——————————————————————————————————————————————————————————————

W związku z koniecznością wykonywania kontroli zarządczej uprzejmie prosimy, aby wszystkie wnioski i umowy dotyczące projektów badawczych były akceptowane przez Dziekana Wydziału. Akceptacja powinna być potwierdzona podpisem Dziekana na egzemplarzu wniosku i umowy, zostającym w Uczelni.