SGGW

01
sierpnia
2018

Konferencja „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zapraszają na V konferencję naukową „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania”.

Konferencja dotyczy gospodarowania na terenach Natura 2000, w szczególności położonych w dolinach rzecznych. Obszary te wymagają nowatorskich sposobów zarządzania, zapewniających zachowanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych lub ich poprawę, a także akceptowalność przez lokalne społeczności. Oceny środowiskowe wywołują w ostatnim czasie wiele kontrowersji i są źródłem wielu konfliktów pomiędzy inwestorami, ekspertami i przyrodnikami.         

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji aktualnych osiągnięć badawczych jednostek, wymiany opinii i doświadczeń w zakresie opracowania dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności ich wdrażania do codziennej praktyki. Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na pojawiające się aktualne problemy związane z ochrona przyrody.

Termin: 20-21 września 2018 r.

Lokalizacja: Urszulin (Poleski Park Narodowy)

Konferencja skierowana jest do: naukowców, pracowników administracji państwowej związanej z ochroną przyrody, ekspertów RDOŚ, przedstawicieli organizacji samorządowych realizujących zadania związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wybrane referaty:

  • Modele prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000 – Piekut K., Pawluśkiewicz B., Brzank M. (SGGW w Warszawie)
  • Prawne problemy ochrony przyrody przy realizacji inwestycji w ramach gospodarowania wodami na obszarach Natura 2000 – Nyka M. (Uniwersytet Gdański);
  • #Zamek Stobnica: wiele hałasu o Natura 2000. Fakty i mity z przewagą mitów – Tryjanowski P. (UP w Poznaniu);
  • Rozwój zrównoważonych systemów produkcji na trwałych użytkach zielonych – Stypiński P. (SGGW w Warszawie);
  • Uwarunkowania formalno-organizacyjne kontroli jakości ekosystemów wodnych w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring jakości wód zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną oraz monitoring siedlisk przyrodniczych zgodny z Dyrektywą Siedliskową – Kolada A. (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy);
  • Jak rozpoznać i jak chronić najcenniejsze siedliska rzeczne? Nowe problemy w wynikach najnowszych badań rzek włosienicznikowych – Szoszkiewicz K., Gebler D. (UP w Poznaniu);
  • Czy system Natura 2000 stanowi optymalną platformę dla zrównoważonego gospodarowania i ochrony przyrody w dolinach rzecznych? – Puchalski W. (ekolog niezrzeszony)

Komunikat
Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy:

SGGW w Warszawie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu