Kierunki studiów

Turystyka i rekreacja


Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy obszarów z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych. Umożliwia studentom zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych, turystyki wiejskiej oraz hotelarstwa i gastronomii.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja ma podstawową wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru turystyki i rekreacji oraz ich miejsca w systemie nauk. Zna podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji. Wie, jakie są funkcje i rodzaje turystyki oraz ma ogólną wiedzę na temat prawidłowości rozwoju turystyki, z uwzględnieniem zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju. Znane są mu zasady i uwarunkowania funkcjonowania rynku usług turystycznych w gospodarce, a zwłaszcza posiada wiedzę na temat potencjału turystycznego obszarów niezurbanizowanych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania w turystyce na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz funkcjonowania organizacji krajowych i międzynarodowych działających na rynku turystycznym. Ma wiedzę o ogólnych zasadach funkcjonowania (organizacji i zarządzania) przedsiębiorstw sektora usług turystycznych. Zna metody i techniki obsługi ruchu turystycznego. Wykazuje się podstawową wiedzą na temat historii, kultury, architektury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajoznawstwa oraz ich znaczenia dla turystyki. Identyfikuje uwarunkowania rozwoju turystyki w wybranych regionach świata i krajach. Posiada ogólną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, funkcjonowaniu ekosystemów i metodach oceny ich przydatności, sposobach przystosowania ekosystemów dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz ich zmianach zachodzących pod wpływem turystyki i rekreacji. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu ochrony przyrody w Polsce. Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania organizmu ludzkiego i jego potrzebach, szczególnie podczas uprawiania turystyki i rekreacji. Wykazuje podstawową wiedzę z zakresu organizowania przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej oraz potrzeb i oczekiwań konsumenta w odniesieniu do terenów wypoczynkowych. Posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz ekologicznych efektów rozwoju turystyki. Zna wybrane technologie informacyjne stosowane w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego. Dysponuje podstawową wiedzą na temat aspektów prawa z zakresu turystyki i rekreacji, ochrony własności intelektualnej, ochrony konsumenta na rynku usług turystycznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi identyfikować i opisywać problemy w obszarze turystyki i rekreacji oraz proponować ich rozwiązania. Umie analizować i oceniać stan rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój różnych form turystyki i rekreacji. Przygotowuje ofertę turystyczną z uwzględnieniem elementów poznawczych, kształcących i wychowawczych. Ocenia przydatność środowiska przyrodniczego dla turystyki i rekreacji oraz zmiany zachodzące w nim pod wpływem turystyki i rekreacji. Jest w stanie projektować elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenu. Wyszukuje i analizuje dane dotyczące branży turystycznej, stanu rozwoju usług turystycznych oraz przedstawia wykonaną analizę. Ocenia walory krajoznawcze i dokonuje waloryzacji turystycznej regionu. Interpretuje mapy i inne źródła informacji dotyczące orientacji w terenie. Identyfikuje problemy zarządzania organizacją oraz dobiera odpowiednie metody i techniki w zarządzaniu organizacją. Potrafi projektować zajęcia z zakresu różnych form rekreacji. Wykorzystuje w praktyce zasady komunikowania się i autoprezentacji. Posiada umiejętność tworzenia podstawowych projektów i typowych prac pisemnych z obszaru turystyki i przedstawienia ich w formie prezentacji ustnej. Ma umiejętności językowe na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fachowej. Identyfikuje problemy etyczne i zawodowe związane z turystyką i rekreacją.

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja na studiach I stopnia posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, rolniczych i leśnych oraz przyrodniczych. Jest przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w tej dziedzinie, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się z interesariuszami, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji turystyki i rekreacji. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja ma zaawansowaną, aktualną wiedzę na temat turystyki. Potrafi scharakteryzować jej poszczególne formy i rodzaje oraz określić ich specyfikę. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat uwarunkowań (kulturowych, przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, etycznych) funkcjonowania sektora usług turystycznych i rekreacyjnych. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na rynku, także w relacjach z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, klientami i interesariuszami. Wykazuje się szczegółową i aktualną wiedzą na temat roli człowieka w turystyce i jego potrzeb. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania grup społecznych w turystyce i rekreacji. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu różnorodnych źródeł danych oraz oprogramowania wykorzystywanego w turystyce i rekreacji. Zna trendy i kierunki rozwoju rynku usług turystycznych w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i potrzebami interesariuszy. Ma poszerzoną wiedzę na temat technik i narzędzi analizy oraz planowania rozwoju turystyki i rekreacji. Wykazuje poszerzoną wiedzę na temat systemu polityki turystycznej, jego instrumentów i zasad ich stosowania na poziomie centralnym i regionalnym. Posiada wiedzę z zakresu budowy produktu turystycznego, strategii jego rozwoju i pozycjonowania. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat mechanizmów oddziaływania turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i otoczenie społeczno-gospodarcze. Zna możliwości wykorzystania cennych zasobów przyrodniczych oraz obszarów wiejskich dla potrzeb turystyki i rekreacji. Ma rozszerzoną wiedzę na temat delimitacji i oceny walorów regionów turystycznych. Wykazuje się wiedzą z zakresu metod i technik pracy doradczej w turystyce.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego analizowania przeobrażeń zachodzących na rynku usług turystycznych, wpływu turystyki i rekreacji na środowisko społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. Umie przygotować ofertę turystyczną dla wybranych grup konsumentów oraz przygotować strategię jej promocji. Posiada umiejętności w zakresie budowania strategii nowego produktu turystycznego oraz analizowania istniejących produktów. Wie, jak dokonać analizy porównawczej różnych modeli i struktur zarządzania turystyką w Polsce i w innych krajach. Dobiera narzędzia stymulowania i wspierania rozwoju turystyki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Integruje wiedzę z różnych obszarów związanych z turystyką i rekreacją: przyrodniczego, społeczno-kulturowego, prawnego i gospodarczego. Przewiduje konsekwencje przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze działań związanych z rozwojem turystyki i rekreacji. Potrafi wykonać projekty z zakresu turystyki i rekreacji. Sprawnie posługuje się normami i zasadami prawnymi w zakresie turystyki i rekreacji oraz wiedzą z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych do rozwiązywania zagadnień związanych z turystyką i rekreacją. Formułuje wnioski na temat podstawowych kwestii z obszaru turystyki i rekreacji na podstawie różnych źródeł informacji o tej tematyce. Potrafi zaprojektować zadanie terenowe związane z obsługą grupy turystycznej i organizacją imprez turystycznych. Planuje i realizuje zadanie badawcze z zakresu turystyki i rekreacji, wykorzystując różnorodne źródła informacji. Potrafi zaprezentować problem badawczy z zakresu turystyki i rekreacji z wykorzystaniem techniki multimedialnej, również w języku angielskim. Komunikuje się, stosując właściwy język i terminologię z zakresu turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fachowej.

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja na studiach II stopnia posiada wiedzę i umiejętności stosowne do wymagań współczesnego rynku pracy i zachodzących w nim zmian. Wiedza ta jest poszerzona w stosunku do studiów pierwszego stopnia, co umożliwia podejmowanie przez niego samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji. Samodzielność i kreatywność absolwentów jest kształtowana podczas różnego rodzaju ćwiczeń, zajęć terenowych i seminariów oraz przez realizację pracy magisterskiej. Absolwent potrafi formułować zagadnienia i wydawać opinie z zakresu turystyki i rekreacji. Jest on przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Umie współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania i organizacji w zakresie turystyki i rekreacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • biurach podróży;
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych;
  • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji;
  • gospodarstwach agroturystycznych;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • organizacjach społecznych.