Kierunki studiów

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich


Kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli in situ i ex-situ zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. Zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których szczególnie zwraca się uwagę na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Ważnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich ma wiedzę o roli nauk podstawowych w poznaniu biologii zwierząt towarzyszących, amatorskich i dzikich oraz środowiska ich bytowania. Opisuje przyczyny i skutki naturalnych procesów i zjawisk w środowisku. Rozumie znaczenie chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i amatorskich w życiu człowieka, a w szczególności znaczenie relacji człowiek – zwierzę. Ocenia oddziaływanie człowieka na środowisko bytowe zwierząt dzikich. Rozumie rolę ochrony gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem i posiada wiedzę i umiejętności prowadzenia ich ochrony w różnych, naukowo uzasadnionych formach. Potrafi śledzić informacje dotyczące gatunków zwierząt zagrożonych oraz formułować oceny i sądy. Jest zdolny, zgodnie z podstawami naukowymi, prowadzić hodowlę zwierząt towarzyszących (psów, kotów, koni), amatorskich (drobiu ozdobnego, gołębi, gryzoni, płazów, gadów, ryb akwariowych) i wybranych gatunków zwierząt dzikich oraz prowadzić doradztwo w tym zakresie. Posiada wiedzę na temat wykorzystania zwierząt w służbie, rekreacji i terapii.

Absolwent opisuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem królestwa zwierząt. Zna strukturę i zasady funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji. Zna organizację systemów ekologicznych i omawia rolę zwierząt w ekosystemach. Zna budowę i właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych, nieorganicznych i biocząstek, także ich znaczenie w organizmie zwierząt. Zna specyficzne cechy morfologii i zachowania charakteryzujące poszczególne gatunki i rasy zwierząt towarzyszących i amatorskich. Ma wiedzę dotyczącą prawidłowego środowiska utrzymywania zwierząt, właściwego obchodzenia się z nimi i utrzymania ich dobrostanu. Dobiera właściwe metody chowu zwierząt amatorskich i towarzyszących człowiekowi stosownie do gatunku i biologii. Ma wiedzę o wykorzystaniu zwierząt w celach terapeutycznych, rekreacyjnych i służbowych. Zna stan i zagrożenia dotyczące bioróżnorodności zwierząt. Zna cele prowadzenia ochrony i restytucji gatunku/populacji. Wskazuje sposoby zarządzania populacjami zwierząt z zastosowaniem odpowiednich metod hodowli. Posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie hodowli i ochrony zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych, parkach krajobrazowych, w warunkach fermowych oraz laboratoriach. Posiada wiedzę o naturalnej bazie pokarmowej zwierząt dzikich oraz surowcach i produktach stosowanych w żywieniu zwierząt towarzyszących, amatorskich i dzikich utrzymywanych w warunkach hodowli zamkniętej oraz zna ich potrzeby pokarmowe. Zna metody oceny jakości i wartości pokarmowe pasz i karm stosowanych w żywieniu zwierząt. Posiada wiedzę o narzędziach informatycznych oraz parametrach statystycznych służących do opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Reprezentuje podstawowy poziom wiedzy ekonomicznej, prawnej i społecznej. Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz umie korzystać z informacji patentowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ocenia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji. Inwentaryzuje i waloryzuje ekosystemy zwierząt dzikich. Ocenia środowisko życia zwierząt oraz wielkość populacji i ogólny stan zdrowotny. Ocenia stan i zagrożenia bioróżnorodności zwierząt oraz umie prowadzić działania w celu ich ochrony i restytucji. Stosuje odpowiednie metody chowu i hodowli oraz zarządza populacją zwierząt. Potrafi zaplanować bazę pokarmową dla zwierząt dzikich w warunkach hodowli zamkniętej. Potrafi interpretować zachowania się zwierząt oraz oceniać parametry dobrostanu zwierząt. Identyfikuje zagrożenia powodowane przez różne czynniki w środowisku bytowania zwierząt. Potrafi służyć doradztwem w zakresie utrzymania, żywienia i postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi i amatorskimi. Bilansuje receptury dawek pokarmowych oraz gotowych karm dla zwierząt towarzyszących i amatorskich, z uwzględnieniem odpowiednich procesów obróbki surowców i karm. Umie opracowywać wychowanie i podstawowe szkolenie oraz analizować problemy behawioralne wybranych zwierząt. Potrafi projektować różne typy akwariów, dobrać obsadę do zbiorników oraz wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w akwariach. Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi. Interpretuje podstawowe prawodawstwo dotyczące studiowanego kierunku. Posługuje się systemami informatycznymi w ocenie środowiska i hodowli zwierząt. Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami z wykorzystaniem różnych technik komunikowania się. Potrafi przygotować i przedstawić udokumentowane źródłowo opracowania i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym dotyczące studiowanego kierunku. Zna język obcy na poziomie B2.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich. Ich kompetencje obejmują żywienie zwierząt i dietetykę, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków. Posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.

Na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich dotychczas nie uruchomiono studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w:

 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt);
 • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe, itp.);
 • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt;
 • placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych;

Są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów:

 • parki narodowe,
 • ogrody zoologiczne i parki dzikich zwierząt,
 • inspektoraty ochrony środowiska,
 • służby mundurowe wykorzystujące zwierzęta, np. policja,
 • prowadzenie hoteli dla zwierząt,
 • doradztwo w zakresie utrzymania i żywienia zwierząt towarzyszących,
 • prowadzenie własnych hodowli zwierząt towarzyszących,
 • praca w firmach produkujących karmę i akcesoria dla zwierząt,
 • praca w zwierzętarniach,
 • szkolenie zwierząt i opieka nad nimi.