Kierunki studiów

Finanse i rachunkowość


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do innych nauk. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych i teorii przedsiębiorstwa posługując się terminologią nauk ekonomicznych na podstawowym poziomie. Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych. Ma podstawową wiedzę o istocie rolnictwa i agrobiznesu oraz ich znaczeniu w gospodarce narodowej. Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Wykazuje się podstawową wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Identyfikuje i rozumie współzależności między finansami a zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Posiada podstawową wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Dysponuje podstawową wiedzą o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Ma podstawową wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze agrobiznesu i gospodarki żywnościowej. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i polityki gospodarczej. Posiada wiedzę na temat podstaw bankowości komercyjnej i spółdzielczej, w tym zasad ustalania stóp procentowych, analizy sytuacji finansowej banków, oceny ryzyka. Dysponuje podstawową wiedzą o systemie ubezpieczeń, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i instrumenty z zakresu matematyki finansowej oraz ma wiedzę na temat możliwości ich zastosowania do rozwiązywania problemów finansowych podmiotów sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma podstawową wiedzę z zakresu opracowywania działań marketingowych dla różnych produktów i usług finansowych z uwzględnieniem ich specyfiki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w tym ocenia środowisko pracy pod kątem psychologicznym, fizycznym i społeczno-ekonomicznym. Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym szczególnie finansów i rachunkowości. Umie posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać dane do analizy prostych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu realizacji prostego zadania z zakresu finansów i rachunkowości, formułuje wnioski oraz sądy na podstawie wyników. Prawidłowo prognozuje procesy i zjawiska finansowe. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów finansowo-rachunkowych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych. Jest w stanie przygotować prace pisemne w języku polskim oraz języku obcym o tematyce finanse i rachunkowość. Umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim oraz języku obcym poruszające zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości. Ma umiejętności językowe w tym zakresie na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem warunków ich funkcjonowania. Potrafi ocenić przyczyny i konsekwencje zjawisk finansowych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie. Pozyskuje dane i weryfikuje ich jakość, w celu analizowania procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. Określa potrzebę i kierunki dalszego samodoskonalenia. Jest w stanie zaprezentować wyniki badań własnych wraz z uzasadnieniem. Przygotowuje biznesplan (także plan finansowy) oraz wykonuje analizę finansową przedsiębiorstwa, włączając przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu. Wykonuje analizę finansową i ocenia sytuację finansową budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Interpretuje informacje nt. zmian poziomu stóp procentowych, przygotowuje analizę sytuacji finansowej banków oraz ocenia ryzyka w obszarze bankowości komercyjnej i spółdzielczej. Umie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeniowym, w tym np. umie oszacować podstawowe elementy konstrukcji składki ubezpieczeniowej oraz wybranych świadczeń. Posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu matematyki finansowej, a także pozyskuje oraz przetwarza dane do analizy prostych problemów finansowych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu marketingu usług finansowych do rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z pozycjonowaniem produktów i usług finansowych na rynku. Potrafi dokonać oceny efektywności projektów inwestycyjnych i wyboru najkorzystniejszej propozycji, w zależności od zapotrzebowania. Jest w stanie także określić koszt kapitału i dokonać prawidłowego wyboru źródeł finansowania działalności. Umie księgować operacje gospodarcze i wykonywać kalkulacje, a także podejmować na ich podstawie decyzje finansowe.

Po studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość absolwent zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz ich analizowania. Absolwenci znają język obcy oraz potrafią posługiwać się nim w zakresie specjalistycznym w obszarze finansów i rachunkowości. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ma zawansowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym szczególnie nauki finanse. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych, teorii przedsiębiorstwa i nauki finanse, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ekonomii dotyczące funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, szczególnie w obszarze zjawisk finansowych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk ekonomicznych, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Ma pogłębioną wiedzę o istocie polityki pieniężnej oraz jej znaczeniu w gospodarce narodowej. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o istocie rolnictwa i agrobiznesu oraz ich znaczeniu w gospodarce narodowej. Posiada pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Objaśnia w poszerzonym zakresie znaczenie form i standardów w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej, w tym w szczególności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym finansowe struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Zna i rozumie poszerzony zakres pojęć i zasad z obszaru ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Znany mu jest poszerzony zakres zasad tworzenia i rozwoju form działalności w obszarach: sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń. Identyfikuje i rozumie zaawansowane współzależności między finansami a zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji zasad rachunkowości, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Wykazuje pogłębioną wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Posiada pogłębioną wiedzę o finansowaniu działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Zna i rozumie złożone zasady doradztwa finansowego oraz zjawisk finansowych w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i interpretacji prawa finansowego oraz sprawozdawczości finansowej. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o instrumentach inżynierii finansowej oraz kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Zna systemy informatyczne wykorzystywane przez podmioty działające na rynku. Posiada pogłębioną wiedzę na temat struktur i instytucji, w szczególności w zakresie zarządzania instytucjami finansowymi. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat gromadzenia, podziału i wydatkowania środków publicznych oraz finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, jak : analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi, w tym umie analizować i interpretować przyczyny oraz skutki zjawisk finansowych. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną na temat danego zagadnienia dotyczącego procesów i zjawisk ekonomicznych, w tym w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości, formułuje własne opinie oraz stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje. Prognozuje i modeluje złożone procesy i zjawiska z zakresu finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. Biegle posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami w celu rozwiązania złożonych problemów z obszaru finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnych problemów ekonomiczno-finansowych i przeprowadza procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie. Rozumie i analizuje zjawiska w obszarze finansów i rachunkowości oraz ocenia je teoretycznie. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, w tym potrafi sporządzić pisemną pracę semestralną. Cechuje go pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu finansów i rachunkowości, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych. Biegle posługuje się językiem obcym, wykorzystując specjalistyczną terminologię w zakresie finansów i rachunkowości, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości. Samodzielnie określa potrzeby i kierunki dalszego samodoskonalenia. Posiada umiejętność księgowania złożonych operacji gospodarczych oraz wykonania skomplikowanych kalkulacji w zależności od potrzeb zarządczych. Umie analizować potrzeby doradcze i zjawiska finansowe w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Interpretuje prawo finansowe oraz przygotowuje kompletne sprawozdania finansowe, a także podejmuje na ich podstawie decyzje. Dokonuje wyboru odpowiednich instrumentów z zakresu inżynierii finansowej w zależności od potrzeb podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Sprawnie obsługuje systemy informatyczne wykorzystywane w podmiotach indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku. Potrafi formułować własne opinie, dobierać krytycznie dane i metody analizy procesów i zjawisk w procesie zarządzania instytucjami finansowymi. Prawidłowo analizuje, interpretuje i formułuje własne opinie na temat procesów związanych z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków publicznych oraz finansowaniem deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Właściwie wyjaśnia zaawansowane koncepcje teorii ryzyka, w szczególności w obszarze jej praktycznych działów, jak : analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, percepcja ryzyka i zarządzanie ryzykiem.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumieją przyczyny i istotę zjawiska ryzyka na rynku finansowym oraz znają sposoby zarządzania ryzykiem. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności przeprowadzania analiz finansowych oraz wyciągania z nich właściwych wniosków. Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Rozumieją także konieczność ciągłego doskonalenia swych umiejętności i dalszego kształcenia, np. na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • instytucjach finansowych i bankach;
  • firmach ubezpieczeniowych;
  • giełdach i biurach maklerskich;
  • instytucjach rachunkowych;
  • agencjach konsultingowych;
  • przedsiębiorstwach agrobiznesu;
  • administracji państwowej i samorządowej;
  • placówkach naukowo-badawczych.