Kierunki studiów


SGGW jest uczelnią nowoczesną, kształcącą młodzież w systemie dwustopniowym.

Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów 3 – 4 lata.
Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów. Na Uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS, umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą.

SGGW jest koordynatorem programu MostAR, w ramach którego studenci od drugiego roku studiów mogą studiować 1 – 2 semestry na innej uczelni partnerskiej w kraju.

W roku 2013/2014 SGGW oferuje 34 kierunki studiów na studiach stacjonarnych, w tym 27 kierunków na studiach niestacjonarnych.

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne w trybie zaocznym Studia niestacjonarne w trybie wieczorowym
Architektura krajobrazu   Architektura krajobrazu
Biologia   Biologia
Bioinżynieria zwierząt    
Biotechnologia    
Bezpieczeństwo żywności    
Budownictwo Budownictwo  
Dietetyka    
Ekonomia Ekonomia  
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość  
Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna  
Gastronomia i Hotelarstwo Gastronomia i Hotelarstwo  
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich  
Informatyka Informatyka  
Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria  
Inżynieria ekologiczna    
Inżynieria środowiska Inżynieria środowiska  
Leśnictwo Leśnictwo  
Logistyka Logistyka  
Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska
Ogrodnictwo Ogrodnictwo  
Pedagogika Pedagogika  
Rolnictwo Rolnictwo  
Socjologia Socjologia  
Technika rolnicza i leśna Technika rolnicza i leśna  
Technologia drewna Technologia drewna Technologia drewna
Technologia żywności i żyw. człowieka (na WNoŻ) Technologia żywności i żyw. człowieka (na WNoŻ) Technologia żywności i żyw. człowieka (na WNoŻ)
Żywienie człowieka i ocena żywności (na WNoŻCziK) Żywienie człowieka i ocena żywności (na WNoŻCziK) Żywienie człowieka i ocena żywności (na WNoŻCziK)
Technologie energii odnawialnej Technologie energii odnawialnej  
Towaroznawstwo    
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja  
Weterynaria   Weterynaria
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie i inżynieria produkcji  
Zarządzanie Zarządzanie  
Zootechnika Zootechnika Zootechnika