Gospodarka

Oferta komercjalizacji


Oferta technologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


      1. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Sposób modyfikacji tworzyw drzewnych"

Zapraszamy do składania ofert nabycia prawa wyłącznego do patentu pn. "Sposób modyfikacji tworzyw drzewnych".

ZAPROSZENIE Z DNIA 17.10.2018r. DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE PRAW WYŁĄCZNYCH DO PATENTU

Termin składania ofert do 26 listopada 2018r.  do godz. 12.00 

Oferty należy składać w języku polskim i powinna zawierać dane Oferenta (nazwa, adres, KRS, NIP, REGON), oferowaną cenę nabycia netto, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego Zaproszenia. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta (należy załączyć aktualny dokument uprawniający przedstawiciela do reprezentacji). Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres ciitt@sggw.pl W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany doręczyć w terminie 7 dni ofertę w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.


   2. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Cela reakcyjna do chemiluminometru i/lub bioluminometru"

Zapraszamy do składania ofert nabycia prawa wyłącznego do patentu pn. "Cela reakcyjna do chemiluminometru i/lub bioluminometru"

ZAPROSZENIE Z DNIA 09.11.2018r. DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE PRAW WYŁĄCZNYCH DO PATENTU

Opis patentu

Termin składania ofert do 19 listopada 2018r.  do godz. 12.00 

Oferty należy składać w języku polskim i powinna zawierać dane Oferenta (nazwa, adres, KRS, NIP, REGON), oferowaną cenę nabycia netto, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego Zaproszenia. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta (należy załączyć aktualny dokument uprawniający przedstawiciela do reprezentacji). Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres ciitt@sggw.pl W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany doręczyć w terminie 7 dni ofertę w formie pisemnej na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.