Gospodarka

Centrum Innowacji i Transferu Technologii


CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie (CIiTT) działające od 1 marca 2013 r.  wspiera procesy transferu wiedzy i technologii SGGW, organizuje współpracę SGGW z otoczeniem gospodarczym oraz rozwój bazy badawczej Uczelni.

Centrum Innowacji i i Transferu Technolgii składa się z następujących zespołów:

  1. Zespół ds. współpracy z gospodarką działający w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzejem Lenartem - odpowiada m.in. za organizowanie współpracy SGGW z otoczeniem gospodarczym, tworzenie sieci współpracy z gospodarką, jednostkami naukowymi oraz administracją rządową i samorządową.

  2. Zespół ds. wsparcia projektów realizowanych w ramach programów krajowych  odpowiada w szczególności za inicjowanie i wspieranie realizacji projektów finansowanych z krajowych programów wdrażanych przez NCBiR.

  3. Zespół realizujący projekty ogólnouczelniane dofinansowane z funduszy strukturalnych odpowiada za inicjowanie i wspieranie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Wszelkie informacje z zakresu działalności CIiTT SGGW znajdują się na stronie Centrum: www.ciitt.sggw.pl