Employee

Maja Radziemska


dr inż.

Maja Radziemska

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Department of Environmental Management

+48 22 59 353 70Education:

- Doctor of Agricultural sciences, Specialization: Environmental chemistry, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

- Master, Bechelor of Environmental protection (November, 2004), Specialization: Water protection, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

Publications

 1. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2016: Effect of reactive materials on the content of selected elements in Indian mustard grown in Cr(VI)-contaminated soils. Journal of Ecological Engineering, 17, 2, 141–147.

 2. RADZIEMSKA M., JEZNACH J., MAZUR Z., FRONCZYK J., BILGIN A. 2016: Assessment of the effect of reactive materials on the content of selected elements in Indian mustard grown in Cu-contaminated soils. Journal of Water and Land Development, 28, 53–60.

 3. RADZIEMSKA M., FROCZNYK J., MAZUR Z., VAVERKOVA M. 2016: Oddziaływanie transportu kolejowego na zanieczyszczenie gleb i Pleurozium schreberi metalami ciężkimi. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, I, 1, 45–57.

 4. FRONCZYK J., LECH M., RADZIEMSKA M., SYCHOWICZ J. 2016: Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie. Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences, 71, 21-30.

 5. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M. 2016: Removal of copper(II) ions from groundwater using powdered devonian dolomite in premeable reactive barriers. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 11, 1, 113-121.

 6. RADZIEMSKA M., FRONCZYK J. 2015: Level and contamination assessment of soil along an expressway in an ecologically valuable area, central Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 13372-13387.

 7. SAS W., GŁUCHOWSKI A., RADZIEMSKA M., DZIĘCIOŁ J., SZYMAŃSKI A. 2015: Environmental and geotechnical assessment of the steel slags as a material for road structure. Materials, 8, 4857-4875.

 8. FRONCZYK J. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2015: Copper removal from contaminated groundwater using natural and engineered minerals in permeable reactive barriers. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 1a, 228-234.

 9. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2015: Heavy metal accumulation in bioindicators of pollution in urban areas of northeastern Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 1a, 216-223.

 10. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2014: Evaluation of diatomite and chalcedonite as reactive materials protecting groundwater in traffic infrastructure. Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3331-3339.

 11. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M. 2014: Kinetic studies of copper ions removal from aqueous solutions using various biosorbents filling permeable reactive barriers (PRBs). Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3384-3390.

 12. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2014: Effect of zeolite and halloysite on accumulation of trace elements in maize (Zea Mays L.) in nickel contaminated soil. Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3140-3146.

 13. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2014: The influence of compost prepared from by-products of the fishing industry on the selected properties of soil.Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences No 64, 161-169.

 14. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., TOMASZEWSKA Z., ŚWIĄTKOWSKI Ł. 2013: Effect of sodium chloride salinization on the seed germination of selected vegetable plants. Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences No 62, 444-453.

 15. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013: Assessment of tri- and hexavalent chromium phytotoxicity on Oats (Avena sativa L.) biomass and content of nitrogen compounds. Water Air Soil Pollut. 244, s. 1619-1632. DOI 10.1007/s11270-013-1619-9.

 16. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013: Influence of chromium (III) and (VI) on the concentration of mineral elements in oat (Avena sativa L.). Fresenius Environ. Bull. 22(4), s. 979-986.

 17. SAS W., SZYMAŃSKI A., RADZIEMSKA M., SOBAŃSKA-LEONOWICZ K., 2013: Wykorzystanie żużli stalowniczych w konstrukcjach nawierzchni drogowych - wybrane właściwości chemiczne i geotechniczne. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w p

 18. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., MACZUGA O., MAKUCH A. 2013: Heavy metal concentrations in soil and moss surroundings railroad. Fresenius Environ. Bull. 22(4), s. 955-961.

 19. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2013: Wykorzystanie kompostów otrzymanych na bazie małocennych gatunków ryb jeziorowych w nawożeniu rzodkiewki. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje 11-

 20. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., JEZNACH J. 2013: Influence of applying halloysite and zeolite to soil contaminated with nickel on the content of selected elements in Maize (Zea mays L.). Chemical Engineering Transactions, 32, s. 301-306.

 21. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., KOZŁOWSKI J., KOZŁOWSKI K., JEZNACH J. 2013: Małocenne gatunki ryb jeziorowych jako komponent do produkcji kompostów. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje 11-14.06

 22. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2012: Effect of some substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with chromium. Ecol. Chem. Eng. A 19(4-5), s. 361-368.

 23. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2012: Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w warunkach doświadczenia wazonowego z kompostami wytworzonymi z produktów ubocznych gospodarki rybackiej. Rocz. Glebozn. 63(4), s. 46-49.

 24. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., DEPTUŁA D. 2011: Wpływ stosowania środków do zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków w glebach wokół wybranych odcinków dróg Olsztyna. Ochr. Środ. i Zas. Natur. 50, s. 212-217.

 25. BĘŚ A., RADZIEMSKA M. 2011: Oznaczanie form węgla w próbkach środowiskowych, odpadach i ściekach z końcowym oznaczaniem metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR). Rozdział w monografii pt.: "Analityka i monitoring środowiska. Teoria i pra

 26. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011: Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem trój- i sześciowartościowym. Ochr. Środ. i Zas. Natur. 49, s. 566-575.

 27. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011: Effect of some substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with Cr (III) and Cr (VI). Ecol. Chem. Eng. A 18(11), s. 1497-1504.

 28. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2010: The effect of chromium (III) and chromium (VI) on the yield and content of nitrogen compounds in plants. J. Toxicol. Environ. Heal. A 73(17), s. 1274-1282.

 29. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: The effect of chromium content in soil on the concentration of some mineral elements in plants. Fresenius Environ. Bull. 18(7), s.1039-1045.

 30. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Content of nitrogen compounds in soil polluted with chromium (III), chromium (VI) after application of compost, zeolite and calcium oxide. Ecol. Chem. Eng. A 16(8), s. 1039-1046.

 31. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M., SIVITSKAYA V. 2009: Effect of compost, zeolite and calcium oxide on mineral nitrogen content in nickel contaminated soil. Ecol. Chem. Eng. A 16(8), s. 1047-1056.

 32. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. RADZIEMSKA M. 2009: Macroelement content in oats (Avena sativa L.) cultivated on soils contaminated with copper, zinc, tin, cobalt and manganese. Ecol. Chem. Eng. A 16(8): 1387-1394.

 33. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Kształtowanie się wybranych właściwości gleby zanieczyszczonej związkami chromu (III) i chromu (VI) pod wpływem dodatku kompostu, zeolitu i tlenku wapnia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 540, s. 305-312.

 34. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Zanieczyszczenie chromem a zawartość związków azotu w glebie. Ochr. Środ. i Zasob. Natural. 40, s. 88-95.

 35. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Oddziaływanie kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na zawartość węgla organicznego i składników mineralnych w glebie zanieczyszczonej chromem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 537, s. 413-420.