Employee

Maja Radziemska


dr inż.

Maja Radziemska

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Department of Environmental Management

+48 22 59 353 70Education:

- Doctor of Agricultural sciences, Specialization: Environmental chemistry, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

- Master, Bechelor of Environmental protection (November, 2004), Specialization: Water protection, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

Publications

 1. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M. 2016: Removal of copper(II) ions from groundwater using powdered devonian dolomite in premeable reactive barriers. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 11, 1, 113-121.

 2. RADZIEMSKA M., FRONCZYK J. 2015: Level and contamination assessment of soil along an expressway in an ecologically valuable area, central Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 13372-13387.

 3. SAS W., GŁUCHOWSKI A., RADZIEMSKA M., DZIĘCIOŁ J., SZYMAŃSKI A. 2015: Environmental and geotechnical assessment of the steel slags as a material for road structure. Materials, 8, 4857-4875.

 4. FRONCZYK J. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2015: Copper removal from contaminated groundwater using natural and engineered minerals in permeable reactive barriers. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 1a, 228-234.

 5. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2015: Heavy metal accumulation in bioindicators of pollution in urban areas of northeastern Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 1a, 216-223.

 6. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2014: Evaluation of diatomite and chalcedonite as reactive materials protecting groundwater in traffic infrastructure. Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3331-3339.

 7. FRONCZYK J., RADZIEMSKA M. 2014: Kinetic studies of copper ions removal from aqueous solutions using various biosorbents filling permeable reactive barriers (PRBs). Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3384-3390.

 8. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., FRONCZYK J., JEZNACH J. 2014: Effect of zeolite and halloysite on accumulation of trace elements in maize (Zea Mays L.) in nickel contaminated soil. Fresenius Environ. Bull. Vol. 23, 12a, 3140-3146.

 9. RADZIEMSKA M., MAZUR Z. 2014: The influence of compost prepared from by-products of the fishing industry on the selected properties of soil.Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences No 64, 161-169.

 10. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., TOMASZEWSKA Z., ŚWIĄTKOWSKI Ł. 2013: Effect of sodium chloride salinization on the seed germination of selected vegetable plants. Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences No 62, 444-453.

 11. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013: Assessment of tri- and hexavalent chromium phytotoxicity on Oats (Avena sativa L.) biomass and content of nitrogen compounds. Water Air Soil Pollut. 244, s. 1619-1632. DOI 10.1007/s11270-013-1619-9.

 12. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2013: Influence of chromium (III) and (VI) on the concentration of mineral elements in oat (Avena sativa L.). Fresenius Environ. Bull. 22(4), s. 979-986.

 13. SAS W., SZYMAŃSKI A., RADZIEMSKA M., SOBAŃSKA-LEONOWICZ K., 2013: Wykorzystanie żużli stalowniczych w konstrukcjach nawierzchni drogowych - wybrane właściwości chemiczne i geotechniczne. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w p

 14. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., MACZUGA O., MAKUCH A. 2013: Heavy metal concentrations in soil and moss surroundings railroad. Fresenius Environ. Bull. 22(4), s. 955-961.

 15. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2013: Wykorzystanie kompostów otrzymanych na bazie małocennych gatunków ryb jeziorowych w nawożeniu rzodkiewki. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje 11-

 16. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., JEZNACH J. 2013. Influence of applying halloysite and zeolite to soil contaminated with nickel on the content of selected elements in Maize (Zea mays L.). Chemical Engineering Transactions, 32, s. 301-306.

 17. RADZIEMSKA M., MAZUR Z., KOZŁOWSKI J., KOZŁOWSKI K., JEZNACH J. 2013: Małocenne gatunki ryb jeziorowych jako komponent do produkcji kompostów. Mat. IX Konf. Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje 11-14.06

 18. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2012: Effect of some substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with chromium. Ecol. Chem. Eng. A 19(4-5), s. 361-368.

 19. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J. 2012: Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w warunkach doświadczenia wazonowego z kompostami wytworzonymi z produktów ubocznych gospodarki rybackiej. Rocz. Glebozn. 63(4), s. 46-49.

 20. MAZUR Z., RADZIEMSKA M., DEPTUŁA D. 2011: Wpływ stosowania środków do zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków w glebach wokół wybranych odcinków dróg Olsztyna. Ochr. Środ. i Zas. Natur. 50, s. 212-217.

 21. BĘŚ A., RADZIEMSKA M. 2011: Oznaczanie form węgla w próbkach środowiskowych, odpadach i ściekach z końcowym oznaczaniem metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR). Rozdział w monografii pt.: "Analityka i monitoring środowiska. Teoria i pra

 22. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011: Wpływ kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej chromem trój- i sześciowartościowym. Ochr. Środ. i Zas. Natur. 49, s. 566-575.

 23. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2011: Effect of some substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with Cr (III) and Cr (VI). Ecol. Chem. Eng. A 18(11), s. 1497-1504.

 24. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2010: The effect of chromium (III) and chromium (VI) on the yield and content of nitrogen compounds in plants. J. Toxicol. Environ. Heal. A 73(17), s. 1274-1282.

 25. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: The effect of chromium content in soil on the concentration of some mineral elements in plants. Fresenius Environ. Bull. 18(7), s.1039-1045.

 26. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Content of nitrogen compounds in soil polluted with chromium (III), chromium (VI) after application of compost, zeolite and calcium oxide. Ecol. Chem. Eng. A 16(8), s. 1039-1046.

 27. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M., SIVITSKAYA V. 2009: Effect of compost, zeolite and calcium oxide on mineral nitrogen content in nickel contaminated soil. Ecol. Chem. Eng. A 16(8), s. 1047-1056.

 28. WYSZKOWSKI M., WYSZKOWSKA J. RADZIEMSKA M. 2009: Macroelement content in oats (Avena sativa L.) cultivated on soils contaminated with copper, zinc, tin, cobalt and manganese. Ecol. Chem. Eng. A 16(8): 1387-1394.

 29. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Kształtowanie się wybranych właściwości gleby zanieczyszczonej związkami chromu (III) i chromu (VI) pod wpływem dodatku kompostu, zeolitu i tlenku wapnia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 540, s. 305-312.

 30. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Zanieczyszczenie chromem a zawartość związków azotu w glebie. Ochr. Środ. i Zasob. Natural. 40, s. 88-95.

 31. WYSZKOWSKI M., RADZIEMSKA M. 2009: Oddziaływanie kompostu, zeolitu i tlenku wapnia na zawartość węgla organicznego i składników mineralnych w glebie zanieczyszczonej chromem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 537, s. 413-420.