Dydaktyka

Żywienie człowieka i gastronomia


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. 1123 lub 1129 (I p.)
tel.: 22 59 37 148 lub 22 59 37 138
fax.: 022 593 71 47
e-mail: marzena_czmoch@sggw.pl
e-mail: maria_jeznach@sggw.pl
http://pszcigd.sggw.pl


Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty: podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia, towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa, dietetyka, technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego ( w tym catering), projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych, obsługa konsumenta, higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności, marketing żywności i usług gastronomicznych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyka. 

Zajęcia (375 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz praktyk. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. W lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne. Aboslwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów: dr inż. Maria Jeznach
Czas trwania studiów: 3 semestry; zajęcia rozpoczynają się w październiku 2015 r.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 15 września 2015 r.
Liczba miejsc: 42 (minimalna 25)
Opłata: 1600 zł za semestr, 300 zł opłata wpisowa
Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój 1123 lub 1129 (I p.), w godz. 9 -15 przed 17 lipca i po 24 sierpnia.

lub pocztą na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, KOiEK
Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Gastronomia
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.