Dydaktyka

Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych


Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 18;
tel. +48 22 59 345 11
fax. +48 22 59 345 14 (12)
e-mail: e-mail: jakoscwlasach@sggw.pl
www: http://jakoscwlasach.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów “Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”, związana jest z projektem Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, który był realizowany przez RDLP Gdańsk pod nadzorem i na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Doświadczenia zdobyte w toku prac nad tym przedsięwzięciem, a także podczas licznych seminariów oraz spotkań z praktykami, uświadomiły środowisku leśników i jego władzom konieczność zorganizowania nowoczesnych form doskonalenia zawodowego pracowników Lasów Państwowych. Studia te są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Cel studiów:
Studia “Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”, mają na celu zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników Lasów Państwowych poprzez podwyższenie kwalifikacji, uzyskanie nowych uprawnień, uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w zakresie wszystkich jakościowych aspektów procesu produkcyjnego leśnictwa, a w szczególności kontaktów z partnerami zewnętrznymi.

Absolwenci studiów mają również możliwość otrzymania tytułu „inżyniera jakości”, w wyniku zdania dodatkowego egzaminu, prowadzonego przez PCBC w trakcie studiów.

Sylwetka absolwenta:
Studia skierowane są do pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, właścicieli i pracowników zakładów świadczących usługi na rzecz PGL LP pragnących rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Ich celem jest zwiększenie wiedzy na temat zarządzania firmą, jej organizacją a przede wszystkim z zakresu zarządzania jakością procesu produkcyjnego w Lasach Państwowych.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym. Zajęcia obejmują łącznie 240 godzin wykładów i ćwiczeń. Dokładny rozkład zajęć zostanie opublikowany przed uruchomieniem studiów.

Termin rozpoczęcia III edycji studiów podyplomowych planowany jest na październik 2016 roku.

Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Nurek prof. SGGW w Warszawie
Sekretariat studiów: Małgorzata Kamińska
Warunki rekrutacji: Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie, magisterskie).

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym; (prosimy odesłać bezzwłocznie)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub poświadczoną kopię dyplomu;
  • dowód wpłaty.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  • zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na obowiązującym druku),
  • złożenie dowodu wpłaty za studia.

Termin naboru: Rekrutacja trwa do końca września 2016 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest skrócenie terminu rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia uruchomienia studiów od zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów.

Studia kończą się egzaminem wewnętrznym i obroną pracy dyplomowej. Wszyscy absolwenci uzyskują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Rektora SGGW.

Zasady odpłatności: Koszt studiów wynosi 5600 zł – tj. 2800 zł za każdy semestr.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.