Dydaktyka

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych


Wydział Rolnictwa i Biologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 37

tel.: 022 593 25 01,
fax: 022 593 25 06
e-mail: wrib_stpod@sggw.pl
www.agrobiol.sggw.waw.pl

Charakterystyka:
Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym w latach 2007 – 2013.  Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, podstawy gleboznawstwa rolniczego, rachunkowość gospodarstw rolnych, podstawy prawa i prawa rolnego, rynki rolne w Polsce i UE, ochrona roślin, organizacja gospodarstw rolnych, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, agroturystyka i alternatywne źródła dochodu na obszarach wiejskich, rozwój obszarów wiejskich. Zdobyte w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych w ramach programu rent strukturalnych. 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, e-mail: zdzisław_wyszynski@sggw.pl
Czas trwania studiów: 2 semestry (edycja);
Każda następna edycja uruchamiana jest po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów. Rozpoczęcie kolejnych edycji: marzec / październik
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: w ciągu całego roku
Liczba miejsc: 60
Opłata: 1600 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Wydział Rolnictwa i Biologii, budynek 37, Dziekanat pokój 0/09, pon. – wt. godz. 8 -15, pt. w godz. 12:30 -18:00, sobota w godz. 8 -12

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.