Dydaktyka

Projektowanie geotechniczne


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinżynierii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33; pok. 36
tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
fax.: 022 593 52 03
tel. kom.: 504 273 398
e-mail: kg@sggw.pl 
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl
www: http://kg.sggw.pl/stud9/studia.htm

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne projektowania geotechnicznego (europejskie normy geotechniczne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze);
 • Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne 
 • Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
 • Metodyka i interpretacja badań terenowych;
 • Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
 • Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
 • Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
 • Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
 • Seminaria dyplomowe.

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne

Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398
Sekretarz studiów: mgr inż. Ilona Wielomska, tel. 22 59 35 202
Planowany czas trwania zajęć: 

1 semestr 14.10.2017 – 04.02.2018 (7 zjazdów): 14-15.10.2017; 28-29.10.2017;
18-19.11.2017; 02-03.12.2017; 16-17.12.2017; 20-21.01.2018; 03-04.02.2018.

2 semestr 03.04.2018 – 03.06.2018 (6 zjazdów): 03-04.03.2018; 17-18.03.2018;
07-08.04.2018; 21-22.04.2018; 12-13.05.2018; 02-03.06.2018.

Egzamin dyplomowy 16-17.06.2018, zakończenie studiów 30.06.2018.

Termin naboru – do 30.09.2017 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW "IKAR"