Dydaktyka

Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych


Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 7; pok. 108, 114B,
tel.: 022 593 42 29
tel.: 022 593 42 24
fax.: 022 593 42 30
tel. kom.: 606 220 281
e-mail: wne_psrp@sggw.pl
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl

http://psrp.wne.sggw.pl

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe Studia Rozrachunków Publicznoprawnych trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych. Kadrę dydaktyczną studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rozrachunków publicznoprawnych oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Słuchacze studiów otrzymują materiały dydaktyczne z prowadzonych przedmiotów. Studia funkcjonują w Warszawie i Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Studia stwarzają możliwość uzyskania nowej wiedzy, pogłębienia dotychczasowych informacji i doskonalenia umiejętności z zakresu rozrachunków publicznoprawnych. Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności wykorzystywania w praktyce gospodarczej aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej, praw i obowiązków organów kontroli podatkowej, wybierania najlepszych rozwiązań w zakresie rozrachunków publicznoprawnych, w celu optymalizacji obciążeń finansowych z tego zakresu, jak również wypełniać odpowiednie dokumenty i ewidencjonować zdarzenia dotyczące rozrachunków publicznoprawnych z jednostkami budżetowymi.

Głównym założeniem programowym jest, aby słuchacze potrafili identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form opodatkowania, analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego, nabywać umiejętności pogłębiania wiedzy oraz analizy orzecznictwa podatkowego,  kwalifikować oraz analizować możliwości oraz skuteczność stosowania różnorodnych instrumentów polityki podatkowej oraz w sposób poprawny zorganizować rozrachunki z otoczeniem kontrolno-administracyjnym.

Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 15.04.2016 do 25.09.2016
Liczba miejsc: 120 w Warszawie, 60 w Oddziale Zamiejscowym w Płońsku
Opłaty:
studia w Warszawie: wpisowe 500 zł przy składaniu dokumentów oraz 4500 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 2250 zł;
studia w Płońsku: wpisowe 400 zł przy składaniu dokumentów oraz 3400 zł za całość przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach po 1700 zł;
Miejsce składania dokumentów: budynek 7, pokój 108 lub 114B
Komplety dokumentów należy przesyłać wyłącznie listownie (list polecony) do dnia 25.09.2016 na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Podyplomowe Studia Rozrachunków Publicznoprawnych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa


W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: wne_psrp@sggw.pl bądź telefoniczny.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE