Dydaktyka

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego


Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Kierownik studiów - dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
adres e-mail: a.pawlukskrzypek@gmail.com
Bliższe informacje: Barbara Weychert, tel. 602 440 666 lub /22/ 59 34723;

adres e-mail: barbara_weychert@sggw.pl
 

Studia przygotowują w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch rodzajach zajęć: są to teoretyczne podstawy wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęcia praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych szkołach na I i II etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w szkołach niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Adresaci studiów. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia obejmuje ono wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego, co oznacza, że posiadają przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Program studiów obejmuje przedmioty realizujące treści z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki zgodnie z modułami kształcenia określonymi przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają wykładowcy.

Studia trwają 3 semestry: X 2017 r. – II 2019 r. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 8 – 17 (m.w. co dwa tygodnie), i obejmują: 300 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktykę pedagogiczną 150 godz.: (30 godz. w sem.1, 60 godz. w sem. 2 i 30 godz. w sem. 3).


Terminarz zjazdów:
semestr 1

1 zjazd

21 – 22. X 2017

2 zjazd

25 – 26. XI. 2017

3 zjazd

9 – 10. XII 2017

4 zjazd

13 – 14. I 2018

5 zjazd

27 – 28. I 2018


semestr 2

1 zjazd

10 – 11. III 2018

2 zjazd

24 – 25. III 2018

3 zjazd

14 – 15. IV 2018

4 zjazd

26 – 27. V 2018

5 zjazd

9 – 10. VI 2018


semestr 3
(szczegółowe dni zjazdów podane będą w czerwcu 2018 r. po ukazaniu się Zarządzenia Rektora SGGW ws. organizacji roku akademickiego 2018/2019)

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w programie studiów,
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych,
 • terminowe uiszczenie opłaty za studia.

Warunki odpłatności:

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza wynosi 3900 zł:

 • opłata wpisowa 300 zł, w momencie składania dokumentów, w przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane;
 • czesne 3600 zł z możliwością płatności w trzech ratach:
 • I rata 1200 zł do 31.10.2017;
 • II rata 1200 zł do 15.03.2018;
 • III rata 1200 zł do 15.10.2018,

płatne na konto SGGW: PKO S.A. nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060.

Na każdym przelewie należy wpisać subkonto: PSPP nr 507-10-120300-P 00245-99.

Przy wydaniu Świadectwa ukończenia Studiów obowiązuje wpłata 30 zł (opłata za druk Świadectwa).

Na Studiach nie ma zwolnień z odpłatności.

 

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta kandydata,
 2. Podanie o przyjęcie na studia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu (wydany przez Uczelnię);
 5. Dowód wpłaty wpisowego 300,00 zł,
 6. Własnoręcznie napisany życiorys (rękopis),
 7. 1 fotografia,
 8. ew. świadectwo lekarskie.

Dokumenty można składać  za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 1. osobiście w siedzibie Studiów:

SGGW, ul. Nowoursynowska 166, budynek 35, pokój 100

(w okresie: 19 – 23.09.2017 r. codziennie w godz. 12 – 14 a przed tym okresem - po uprzednim umówieniu się telefonicznie: Barbara Weychert 602 440 666; barbara_weychert@sggw.pl)

Uwaga! Podania przesyłane drogą elektroniczną nie będą rejestrowane.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji,
 • dokonaniu wpłaty wpisowego 300 zł lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty przy składaniu dokumentów.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność przyjętych, zarejestrowanych podań. Liczba miejsc: 50.

Po zakończeniu rekrutacji (23 09.2017) i zatwierdzeniu listy słuchaczy zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na Studia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.