Dydaktyka

Podyplomowe studia konserwacji drewna


Wydział Technologii Drewna
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
budynek 34; pok. 1/58
tel.: 022 593 85 41
e-mail: annamaria.rozanska@gmail.com
www: www.wtd.sggw.pl


Cel studiów:
Podyplomowe studia konserwacji drewna mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz wiedzy technicznej z elementami wiedzy przyrodniczej pod kątem praktycznego jej wykorzystania w konserwacji mebli i drewnianych konstrukcji zabytkowych. 
Uczymy:
•    rozpoznawania gatunków drewna,
•    sposobów obróbki drewna,
•    konstrukcji i zdobnictwa mebli oraz architektury drewnianej,
•    kryteriów identyfikacji zabytków drewnianych,
•    metod konserwacji zabytków,
•    konserwacja drewna w budownictwie.
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy.


Adresaci studiów:
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:
•    miłośników sztuki,
•    kolekcjonerów,
•    prywatnych przedsiębiorców:
    osób prowadzących własną firmę wykonującą meble metodami rzemieślniczymi,
    osób prowadzących własną firmę działającą w zakresie konserwacji mebli zabytkowych,
    osób prowadzących własną firmę w zakresie handlu meblami zabytkowymi,
    osób prowadzących własną firmę specjalizującą się w remontach zabytkowych konstrukcji drewnianych,
•    absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką stylistyki, konstrukcji i technologii wykonania mebli zabytkowych,
•    specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.

Organizacja studiów:
Studia podyplomowe trwają 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze zimowym. Łączna liczba godzin obejmuje 212 godzin dydaktycznych (po 106 godzin w semestrze) i indywidualne konsultacje z promotorami prac dyplomowych. Program jest realizowany w trybie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie).

Kierownik studiów: dr inż. Anna Różańska
Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach powoływana jest Komisja Rekrutacyjna
Termin zgłoszeń: do 15.09.2016
Liczba miejsc: 15 - 20 osób
Opłata: 4300zł (plus wpisowe 200 zł przy składaniu dokumentów)
Miejsce składania dokumentów: budynek 34; I piętro, pok. 1/58; godz. 9.00-14.00

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

z dopiskiem "Podyplomowe studia konserwacji drewna"