Dydaktyka

Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności


Wydział Nauk o Żywności
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 32)
Pokój 2025

Kierownik studiów: dr inż. Anna Florowska,
email: anna_florowska@sggw.pl
Sekretariat: mgr inż. Małgorzata Kornatowska
email: malgorzata_kornatowska@sggw.pl
tel: 022-593 75 26 lub 45

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”, przeznaczonych dla absolwentów różnych kierunków studiów, w szczególności nie związanych z wiedzą o żywności i żywieniu, którzy pracują lub planują pracę, gdzie taka wiedza jest niezbędna bądź pożądana.


Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników SGGW. W ramach studiów podyplomowych zorganizowane będzie szkolenie z podstaw systemu HACCP, które przeprowadzi zewnętrzna firma.
Czas trawania: I rok (II semestry), czas trwania studiów: 01.03.2017 – 28.02.2018
Ogólna liczba punktów ECTS: 30
Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 219
Zajęcia będą realizowane zgodnie z uchwalonym planem studiów i przypisanymi poszczególnym modułom punktom ECTS oraz sylabusami, zawierającymi informację dotyczącą sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.

Opłata za studia (za 2 semestry) wynosi 6000 zł od osoby.
Nabór trwa do 23.03.2017 roku. Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest zgłoszenie i złożenie odpowiednich dokumentów do Kierownika Studiów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc przewidzianych na studiach z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.