Dydaktyka

Epizootiologia i administracja weterynaryjna


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej  

ogłasza nabór na studia podyplomowe "EPIZOOTIOLOGIA I ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA"

Studia trwają 5 semestrów. Planowany termin rozpoczęcia to 1 października 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres: 
dr hab. Jarosław Kaba
Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW  
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 159c.

Wszelkich informacji udziela sekretariat studiów we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00 (pani Bożena Witecka, tel. 22 59 36112, e-mail: studiumepi@sggw.pl).

Opłata za jeden semestr wynosi 1500 zł.(7500 zł za całość).

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosku zawierającego imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia, informację o przebiegu pracy zawodowej, o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualne zaświadczenie okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,
  • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji,
  • dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych
  • kserokopię dowodu osobistego.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy, uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne oraz kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów upływa  30 września 2014 roku.