Dydaktyka

Choroby drobiu i ptaków ozdobnych


Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Zakład Chorób Ptaków
Ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
e-mail: specjalizacjaptaki@sggw.pl
Tel.: 22 59 36166      22 59 36165

Charakterystyka:
W ramach zaplanowanych seminariów i zajęć laboratoryjnych uczestnicy pogłębiają wybrane zagadnienia dotyczące chorób, profilaktyki i terapii drobiu oraz ptaków ozdobnych. Zajęcia (w sumie 400 godzin) obejmują ćwiczenia dotyczące badań klinicznych, anatomopatologicznych i laboratoryjnych. Słuchacze doskonalą wiedzę nie tylko w zakresie weterynaryjnym ale również zootechnicznym, zapoznając się z aspektami dotyczącymi  warunków hodowli ptaków oraz różnymi czynnikami produkcyjnymi, mającymi znaczenie ekonomiczne.  Wykładowcami są przedstawiciele różnych jednostek naukowych z całego kraju. Planowane są również zajęcia z udziałem gości zagranicznych. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia osoby spełniające ustawowe wymogi do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Zasady naboru: o przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • są wpisane do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej;
 • złożyły kompletną dokumentację stanowiącą podstawę do przyjęcia na studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • zaświadczenia z właściwej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu,
 • pismo z deklaracją dotyczącą pokrycia kosztów,
 • zdjęcie zgodne z wymaganiami przy wydawaniu dokumentów tożsamości.

Kierownik  studiów:  prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska, lek. wet. Joanna Nerc
Czas trwania studiów: 4 semestry, czas trwania studiów: 03.10.2016-30.09.2018
Termin naboru: 23 wrzesień 2016 r.
Liczba miejsc: 40
Opłata: 2000 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, budynek 22 pok.146.