Dydaktyka

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym


Wydział Nauk o Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 34)
Pokój 3/105

Kierownik studiów: dr inż. Jolanta Kowalska,
email: jolanta_kowalska@sggw.pl
tel: 022-59 37 67 9

Z-ca Kierownika studiów: dr inż. Ewa Majewska
email: ewa_majewska1@sggw.pl
tel: 022-59 37 678

 

Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • Dowód wpłaty wpisowego i czesnego za pierwszy semestr lub opłaty całościowej

Termin naboru – do 30.09 lub do wyczerpania się liczby miejsc
maksymalna liczba miejsc – 30
minimalna liczba osób do uruchomienia edycji - 20

Dokumenty można składać w terminie do 30. 09 lub do pierwszego zjazdu (w przypadku wolnych miejsc) za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres:  SGGW, Wydział Nauk o Żywności, bud. 34, pok. 3/108, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa                                                                    
 2. poczty elektronicznej pod adresem: jolanta_kowalska@sggw.pl, ewa_majewska1@sggw.pl
 3. osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu)  - SGGW, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji
 • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

Zajęcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem studiów i przypisanymi poszczególnym modułom punktom ECTS oraz sylabusami, zawierającymi informację dotyczącą sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 

Założenia:

Czas trwania: 2 semestry
Tryb: niestacjonarny (soboty, niedziele)
Data rozpoczęcia: październik 2016
Data zakończenia: czerwiec 2017
Liczba uczestników:  max 30 osoby
Koszt studiów: 200 zł - wpisowe  oraz opłata za studia ustalana na dany rok akademicki 
Wymiar godzin zajęć: 216 godzin
Liczba punktów ECTS: 30

Zasady odpłatności:

Opłata wpisowego 200 zł – bezzwrotne – opłata po uzyskaniu informacji od kierownika o utworzeniu grupy.
Opłata za studia w roku akademickim 2016/17 wynosi 5000 zł. Opłata może zostać dokonana jednorazowo lub w dwóch równych ratach, płatnych  
- pierwsza do 30.09 lub do dnia poprzedzającego pierwszy dzień zajęć (w przypadku osób, które zgłoszą się na studia po terminie rekrutacji).
- druga – do 31.01.2017 roku

W oparciu o podanie z uzasadnieniem istnieje możliwość rozłożenia opłaty na więcej niż dwie raty, co zostaje ujęte w pisemnej umowie wewnętrznej pomiędzy słuchaczem a Kierownikiem studiów.

Kwota obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, które słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane prze JM Rektora SGGW, certyfikaty w języku polskim wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Ukończenie studiów podyplomowych

 • warunkiem ukończenia studiów jest złożenie przez słuchacza prac z poszczególnych przedmiotów lub modułów, zgodnie z zadanymi przez prowadzących tematami i uzyskanie z nich oceny pozytywnej,
 • zdania egzaminów zgodnie z zapisami w sylabusach dla poszczególnych modułów i obecność na 80% zajęć.
 • Słuchacz po zaliczeniu wszystkich modułów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J. M. Rektora Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 •  po zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje "Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000", "Certyfikat Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008 (Pełnomocników ds. Jakości)"  wydane przez jednostki certyfikujące

 

Opłatę wpisową oraz czesne za studia należy kierować na konto:

Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02 - 787 Warszawa

Bank Polska Kasa Opieki S.A.|
Odział w Warszawie 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166
Nr konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
W tytule wpłaty proszę wpisać: Subkonto: 507 - 10 - 092800 - N00423-99

 

UWAGA !
Faktury za wpłaty będą wystawiane na pisemną prośbę zainteresowanego, w terminie miesiąca od daty dokonania wpłaty.