Dydaktyka

Zootechnika


Kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, produkcji surowców żywnościowych oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych. Kształcenie obejmuje technologie i techniki w zakresie: produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dbałości o środowisko naturalne, produkcji pasz i żywienia zwierząt, towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zootechnika dysponuje wiedzą z zakresu nauk podstawowych: anatomii, biochemii i fizjologii zwierząt oraz rozumie ich rolę w poznaniu organizmu zwierząt i otaczającego środowiska. Wyjaśnia przyczyny i skutki naturalnych procesów oraz zjawisk w środowisku hodowli i użytkowania zwierząt, a także ich oddziaływania na środowisko zewnętrzne. Zna możliwości i ograniczenia wykorzystania środowiska przyrodniczego do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stosuje odpowiednie metody utrzymania i żywienia stada, kierowania nim oraz doskonalenia genetycznego zwierząt, z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej i ekonomiki produkcji. Potrafi wybrać optymalne technologie chowu pod kątem dobrostanu zwierząt oraz produkcji bezpiecznej żywności. Interpretuje obowiązujące uregulowania prawne dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa. Zna język obcy na poziomie B2. Absolwent opisuje zjawiska składające się na funkcjonowanie przyrody ożywionej na różnych poziomach jej złożoności. Zna budowę i właściwości pierwiastków oraz związków organicznych, nieorganicznych i biocząstek, także ich znaczenie w organizmie zwierząt. Zna strukturę i zasady funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji. Ma wiedzę z zakresu produkcji pasz, ich konserwacji oraz oceny ich jakości i wartości pokarmowej. Wymienia systemy i szczegółowe zasady określania zapotrzebowania pokarmowego zwierząt. Charakteryzuje procesy związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowaniem zwierząt. Zna metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz ich selekcji i doboru. Wymienia parametry środowiska hodowlanego, warunkujące efekty produkcyjne i dobrostan. Ma wiedzę dotyczącą zachowania się zwierząt, właściwego obchodzenia się z nimi oraz utrzymania ich dobrostanu Zna technologie chowu i użytkowania zwierząt. Zna podstawy fizjologii rozrodu i czynniki warunkujące zdarzenia rozrodcze zwierząt fermowych, koni, ryb i owadów użytkowych. Wymienia metody oceny cech jakościowych i zdrowotnych surowców pochodzenia zwierzęcego. Przedstawia podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posługuje się systemami informatycznymi wykorzystywanymi w rolnictwie. Ocenia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji. Ocenia wskaźniki ekologiczne populacji zwierząt. Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi. Analizuje zagrożenia i korzyści wynikające z właściwości roślin w stosunku do zwierząt oraz ocenia możliwość prowadzenia produkcji pasz na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Potrafi określić zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe oraz dobrać odpowiednie pasze i dodatki dla zbilansowania ich wymagań pokarmowych. Wykonuje preliminarz pasz z uwzględnieniem zasad produkcji i sposobu ich pozyskiwania. Potrafi ocenić dobrostan zwierząt. Potrafi wykorzystywać optymalne technologie chowu zwierząt do poprawy efektywności produkcji i jakości produktów zwierzęcych. Wykonuje opis i ocenę pokroju, zabiegi pielęgnacyjne oraz przygotowanie koni do użytkowania jeździeckiego. Potrafi kierować użytkowaniem rozpłodowym zwierząt. Posługuje się wiedzą niezbędną do prowadzenia pasieki; posiada umiejętność rozróżniania kast pszczół i prowadzenia przeglądu rodziny pszczelej. Umie charakteryzować gatunki ryb śródlądowych, zna biotechnologie ich chowu oraz potrafi wykorzystywać wiedzę w planowaniu produkcji ryb. Potrafi zarządzać stadem zwierząt. Potrafi oceniać jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Interpretuje podstawowe prawodawstwo dotyczące rolnictwa. Wykorzystuje rachunek ekonomiczny w podejmowaniu krótko- i długookresowych decyzji w zakresie działalności gospodarczej i rolniczej. Posiada umiejętność porozumiewania się z podmiotami z obszaru rolnictwa z wykorzystaniem różnych technik komunikowania się.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zootechnika przedstawia biotechniki i metody molekularne wykorzystywane w hodowli i użytkowaniu zwierząt. Wskazuje cele i strategie hodowlane oraz metody i sposoby wspomagające pracę hodowlaną nad doskonaleniem cech użytkowych i zachowaniem bioróżnorodności. Opisuje wzajemne oddziaływania zwierząt wolno żyjących i gospodarskich oraz środowiska przyrodniczego. Wymienia główne techniki konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego oraz zasady obrotu tymi surowcami. Objaśnia znaczenie modyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w żywieniu człowieka i zwierząt. Opisuje oddziaływanie współczesnych technologii produkcji pasz i produkcji zwierzęcej na środowisko. Rozróżnia mechanizmy i procedury administracyjno – finansowe w rolnictwie. Charakteryzuje zasady prowadzenia rachunkowości i zna formy indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada wiedzę o rodzajach i typach doświadczeń oraz opisuje zasady ich prowadzenia w zakresie studiowanego kierunku. Zna metodologię przygotowywania i pisania pracy naukowej. Zna metody zdobywania najnowszych informacji naukowych z wykorzystaniem zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Posiada wiedzę statystyczną na temat stawiania hipotez, doboru metod statystycznych, analizy wyników i wyciągania wniosków.

Absolwent studiów drugiego stopnia planuje rodzaje chowu zwierząt w różnych uwarunkowaniach środowiskowych z uwzględnieniem zasad ekologii i dobrostanu zwierząt. Dobiera odpowiednie biotechniki i techniki genetyki molekularnej w hodowli i użytkowaniu zwierząt. Analizuje plany pracy hodowlanej dla różnych gatunków zwierząt oraz czynniki warunkujące ich efektywność. Dobiera podstawowe metody przechowywania, utrwalania oraz znakowania surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Ocenia przydatność różnych metod wykorzystywanych do modyfikowania wartości odżywczej i prozdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego. Ocenia przydatność poszczególnych środków żywieniowych w żywieniu zwierząt w aspekcie wymogów prawa paszowego oraz zdrowia konsumentów. Dobiera metody prewencji weterynaryjnej na poziomie stada lub populacji. Wykorzystuje zasady kalkulacji i rachunkowości w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. Posiada umiejętność analizowania publikacji naukowych z zakresu studiowanego kierunku w języku polskim i obcym. Posiada umiejętność planowania i realizowania samodzielnie lub w zespole podstawowych etapów procedury badawczej. Stosuje samodzielnie i pod nadzorem opiekuna podstawowe metody do badań produktów pochodzenia zwierzęcego oraz oceny wpływu intensywnej produkcji rolniczej na środowisko. Przeprowadza statystyczne analizy danych z wykorzystaniem informatycznych technik obliczeniowych.

Perspektywy zawodowe

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują:

 • prowadzenie produkcji zwierzęcej;
 • kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych;
 • organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego;
 • pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i produktami rolniczymi;
 • pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska;
 • w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa;
 • pracę w doradztwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Wykaz przykładowych miejsc pracy i stanowisk pracy, do których objęcia jest przygotowany absolwent:

 • przedsiębiorstwa produkcji maszyn i urządzeń do wyposażenia budynków inwentarskich dla zwierząt – handlowcy, doradcy i przedstawiciele;
 • przedsiębiorstwa produkujące pasze i dodatki paszowe – handlowcy i doradcy żywieniowi;
 • związki hodowców i producentów zwierząt – zootechnicy pracujący w terenie;
 • doradcy ds. chowu, hodowli i żywienia zwierząt – ośrodki doradztwa rolniczego, prywatne firmy doradztwa rolniczego;
 • zootechnicy na fermach zwierząt gospodarskich – prowadzenie stad bydła, chlewni, kurników, ferm zwierząt futerkowych;
 • prowadzenie stajni rekreacyjnych;
 • redakcje czasopism o tematyce rolniczej;
 • pracownicy zwierzętarni w ośrodkach naukowych;
 • ogrody zoologiczne i hodowle zwierząt dzikich;
 • firmy zajmujące się obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.