Dydaktyka

Zarządzanie


Studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zdobywają również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji, gospodarstw domowych). Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a w szczególności między przedsiębiorstwami, organizacjami i gospodarstwami domowymi w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje więzi organizacyjnych, a w szczególności: służbowe, funkcjonalne, informacyjne i techniczne. Wykazuje się podstawową wiedzą o człowieku jako o podmiocie konstytuującym przedsiębiorstwo i organizację oraz funkcjonującym w ich strukturach, a także o procesach grupowych w strukturach społecznych. Znane mu są metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauk ekonomicznych, w szczególności zarządzania, pozwalające opisać podmioty gospodarujące oraz procesy regulujące ich funkcjonowanie. Posiada wiedzę o normach i zasadach organizacyjnych, prawnych, moralnych i etycznych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji i gospodarstw domowych). Dysponuje wiedzą o procesach zmian w przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym zmian ewolucyjnych (inkrementalnych) i radykalnych. Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, istotne dla zarządzania. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w szczególności zarządzania. Identyfikuje zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstwa start-up i zarządzania nim oraz różnych form aktywności społecznej, wykorzystujących wiedzę z zakresu zarządzania w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat podstawowych instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek oraz obszarów analizy rynkowej, w tym analizy odnoszącej się do sfery agrobiznesu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo identyfikować zjawiska (polityczne, kulturowe, prawne, techniczne i ekonomiczne) wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w szczególności zarządzania. Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i organizacji oraz gospodarek państw, również w ujęciu globalnym. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych. Prognozuje procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze i organizacyjne, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi prognostycznych na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz na poziomie makrogospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania prostego zadania z zakresu zarządzania. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, trendów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Umie przygotować typowe dla zarządzania prace pisemne w języku polskim i obcym oraz wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim z zakresu nauk ekonomicznych. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk zarządzania zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania typowych dla zarządzania zjawisk i procesów w agrobiznesie i obszarach wiejskich. Analizuje mechanizmy dokonywania wyboru podmiotów gospodarujących, w szczególności przedsiębiorstw, organizacji non-profit i gospodarstw domowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu zarządzania oraz ich analizowania. Skutecznie komunikują się, negocjują i przekonują oraz pracują w zespole. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji, gospodarstw domowych). Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami instytucjami społecznymi, a w szczególności między przedsiębiorstwami, organizacjami i gospodarstwami domowymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Zna rodzaje więzi organizacyjnych, a w szczególności: służbowe, funkcjonalne, informacyjne i techniczne. Wykazuje się rozszerzoną wiedzą o człowieku jako o podmiocie konstytuującym przedsiębiorstwo i organizację oraz funkcjonującym w ich strukturach, jak również o procesach grupowych w strukturach społecznych. Znane mu są w sposób pogłębiony metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauk ekonomicznych w szczególności zarządzania, pozwalające opisać z wykorzystaniem modelowania funkcjonowanie podmiotów gospodarujących. Posiada rozszerzoną wiedzę o normach i zasadach organizacyjnych, prawnych, moralnych i etycznych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji i gospodarstw domowych). Dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach zmian w przedsiębiorstwach, organizacjach, w tym zmian ewolucyjnych (inkrementalnych) i radykalnych. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajach więzi społecznych i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej. Znane mu są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstwa start-up i zarządzania nim oraz różnych form aktywności społecznej, wykorzystujących zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania i innych dziedzin pokrewnych. Identyfikuje te zasady także w odniesieniu do zarządzania w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat podstawowych instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek oraz obszary analizy rynkowej, w tym analizy odnoszącej się do sfery agrobiznesu.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować zjawiska: polityczne, kulturowe, prawne, techniczne, ekonomiczne i inne wg potrzeb wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w szczególności zarządzania. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i organizacji oraz gospodarek państw, jak również w ujęciu globalnym oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody ich analizy. Właściwie analizuje złożone przyczyny i przebieg skomplikowanych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych, formułując własne opinie, stawiając hipotezy badawcze oraz je weryfikując. Prognozuje procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze i organizacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi prognostycznych na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz na poziomie makrogospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Biegle posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania złożonego zadania z zakresu zarządzania. Sprawnie wykorzystuje zaawansowaną wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera. Samodzielnie analizuje przedstawiane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, trendów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Dysponuje pogłębioną umiejętnością przygotowania typowych dla nauk ekonomicznych prac pisemnych w języku polskim i angielskim. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z zakresu zarządzania. Ma pogłębione umiejętności językowe z obszaru zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania typowych dla zarządzania zjawisk i procesów w agrobiznesie i obszarach wiejskich. Analizuje w pogłębionym zakresie mechanizmy dokonywania wyboru podmiotów gospodarujących, w szczególności przedsiębiorstw, organizacji non-profit i gospodarstw domowych.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania. Są przygotowani do krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Posiadają umiejętności organizowania pracy i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlowych i innych usługowych;
  • różnego rodzaju agencjach konsultingowych;
  • organizacjach gospodarczych i samorządowych;
  • szkolnictwie;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.