Dydaktyka

Weterynaria


Medycyna weterynaryjna rozumiana jako zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych niezbędnych do wykonywania wszystkich czynności zarezerwowanych dla lekarza weterynarii jest kompilacją nauk przyrodniczych, dających absolwentowi wiedzę ogólną dotyczącą funkcjonowania żywego organizmu, nauk weterynaryjnych zapewniających szczegółową znajomość chorób zwierząt, ich leczenia i zapobiegania oraz znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności oraz nauk rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt, a także nauk społecznych, zapewniających właściwy poziom etyczny lekarza weterynarii.

Sylwetka absolwenta jednolitych studiów magisterskich

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Medycyna Weterynaryjna zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności określonych jako „umiejętności dnia pierwszego” w zakresie nauk podstawowych, nauk klinicznych, produkcji zwierzęcej i higieny żywności.

Absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, wydawanie recept na leki i materiały medyczne, badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad tymi produktami oraz procesami przetwórczymi, ochronę zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich zna i opisuje prawidłowe struktury organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek, narządów i układów. Zna budowę, opisuje i wyjaśnia funkcje poszczególnych układów organizmu zwierzęcego (oddechowego, pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, ruchu, rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego oraz skóry). Opisuje i interpretuje rozwój narządów i całego organizmu w relacji do organizmu dorosłego. Potrafi wyjaśnić procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym. Przedstawia zjawiska homeostazy, regulacji neurohormonalnej, reprodukcji, starzenia się i śmierci. Wyjaśnia i interpretuje zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii - od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt. Zna i interpretuje zmiany patofizjologiczne w narządach i układach oraz mechanizmy biologiczne (w tym immunologiczne) i farmakologiczne, umożliwiające powrót do zdrowia. Identyfikuje i opisuje biologię czynników zakaźnych, wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu. Definiuje i opisuje zasady i procesy dziedziczenia, rozpoznaje zaburzenia genetyczne i zna podstawy inżynierii genetycznej. Wymienia i charakteryzuje mechanizmy działania określonych grup leków, ich losy w ustroju i wzajemne interakcje. Stosuje antybiotykoterapię, zapisuje leki na recepcie, posługuje się polską i łacińską nomenklaturą medyczną. Ponadto posługuje się językiem obcym nowożytnym w stopniu umożliwiającym komunikację ze specjalistami w obszarze nauk weterynaryjnych i pokrewnych oraz korzysta z obcojęzycznych materiałów źródłowych.

Absolwent kierunku Medycyna Weterynaryjna opisuje, wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu choroby. Przedstawia, komentuje i tłumaczy mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych. Omawia i komentuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wdraża zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego. Przeprowadza badanie kliniczne pacjenta oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej. Stosuje właściwy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania. Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych. Wskazuje i interpretuje właściwe przepisy prawa, zna zasady wydawania orzeczeń i sporządza opinie na potrzeby sądów, organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej. Zna zasady funkcjonowania państwowej służby weterynaryjnej, także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego. Ponadto absolwent potrafi opisać rasy w obrębie gatunków zwierząt i wyjaśnić zasady chowu i hodowli zwierząt. Omawia założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania i selekcji zwierząt. Objaśnia zasady żywienia zwierząt (z uwzględnieniem różnic gatunkowych), układa i analizuje dawki pokarmowe. Przedstawia i ocenia warunki zapewniające dobrostan zwierząt. Prezentuje i interpretuje zasady ekonomiki produkcji. Opisuje warunki właściwego zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą. Absolwent posiada ponadto umiejętność scharakteryzowania i interpretacji zasad ochrony zdrowia konsumenta przez właściwy nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Omawia, wyjaśnia i ocenia warunki higieny i technologii produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, a także posługuje się właściwymi aktami prawnymi regulującymi nadzór weterynaryjny. Przeprowadza badanie przed- i poubojowe zwierząt. Opisuje i wdraża procedury związane z systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point —Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny).

Absolwent jednolitych studiów magisterskich efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej. Wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji. Sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy. Wykazuje umiejętność pracy w zespole multidyscyplinarnym. Właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska. Ocenia ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii. Ma świadomość konieczności maksymalnego wykorzystania umiejętności zawodowych w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego. Posiada umiejętność organizacji i prowadzenia praktyki weterynaryjnej, w tym ma świadomość odpowiedzialności własnej i pracodawcy za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi dokonywać kalkulacji opłat i wystawiać faktury oraz ma świadomość znaczenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej i lekarskiej. Wykorzystuje systemy informatyczne do efektywnej komunikacji, zbierania, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji. Działa zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami etycznymi.

Absolwent kierunku Medycyna Weterynaryjna przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania. Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie. Przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia. Udziela pierwszej pomocy wszystkim gatunkom zwierząt w przypadku krwotoku, ran, zaburzeń oddechowych, urazów oka i ucha, obrażeń wewnętrznych i zatrzymania pracy serca, utraty przytomności, wyniszczenia, oparzenia, uszkodzenia tkanek. Ocenia właściwy stan odżywienia zwierzęcia oraz udziela porad w tym zakresie. Pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych. Stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiograficzną, ultrasonograficzną i inną, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi. Wdraża właściwe procedury w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zgłaszania. Pozyskuje i wykorzystuje informacje o dopuszczonych do obrotu lekach. Przepisuje i stosuje leki oraz materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem ich bezpiecznego przechowywania i utylizacji. Stosuje metody bezpiecznej sedacji, ogólnego i miejscowego znieczulenia oraz oceny i łagodzenia bólu. Obiera i stosuje właściwe leczenie. Wdraża zasady aseptyki i antyseptyki chirurgicznej oraz stosuje właściwe metody sterylizacji sprzętu. Ocenia konieczność przeprowadzenia eutanazji, o czym odpowiednio informuje właściciela zwierzęcia i przeprowadza eutanazję, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz właściwego postępowania ze zwłokami. Wykonuje sekcję zwłok wraz z opisem, pobiera próbki i zabezpiecza je do transportu. Wykonuje badanie przed- i poubojowe oraz ocenia jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem, a w niektórych przypadkach również z produkcyjnością stada. Opracowuje i wprowadza programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt. Ocenia i wprowadza zalecenia minimalizujące ryzyko skażenia, zakażenia krzyżowego i akumulacji czynników chorobotwórczych w obiektach weterynaryjnych i w środowisku.

Absolwenci wykazują odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt. Przestrzegają zasad etycznych. Wykazują tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych. Znają podstawy prawne i zasady ochrony własności intelektualnej. Posiadają wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, jednostkach inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków.

Absolwenci mają wiedzę umożliwiającą badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich/weterynaryjnych, wydawanie recept na leki i materiały medyczne, badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad tymi produktami oraz procesami przetwórczymi, ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie.