Dydaktyka

Technologia drewna


Kierunek Technologia Drewna obejmuje obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jednak ze względu na swoją specyfikę zawiera wiele elementów z obszaru nauk technicznych, co ma swoje głębokie uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebowaniu gospodarczym ze strony przemysłu drzewnego i meblarskiego. Kierunek ten obejmuje efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym, częściowo związanym bezpośrednio z kierunkiem leśnictwo oraz pośrednio i w mniejszym stopniu z takimi kierunkami jak: inżynieria materiałowa, wzornictwo, budownictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Technologia Drewna ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologii drewna, a ponadto wiedzę z zakresu anatomii roślin drzewiastych, budowy drewna i innych surowców lignocelulozowych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu chemii i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna. Ma elementarną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku oraz wiedzę z pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Posiada ogólną wiedzę na temat środowiska i zachodzących w nim zmian oraz podstaw techniki i kształtowania środowiska, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Dysponuje również ogólną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Wykazuje znajomość materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii drewna oraz technologii, metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego drzewnictwa. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, jak również o jego zagrożeniach. Posiada podstawową wiedzę na temat stanu czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w powiązaniu z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi też korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla technologii drewna. Dysponuje podstawową wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w przemyśle drzewnym i meblarskim. Ma podstawową wiedzę dotycząca zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia i kreowania działalności gospodarczej. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie drzewnictwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wyszukiwania, rozumienia i analizy wiadomości z zakresu technologii drewna, pochodzących z różnych źródeł i podanych w różnych formach, a także dokonywania ich interpretacji, wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania opinii. Potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji drzewnej. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego drzewnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzkie, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do technologii drewna. Posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji drzewnej oraz technicznych i organizacyjnych zadań inżynierskich w zakresie technologii drewna. Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych w celu nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Posiada umiejętność przygotowania typowych technicznych prac pisemnych w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz pochodzących z różnych źródeł. Wie, jak przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim) dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych lub pochodzących z różnych źródeł. Ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Potrafi w tym względzie dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, jak również dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, systemów i procesów w zakresie technologii drewna i ocenić je. Umie dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla technologii drewna, ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do ich rozwiązania oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. Jest w stanie – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia drewna posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o drewnie, mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii wyrobów z drewna. Ponadto charakteryzuje go znajomość użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń transportowych stosowanych w przemyśle drzewnym, pozwalająca na samodzielny dobór optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo przejawia umiejętność obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w drzewnictwie oraz posługiwania się informatycznymi systemami projektowymi.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Technologia Drewna ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych, dostosowaną do kierunku technologii drewna, a ponadto wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną. Dysponuje również zaawansowaną wiedzą na temat środowiska i zachodzących w nim zmian oraz na temat właściwości surowców roślinnych, a także podstaw techniki i kształtowania środowiska, dostosowaną do kierunku technologia drewna. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz zadaniach technicznych, dostosowaną do studiowanego kierunku. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach. Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat stanu czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w kontekście funkcjonowania przemysłu drzewnego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi również korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla technologii drewna. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w przemyśle drzewnym i meblarskim. Posiada podstawową wiedzę dotycząca zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia i kreowania działalności gospodarczej oraz zna typowe technologie inżynierskie i rozwiązania niekonwencjonalne w zakresie drzewnictwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania potrzebnych informacji z zakresu technologii drewna pochodzących z różnych źródeł i mających różne formy. Wie, jak precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Rozumie i stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z obszaru produkcji drzewnej. Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonywanego zadania z zakresu drzewnictwa. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje czynniki wpływające na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzkie, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik dostosowanych do technologii drewna oraz ich optymalizacji. Posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dotyczących technologii drewna. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych, w celu nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich. Dysponuje pogłębioną umiejętnością przygotowania różnych prac pisemnych (w tym technicznych) w języku polskim i języku obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna oraz treści leżących na pograniczu różnych dyscyplin naukowych z nią związanych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym (angielskim lub niemieckim, ewentualnie rosyjskim lub francuskim), dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii drewna. Ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych metod badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Potrafi w tym zakresie integrować wiedzę, dostrzegając aspekty systemowe i pozatechniczne, włączając dokonanie wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz ocenę przydatności nowych osiągnięć w zakresie technologii drewna. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług w zakresie technologii drewna, ocenić je, jak również zaproponować ich ulepszenie (usprawnienia). Dokonuje identyfikacji złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla technologii drewna, w tym zadań nietypowych oraz formułuje ich specyfikację Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznego zadania inżynierskiego charakterystycznego dla technologii drewna oraz wybiera i stosuje właściwą metodę i narzędzia, dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją uwzględniającą aspekty pozatechniczne, zaprojektować oraz zrealizować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi. W tym względzie radzi też sobie z zadaniami nietypowymi oraz zawierającymi komponent badawczy.

Absolwent II stopnia studiów na kierunku Technologia Drewna posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o drewnie, mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii wyrobów z drewna. Ponadto charakteryzuje go zaawansowana znajomość dotycząca użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, a także urządzeń transportowych stosowanych w przemyśle drzewnym, pozwalająca na samodzielny dobór optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo ma umiejętność obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w drzewnictwie oraz posługiwania się informatycznymi systemami projektowymi.

Perspektywy zawodowe

Drzewnictwo i meblarstwo to jedne z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, gdyż pracuje w nich ponad 65 tysięcy podmiotów gospodarczych (firm), którym brakuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w:

 • zakładach przemysłu drzewnego, w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie;
 • przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego, stoczniowego i maszynowego;
 • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
 • biurach projektowych;
 • placówkach naukowo-badawczych;
 • szkolnictwie zawodowym;
 • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Wykaz zajmowanych przez absolwentów stanowisk pracy:

 • kierownik produkcji (np. firma Swedspan);
 • kierownik technologii (np. firma Swedspan);
 • technolog (np. firma Kronospan);
 • mistrz produkcji;
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • zakłady produkcji mebli (około 65 tys. zarejestrowanych podmiotów);
 • projektant w pracowniach konserwatorskich;
 • doradca techniczny lub handlowy;
 • pracownik działu kontroli jakości;
 • konserwator drewna zabytkowego np. w muzeach;
 • specjalista z zakresu środków i metod ochrony drewna np. w skansenach.