Dydaktyka

Socjologia


Studia na kierunku Socjologia przeznaczone są dla osób, które pasjonuje praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Studenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych metod i technologii informatycznych, które wykorzystywane są do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Potrafią także prowadzić badania zmian rynku pracy, działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: komunikacji społecznej, socjologii polityki i stosunków międzynarodowych, a także socjologii spraw publicznych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne. Posiada ogólną wiedzę z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy nauk społecznych, a ponadto zna podstawowe zagadnieniach z zakresu psychologii i ekonomii. Dysponuje ogólną wiedzą o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami społecznymi. Ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie umiejscowionym w strukturze relacji społecznych, których jest współtwórcą i w ramach których podejmuje działania oraz o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Absolwent posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi. Dysponuje ogólną wiedzą o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian oraz powiązaniach między różnymi układami instytucjonalnymi w społeczeństwie. Ma ogólną wiedzę zarówno o współczesnych, jak i klasycznych koncepcjach socjologicznych, podejmujących problematykę struktur i instytucji społecznych. Znane mu są podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych oraz posiada wiedzę na temat nowych technik wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Ma ogólną wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów badań socjologicznych oraz zdaje sobie sprawę z norm i zasad obowiązujących w pracy socjologa. Dysponuje podstawową, uporządkowaną wiedzą o różnych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje. Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy zjawiska lub procesu społecznego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych. Posługuje się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych. Posiada umiejętność realizowania podstawowych etapów procedury badawczej: gromadzi dane i przeprowadza proste badania zjawisk społecznych, wykorzystując metody ilościowe i jakościowe, potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki. Wykonuje podstawowe analizy statystyczne, posługując się narzędziami informatycznymi oraz ocenia przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów badawczych. Jest w stanie samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne. Umie posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzegać i analizować dylematy etyczne w swoich działaniach, dokonać oceny efektów podejmowanych przez siebie działań oraz wprowadzić ewentualnie niezbędne korekty. Potrafi na podstawie zgromadzonych źródeł przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną, dotyczącą zagadnień społecznych w języku polskim. Porozumiewa się w języku obcym. Jest w stanie przygotować prostą prognozę zjawisk społecznych oraz znaleźć teoretyczne uzasadnienie wniosków uzyskanych na podstawie badań empirycznych. Ponadto potrafi dokonać prostej weryfikacji wyników badań społecznych i przedstawić ich ocenę pod kątem trafności, rzetelności i wiarygodności. Umie dokonać oceny wiarygodności źródeł informacji i danych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i przyjmować rożne role społeczne, dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym umożliwiającym realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów społecznych, podejmowanych przez różne organizacje i instytucje. Zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu związków współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk oraz o różnych strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania oraz o zachodzących w nich procesach. Ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą o wybranych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje. Ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji między różnymi rodzajami struktur społecznych oraz procesów zmian struktur i instytucji społecznych, przyczyn, przebiegu i implikacjach tych zmian. Posiada ponadto rozbudowaną wiedzę na temat złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian. Dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie wybranych metod i technik prowadzenia badań socjologicznych. Jego wiedza umożliwia mu przygotowanie i realizację badań ilościowych i jakościowych; znane mu są podstawowe techniki badań terenowych i interpretacji ich wyników, w szczególności wie, jak projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Posiada wiedzę o wybranych metodologicznych problemach współczesnej socjologii i jej poznawczych ograniczeniach. Wie, w jaki sposób interpretować i wykorzystać wyniki badań socjologicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz zaprojektować badania ilościowe i jakościowe, korzystając z podstawowych technik badań terenowych oraz interpretacji ich wyników. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest w stanie przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu społecznego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania. Rozumie metodologiczne problemy socjologii i jej poznawcze ograniczenia. Interpretuje i poprawnie wykorzystuje wyniki badań socjologicznych. W sposób pogłębiony analizuje zjawiska społeczne, formułuje własne pytania badawcze i je weryfikuje. Potrafi w oparciu o źródła polsko- oraz obcojęzyczne przygotować zarówno rozbudowaną pracę pisemną, jak i wypowiedź ustną, dotyczącą zagadnień społecznych. Umie porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+.

Absolwent studiów drugiego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole i przyjmować różne role społeczne dzięki posiadanym podstawowym umiejętnościom organizacyjnym, umożliwiającym realizację zamierzonych działań. Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. Działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy opracowaniu i realizacji projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje i instytucje.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • różnego rodzaju instytucjach i organizacjach społecznych;
 • instytutach badania opinii publicznej;
 • przedsiębiorstwach badań rynkowych;
 • agencjach reklamowych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • instytucjach resocjalizacyjnych;
 • instytucjach pomocy społecznej;
 • placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • mediach, wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie;
 • zakresie działalności public relations;
 • firmach doradztwa personalnego;

na różnych stanowiskach wymagających odpowiedzialności za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe.