Dydaktyka

Rolnictwo


Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny, obejmujący podstawowe dyscypliny przyrodnicze dostarczające studentom poszerzoną wiedzę biologiczną i chemiczną oraz wiedzę o środowisku. Student może wybrać własną indywidualną ścieżkę kształcenia i w ponad 30% decyduje o programie realizowanych studiów przez wybór z szerokiej oferty specjalności i przedmiotów fakultatywnych. Studia na kierunku Rolnictwo kształtują także cechy osobowości, jak umiejętność kreatywnego myślenia i twórczego działania, przystosowując absolwentów do twórczej pracy w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku. Opisuje i analizuje zjawiska składające się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji. Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie. Ponadto dysponuje podstawową wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich. Przedstawia i analizuje podstawowe procesy biologiczne zachodzące w roślinie i łanie roślin z uwzględnieniem czynników determinujących wielkość i jakość plonu roślin oraz ich reakcje na czynniki środowiska. Ocenia znaczenie czynników determinujących dziedziczenie cech organizmów żywych oraz sposobów genetycznego doskonalenia właściwości roślin. Klasyfikuje i ocenia podstawowe cechy i czynniki determinujące właściwości środowiska glebowego oraz prawidłowo interpretuje zależności między środowiskiem glebowym, rośliną i ekosystemem. Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania. Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu biologii, żywienia i chowu podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich oraz podstawową wiedzę w zakresie ochrony środowiska - analizuje i ocenia wpływ produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego. Rozpoznaje i analizuje rekreacyjno-społeczne funkcje przestrzeni rolniczej i środowiska przyrodniczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej. Analizuje i ocenia właściwości podstawowych surowców roślinnych i zwierzęcych oraz sposoby ich wykorzystania, a także planuje technologie ich produkcji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia. Identyfikuje i analizuje interakcje między osiągnięciami nauk przyrodniczych i postawami społeczeństwa. Rozpoznaje standardowe zjawiska przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne. Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych. Analizuje i prawidłowo interpretuje przeczytany tekst naukowy i techniczny oraz fakty doświadczalne, używając języka typowego dla danej dyscypliny wiedzy. Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze. Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne, a ponadto posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania. Przygotowuje i przedstawia typowe prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym z zakresu rolnictwa, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich. Analizuje i optymalizuje efekty ekonomiczne produkcji rolniczej. Ocenia i interpretuje podstawowe parametry biologiczne roślin w celu diagnozowania fizjologiczno-biochemicznego stanu roślin. Ponadto ocenia parametry oraz projektuje modyfikacje stanu środowiska glebowego w celu polepszenia warunków wzrostu roślin i stanu środowiska przyrodniczego. Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów. Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Identyfikuje i opisuje czynniki determinujące dobrostan zwierząt i sposoby jego kształtowania.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Rolnictwo ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i możliwości jej aplikacji w kształtowaniu potencjału przyrody dla poprawy życia człowieka. Dodatkowo dysponuje poszerzoną wiedzą ekonomiczną, prawną i społeczną, włącznie z zasadami ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej. Zna zaawansowane techniki i technologie produkcji oraz nieprodukcyjną rolę rolnictwa. Rozumie zasady WPR UE, rozwijające indywidualną i zespołową przedsiębiorczość oraz działania determinujące funkcjonowanie i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną umiejętność zbierania i gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich analizy i przetwarzania. Ma ponadto zaawansowane umiejętności prezentowania swoich poglądów w formie werbalnej, pisemnej i graficznej z użyciem technologii informatycznych. Umie samodzielnie uzasadnić, zaplanować, założyć, wykonać eksperyment i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod statystycznych. Analizuje i projektuje sposoby optymalizacji produkcji roślinnej z wykorzystaniem znajomości metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu oraz efektów ekonomicznych. Absolwent samodzielnie przygotowuje i przedstawia pogłębione prace pisemne i prelekcje w języku polskim i wybranym języku obcym z zakresu rolnictwa, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci kierunku rolnictwo posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ponadto są przygotowani do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Są kompetentni w zakresie wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agro-konsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Wykaz przykładowych zajmowanych i potencjalnych miejsc i stanowisk pracy, do których objęcia absolwent jest przygotowany:

  • administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem, np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Sejmiki Województw, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Gminne, Starostwa Powiatowe; stanowiska takie jak: referent, samodzielny referent, specjalista, starszy specjalista, kierownik działu, dyrektor;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne zajmujące się w szczególności produkcją surowców rolnych, nawozów i środków ochrony roślin;
  • przedsiębiorstwa usługowo-handlowe zajmujące się w szczególności obrotem surowcami rolnymi, nawozami, środkami ochrony roślin, w tym na rynkach wtórnych, jak rynki hurtowe i giełdy towarowe;
  • przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, zwłaszcza wstępnego przerobu, jak: przetwórstwo owoców i warzyw, cukrownie, młyny zbożowe, elewatory, fermy zwierzęce;
  • grupy producenckie oraz jednostki doradztwa rolniczego, w tym rządowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego; na stanowiskach doradcy oraz stanowiskach kierowniczych, Stacje Chemiczno-Rolnicze itp.;
  • instytuty resortowe i branżowe oraz jednostki certyfikujące;
  • własne specjalistyczne gospodarstwa rolne;
  • przedsiębiorstwa produkcji rolniczej; jako właściciele i menedżerowie zarządzający produkcją rolniczą.