Dydaktyka

Pedagogika


Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością. Obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los, emigrantów, w zakresie opieki nad osobami starszymi czy zarządzania placówką oświatową. Studia kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Podczas studiów można dowiedzieć się jak ciekawie wykorzystać zdobycze kultury w procesie edukacji lub znaleźć własny pomysł na przyszłe życie zawodowe. Studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby podjąć pracę w szeroko rozumianej oświacie lub zajmować się pracą z ludźmi.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych. Posiada podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat wychowania i kształcenia, ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach. Znane są mu wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne, stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Wykazuje podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. Dysponuje elementarną wiedzą dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Znane mu są najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. Wykazuje elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody. Posiada elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. Dysponuje podstawową wiedzą o strukturze i funkcjach systemu edukacji oraz celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. Wykazuje elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej. Posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. Dysponuje elementarną wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju oraz ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Umie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. Jest w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych. Potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań. W sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. Ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej. Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Umie animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności; dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych. Pracuje w zespole pełniąc różne role - umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. Jest w stanie dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. Posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. Dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki. Zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych - zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice. Wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Dysponuje pogłębioną wiedzą o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. Wykazuje uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych oraz o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach. Dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych. Wykazuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Posiada uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji. Zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie. Posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi. Dysponuje rozwiniętymi umiejętnościami badawczymi: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań. Sprawnie posługuje się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych. Generuje oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozuje przebieg ich rozwiązywania oraz przewiduje skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Wybiera i stosuje właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Umie pracować w zespole - wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania oraz przyjąć rolę lidera.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych;
 • organizacjach społecznych;
 • administracji samorządowej;
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych;
 • lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych;
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • muzealnictwie i ochronie zabytków;
 • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych;
 • animacji społeczno-kulturowej;
 • organizacji turystyki edukacyjnej i agroturystyki;
 • we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich.